Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Računalo u razrednoj nastavi
Kratica: RRN-3USOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 30(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: V. pred. mr. sc. Jasminka Mezak
Izvođači:
Opis predmeta: RAČUNALO U RAZREDNOJ NASTAVI
Studij: Učiteljski studij; RED
Broj predmeta: RRN
Web stranica predmeta: http://mudri.uniri.hr/
ECTS bodovi: 4
Nastavno opterećenje: 1+2+0
Mjesto izvođenja nastave: S.Krautzeka bb; predavanja soba 410; vježbe soba 233

Nositeljica predmeta:
Mr.sc. Jasminka Mezak, viši predavač
Broj sobe: 476
Vrijeme konzultacija: utorak 11:30-14:00h
Telefon: 265 816
e-mail: jasminka@ufri.hr


1.1 Obveze studenata/studentica, praćene i ocjenjivanje:


Pohađanje nastave i aktivnosti u nastavi (p, v i s)
Školskih sati: 45 Udio u ECTS:0,8 Udio u ocjeni: 10%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje (aktivni rad na vježbama) iznosi 5% ukupne ocjene.