Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Osnove pedagoške metodologije
Kratica: OPM-5PSOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: V. pred. dr. sc. Renata Čepić
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj ovoga kolegija je upoznati studente s teorijskim i praktičnim osnovama istraživanja u odgoju i obrazovanju i pridonijeti uvođenju studenata studija Predškolskog odgoja u stjecanje određenih znanstvenih kompetencija važnih za njihov daljnji profesionalni razvoj.

Sadržaj kolegija: Mogućnosti i granice pedagoških istraživanja. Osnovne paradigme istraivanja odgoja i obrazovanja: kvantitativna i kvalitativna paradigma. Vrste pedagoških istraživanja. Tijek istraživanja. Provođenje istraživanja. Metode, postupci i instrumenti istraživanja. Statistika i njena uloga u opisivanju i istraživanju odgoja i obrazovanja. Osnovna metodološka pravila u pisanju stručnih i znanstvenih radova. Kategorizacija znanstvenih i stručnih tekstova.

Obveze studenata, praćenje i ocjenjivanje:
Redovito pohađanje nastave i aktivna priprema za predavanja (1 ECTS, 5% ocjenskih bodova )
Skupni seminarski zadatak (0,25 ECTS, 10% ocjenskih bodova)
Izrada jednog individualnog seminarskog zadatka (Analiza odabranog članka iz pedagoške periodike prema obrađenim kriterijima na predavanju). (0,25 ECTS, 15% ocjenskih bodova)
Dva kolokvija/međuispita (0,50 ECTS) 40% ocjenskih bodova
Završni ispit
Pismeni ispit (0,50 ECTS, 15% ocjenskih bodova)
Usmeni ispit (0,50 ECTS, 15% ocjenskih bodova
Dodatne informacije:
Kolokvijem/međuispitom provjerava se znanje zaokruženih cjelina gradiva tijekom nastave. Pohađanje kolokvija je obvezno. Kolokvij se polaže samo pisano.
Studenti koji su koji su tijekom nastave na kolegiju postigli 40% i više ocjenskih bodova i pritom ostvarili 60% i više uspješno riješenih zadataka na oba kolokvija mogu biti potpuno oslobođeni od završnog ispita.
Studenti koji su koji su tijekom nastave na kolegiju postigli 40% i više ocjenskih bodova i pritom nisu ostvarili propisani minimalni uspjeh na jednom ili oba kolokvija (manje od 50% uspješno riješenih zadataka) obvezni su pristupiti završnom ispitu.
Završni pisani dio ispita (60% i više uspješno riješenih zadataka) može biti osnova za oslobađanje od usmenog dijela ispita.
Konačna ocjena uspjeha na predmetu je zbroj postotaka uspješnosti koji je student ostvario tijekom nastave (do 70% ocjene) i postotka uspješnosti ostvarenog na završnom ispitu (do 30% ocjene).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Literatura: Obavezna: 1. Mužić, V. (2004.): Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja (2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje). Zagreb: Educa. 2. Matijević, M., Mužić, V. i Jokić, M. (2003.): Istraživati i objavljivati ? elementi metodološke pismenosti u pedagogiji. Zagreb: HPKZ. 3. Sekulić-Majurec, A. (2000.): Kvantitativan i/ili kvalitativan pristup istraživanjima pedagoških fenomena ? neke aktualne dileme. Napredak, 141 (3): 289-300. 4. XXX Časopis Dijete i društvo (Tematski broj: Etika istraživanja s djecom). 2003., 5(1). Dodatna: 1. Sekulić-Majurec, A. (2007.): Kraj rata paradigmi pedagoških istraivanja. U: Previšić i dr. (ur): Pedagogija ? prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja, Prvi kongres pedagoga Hrvatske, Svezak 1. Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo, 348-364. 2. XXX (2001.): Teorijsko - metodološka utemeljenost pedagoških istraživanja. Rosić, V.(ur.), Zbornik radova Rijeka: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci (članak po izboru)). 3. Cohen, L ., Lauren i Morrison, K. (2007.): Metode istraživanja u obrazovanju. Jastrebarsko: Naklada Slap (poglavlje po izboru).
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu