Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodika likovne kulture III
Kratica: MLK3-6PSOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 30(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: V. pred. dr. sc. Anita Rončević
Izvođači:
Opis predmeta: Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet
Trg I. Klobučarića 1
Akademska godina: 2010./11.

NAZIV PREDMETA

Studij: Stručni studij predškolskog odgoja
Godina i semestar: 3. godina, 6. semestar
Broj i oznaka predmeta: MLK III
ECTS bodovi: 5
Nastavno opterećenje: 45 sati; 1 sat predavanja, 2 sata vježbi
Mjesto izvođenja nastave: Učiteljski fakultetNositelj(ica) predmeta:
Dr.sc. Anita Rončević, viši predavač
Broj sobe: 2
Vrijeme konzultacija:
Telefon: + 385 (0)51 315-232 (centrala)
e-mail: anita@ufri.hr
Web stranica: e-learning na http://mudri.uniri.hr

1.1 Obveze studenata/studentica, praćenje i ocjenjivanje:

Pohađanje nastave (1p, 2v) Školskih sati: 45 Udio u ECTS:0,9 Udio u ocjeni:10%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Studenti moraju prisustvovati nastavi. Student može prikupiti maksimum 10% udjela u ocjeni.

PRISUTNOST U NASTAVI
(nastavni sati) UDIO U OCJENI
43-45 10%
40-42 9%
37-39 8%
34-36 7%
31-33 6%
28-30 5%
25-27 4%
24 3%
23 2%
22 1%
21 nastavnih sati i manje 0

Ukoliko student bude prisutan na 21 nastavnih sati i manje, ne dobiva postotak u udjelu u ocjeni. Student koji je prisustvovao nastavi tijekom 21 nastavnih sati i manje, ne može dobiti potvrdu o izvršenim obavezama (potpis), niti pristupiti ispitu i mora naredne godine ponovno upisati predmet.
Studenti umjetnici i sportaši ne gube bodove za izostanke s nastave, ukoliko početkom nastave nositelju kolegija podastru materijalne dokaze svojih aktivnosti, kao niti studenti koji, odmah nakon bolesti, po povratku donesu liječničku potvrdu.

Aktivnosti u nastavi (1p, 2v) Sati (procjena):45 Udio u ECTS:0,9 Udio u ocjeni:10%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Studenti moraju aktivno sudjelovati u svim nastavnim oblicima rada. Student može prikupiti maksimum 10% udjela u ocjeni.
AKTIVNOST U NASTAVI
UD
O U OCJENI
Iznosi javno svoja mišljenja u nastavi 1%
Rado se prihvaća uloga prezentera ili voditelja grupa 1%
Motivira ostale studen
e na aktivan odnos u nastavi 1%
Prati značajna i aktualna zbivanja u svojoj sredini, RH i svijetu (npr. značajna likovna zbivanja u zemlji i inozemstv
, kazališne predstave, lutkarske predstave, filmsku produkciju, slikovnice, stripove, grafičke časopise...) 1%
Redovito donosi potreban likovni pribor, tehnike i materijale 1%
Redovito dono
i na uvid zadatke koje radi izv
n nastave 1%
Na nastavi prezentira dodatne informacije koje proučava izvan nastave 1%
Postupa točno po traženim uputama nositelja kolegija 1%
Poštuje rokove predaje radova 1%
Vodi bilješke tijekom nastave 1%
Ništa od
avedenog 0

Student koji je prisustvavao nastavi, a nije uočena njegova aktivnost niti u jednoj kategoriji, ne dobija postotke udjela u ocjeni.
Student ili grupa studenata mogu dobijati i kompenzacijske bodove za naročito aktivno i kvalitetno sudjelovanje u nastavi.

Pisana priprema Sati (procjena):14 Udio u ECTS:0,5 Udio u ocjeni:10%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Kad u rasporedu student sazna termin izvedbe, dužan je javiti se odgajatelju-mentoru koji mu određuje temu izvedbe. Nakon samostalno napisane pripreme, student se konzultira s odgajateljem-mentorom. Ukoliko odgajatelj-mentor odobri prijedlog pisane pripreme, student isti dostavlja profesoru na fakultetu. Ukoliko profesor odobri pripremu, student je stekao dozvolu da je smije izvesti s djecom u vrtiću. Student je dužan pisanu pripremu predati najkasnije tjedan dana prije izvedbe, predati je nositelju kolegija (ostaje u vlasništvu nositelja kolegija) u ispisu i na CD-u.

PISANA PRIPREMA
UDIO U OCJENI
Priprema ima sve zadane elemente 2%
Jasnoća cilja 2%
Didaktička igra 2%
Umjetnička reprodukcija 2%
Svi zadani elementi su u interaktivnom odnosu 2%

Kategorije praćenja i vrednovanja prikazane su u tablici.
Ukoliko student ne realizira pisanu pripremu, ne dozvoljava mu se niti izvedba aktivnosti u vrtiću, čime gubi pravo na potpis i mora naredne godine ponovno upisati predmet.
Izvedba aktivnosti
Sati (procjena):14 Udio u ECTS:0,5 Udio u ocjeni:15%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Student je dužan pravovremeno i kvalitetno se pripremiti za izvedbu aktivnosti. Student koji izvodi aktivnost mora doći najmanje 30 minuta prije izvedbe (organizacija prostora i radnih materijala...), a ostali studenti 15 minuta prije (radi pravovremenog unosa stolica u prostor kako se ne bi kasnilo s početkom izvedbe).


IZVEDBA
AKTIVNOSTI

UDIO U OCJENI
Interakcijsko-komunikacijski odnos student-dijete
Motivacija djece 3%
Vidljivost učinaka na planu dječjeg razvoja 4%
Aktivnost tj. uključenost djece u aktivnosti 1%
Procjena odnosa planiranog i učinjenog 1%
F
eksibilnost i improvizacijske sklonosti studenta 1%
Razvoj životnih kompetencija 1%
Organizacija prostora 1%
Uporaba umjetničkih reprodukcija ili originala 1%
Uporaba likovnih tehnika, pribora i materijala 1%
Uporaba igrovnog i didaktičkog materijala 1%

Nositelj kolegija je dužan organizirati metodičke vježbe u vrtiću (sastanak s odgajateljima-mentorima, definiranje dužnosti i obveza svih sudionika, napisati raspored izvedbi metodičkih vježbi i dostaviti ga odgajateljima-mentorima, voditelju u vrtiću i studentima). Ukoliko u određenom (njegovom) terminu student ne može realizirati izvedbu, mora sam pronaći vremensko rješenje odrade i o promjeni izvjestiti nositelja kolegija na fakultetu te bivšeg i budućeg odgajatelja-mentora u vrtiću. Od studenata se očekuje skladan odjevni stil i, općenito, izgled, kojim se ne narušava odgojno djelovanje budućeg odgajatelja/ice na djecu, kao i kultura verbalnog izražavanja.
Kategorije praćenja i vrednovanja prikazane su u tablici. Izvedbu nastavne aktivnosti studenta ocjenjuju: odgajatelj-mentor, profesor, izvoditelj i studenti.
Ukoliko student ne realizira aktivnost s djecom u vrtiću, gubi pravo na potpis i mora naredne godine ponovno upisati predmet.
Kolokvij Sati (procjena):28 Udio u ECTS:0,6 Udio u ocjeni:25%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Kolokvij je način provjere usvojenosti nastavnih sadržaja. Kolokvij je određen datumom i mjestom na početku semestra te se organizira i provodi u vremenu predviđenom satnicom za nastavu.
Kolokvij sadrži 25 pitanja, a svaki točan odgovor boduje se kao 1% udjela u ocjeni. Student može prikupiti maksimum 25 % udjela u ocjeni.
Sukladno članku 49. Pravilnika o studiranju na Učiteljskom fakultetu u Rijeci (2008; www,ufri.hr) studenti koji na kolokviju prikupe 15 ili više bodova ne moraju pristupiti završnom ispitu. Na njihov zahtjev ostvareni bodovi na kolokviju mogu im se priznati kao ostvareni bodovi na završnom ispitu i pribrojiti se ukupnom broju bodova ostvarenom tijekom nastave.
Studenti koji nisu pristupili kolokviju, iz opravdanih razloga, uz predočenje materijalnog dokaza, tijekom konzultacija s nositeljem kolegija određuju naknadni rok, u kojem nositelj kolegija zadržava pravo izmjene ispitnih pitanja.
Završni ispit: pismeni Sati (procjena):28 Udio u ECTS:0,6 Udio u ocjeni:30%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Završna provjera znanja studenata provodi se isključivo završnom pismenim ispitom. Završni pismeni ispit sadrži 30 pitanja. Svaki točan odgovor boduje se kao 1% udjela u ocjeni. Student može prikupiti maksimum 30% udjela u ocjeni.
Zadana pitanja odnose se na cjelokupno gradivo iz kolegija. Da bi student položio završni pismeni ispit mora točno odgovoriti na najmanje 15 pitanja. Ukoliko student, do završnog pismenog ispita, skupi minimum 60% ocjenskih bodova, ili na kolokviju postigne najmanje 23% udjela u ocjeni nositelj kolegija može studentu priznati trud tijekom nastave i u indeks upisati ocjenu izvrstan (5) ili ECTS ocjenu A. Također, sukladno članku 49. Pravilnika o studiranju na Učiteljskom fakultetu u Rijeci (2008; www,ufri.hr) studenti koji na kolokviju prikupe 15 ili više bodova ne moraju pristupiti završnom ispitu. Na njihov zahtjev ostvareni bodovi na kolokviju mogu im se priznati kao ostvareni bodovi na završnom ispitu i pribrojiti se ukupnom broju bodova ostvarenom tijekom nastave.


Ime i prezime studenta/ice
Pohađanje nastave

Aktivnost u nastavi
Pisana priprema
Izvedba aktivnosti
Kolokvij
Završni ispit

Redni broj

10%
10%
10%
15%
25%
30%


1.2 Kontinuirano i završno vrednovanje obveza studenata/studentica:
Obveze studenata i studentica vrednovat će se kontinuirano tijekom nastave i na završnom ispitu. Ukupan broj bodova koje student može ostvariti tijekom nastave je 70, dok na završnom ispitu može ostvariti 30 bodova. Uvjet studentu da pristupi završnom ispitu je da tijekom: pohađanja nastave, aktivnosti na nastavi, pisane pripreme, izvedbe nastavne aktivnosti i kolokvija, ostvari minimum 40% od mogućih 70% kao preduvijet izlaska na završni pismeni ispit. Završno vrednovanje razlikuje se za studente koji tijekom nastave skupe 40% i više bodova (mogu pristupiti na dva termina redovnog ispitnog roka u lipnju-srpnju) i za studente koji tijekom nastave skupe 30-39,9% bodova FX (mogu pristupiti samo jednom terminu popravnog ispita u rujnu). Ukoliko je student stjekao ocjenu F, jer nije uspio skupiti 40% ocjenskih bodova, ne može položiti taj predmet već ga ponovno upisuje slijedeću akademsku godinu.

OCJENA U BROJČANOM SUSTAVU ECTS OCJENA OCJENSKI BODOVI
Izvrstan (5) A 80-100%
Vrlo dobar (4) B 70-79,9%
Dobar (3) C 60-69,9%
Dovoljan (2) D 50-59,9%
Dovoljan (2) E 40-49,9%
Nedovoljan (2) FX 30-39,9%
Nedovoljan (2) (neuspješan) F < 29,9%

Studenti se ocjenjuju primjenom ECTS (A_E) i brojčanog sustava (1-5) prema Pravilniku o studiju Sveučilišta u Rijeci (Članak 43. a paraf 2)

1.3 Literatura (izvori za učenje)
Obavezna:
1. Herceg, L., Rončević, A. i Karlavaris, B. (2010). Metodika likovne kulture djece rane i
predškolske dobi. Zagreb: Alfa
2. Karlavaris, B. (2007). Fenomen dječjeg crteža. Novi Sad: vlastito izdanje
3. Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece. (1991), Glasnik 7/8. Zagreb:
Ministarstvo prosvjete i športa RH.
Dodatna:
1. Dorance, S. (2003). 80 kreativnih likovnih radionica za odgajatelje i učitelje. Zagreb: Profil.
2. Goldberg, S. (2003). Razvojne igre za predškolsko dijete. Lekenik: Ostvarenje.
3. Gopnik, A, Meltzoff, A. N. i Kuhl, P. K. (2003). Znanstvenik u kolijevci. Zagreb: Eduka 61.
4. Ilištin, V, Marinović Bobinac, A. i Radin, F. (2001). Djeca i mediji. Zagreb: Idiz.
5. Phelan, T.W. i Schonour, S.J. (2006). 1-2-3 Uspjeh za odgojitelje i učitelje. Lekenik: Ostvarenje.
6. Britton, L. (2000). Montessori Učenje kroz igru. Zagreb: Hena com.
7. Einon, D. (2004). Igre učilice. Zagreb: Profil International.
8. Silberg, J. (2002). Igre mozgalice. Zagreb: Profil International.
9. Allue, J.M. (2001). Velika knjiga igara. Zagreb: Profil International.

Napomena: Nastavni radni materijali i navedena literatura nisu jedini izvori spoznaja, stoga se studentima preporučuje samostalno traženje različitih izvora kojima će utjecati na svoj razvoj.
Također se od studenata očekuje sudjelovanje u e-learning modulu, koji će sadržavati sve potrebne informacije ovog kolegija.
Dogovorno, studentima se pruža mogućnost stjecanja dodatnih postotaka u udjelu u ocjeni iz kategorija u kojima prikažu informacije koje su sami potražili i kojima obogaćuju nastavu.


KALENDAR PREDAVANJA U AKADEMSKOJ 2010./11. GODINI

Tj. Datum Tema Izvršitelji Izvori Pojašnjenja
1. Planiranje rada u vrtiću
profesor,
studenti Herceg, Rončević, Karlavaris 2010. specijalizirana učionica
2. Metode i tehnike poučavanja,
profesor,
studenti Herceg, Rončević, Karlavaris 2010. specijalizirana učionica
3. Socijalni oblici rada,
profesor,
studenti Herceg, Rončević, Karlavaris 2010. specijalizirana učionica
4. Prostorno-materijalni uvjeti za rad djece rane i predškolske dobi, Multimedijalnost i inter-
medijalnost u aktivnostima
mediji i multimediji, profesor,
studenti Herceg, Rončević, Karlavaris 2010. specijalizirana učionica
5. Likovni pribori, tehnike i materijali,
profesor,
studenti Herceg, Rončević, Karlavaris 2010. specijalizirana učionica
6. Likovno oblikovanje didaktičkih materijala, igre i igračke profesor,
studenti Herceg, Rončević, Karlavaris 2010. specijalizirana učionica
7. Uređenje vrtića
profesor,
studenti Herceg, Rončević, Karlavaris 2010. specijalizirana učionica
8. Prezentacije rada djece rane i predškolske dobi (izložbe I sl) profesor,
studenti Herceg, Rončević, Karlavaris 2010. specijalizirana učionica
9. Izvanvrtičke aktivnosti profesor,
studenti Herceg, Rončević, Karlavaris 2010. specijalizirana učionica
10. Kolokvij profesor,
studenti Herceg, Rončević, Karlavaris 2010. specijalizirana učionica
11. Izvannastavne aktivnosti profesor,
studenti Herceg, Rončević, Karlavaris 2010. specijalizirana učionica
12. Strategije odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi profesor,
studenti Herceg, Rončević, Karlavaris 2010. specijalizirana učionica
13. Planiranje kurilkuluma, pripremanje, organizacija, izvedba i evaluacija aktivnosti profesor,
studenti Herceg, Rončević, Karlavaris 2010. specijalizirana učionica
14. Vrtić kao prosocijalna zajednica profesor,
studenti Herceg, Rončević, Karlavaris 2010. specijalizirana učionica
15. Priprema za ispit profesor,
studenti Herceg, Rončević, Karlavaris 2010. specijalizirana učionicaKALENDAR VJEŽBI U AKADEMSKOJ 2010./11. GODINI
Tj. Datum Tema Izvršitelji Izvori Pojašnjenja
1. Planiranje rada u vrtiću
profesor,
studenti Herceg, Rončević, Karlavaris 2010. specijalizirana učionica
2. Metode i tehnike poučavanja,
profesor,
studenti Herceg, Rončević, Karlavaris 2010. specijalizirana učionica
3. Socijalni oblici rada,
profesor,
studenti Herceg, Rončević, Karlavaris 2010. specijalizirana učionica
4. Prostorno-materijalni uvjeti za rad djece rane i predškolske dobi, Multimedijalnost i inter-
medijalnost u aktivnostima
mediji i multimediji, profesor,
studenti Herceg, Rončević, Karlavaris 2010. specijalizirana učionica
5. Likovni pribori, tehnike i materijali,
profesor,
studenti Herceg, Rončević, Karlavaris 2010. specijalizirana učionica
6. Likovno oblikovanje didaktičkih materijala, igre i igračke profesor,
studenti Herceg, Rončević, Karlavaris 2010. specijalizirana učionica
7. Uređenje vrtića
profesor,
studenti Herceg, Rončević, Karlavaris 2010. specijalizirana učionica
8. Prezentacije rada djece rane i predškolske dobi (izložbe I sl) profesor,
studenti Herceg, Rončević, Karlavaris 2010. specijalizirana učionica
9. Izvanvrtičke aktivnosti profesor,
studenti Herceg, Rončević, Karlavaris 2010. specijalizirana učionica
10. Kolokvij profesor,
studenti Herceg, Rončević, Karlavaris 2010. specijalizirana učionica
11. Izvannastavne aktivnosti profesor,
studenti Herceg, Rončević, Karlavaris 2010. specijalizirana učionica
12. Strategije odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi profesor,
studenti Herceg, Rončević, Karlavaris 2010. specijalizirana učionica
13. Planiranje kurilkuluma, pripremanje, organizacija, izvedba i evaluacija aktivnosti profesor,
studenti Herceg, Rončević, Karlavaris 2010. specijalizirana učionica
14. Vrtić kao prosocijalna zajednica profesor,
studenti Herceg, Rončević, Karlavaris 2010. specijalizirana učionica
15. Priprema za ispit profesor,
studenti Herceg, Rončević, Karlavaris 2010. specijalizirana učionica

Napomena: Profesor zadržava pravo naknadno izmijeniti teme, mjesto izvedbe i sl., u dogovoru sa studentima, a da time ne narušava cilj kolegija, opće i specifične kompetencije studenata... u smjeru kvalitete nastavnog procesa.


KALENDAR ISPITNIH ROKOVA U AKADEMSKOJ 2010./2011. GODINI
dan, datum, sat.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Metodika likovne kulture II
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu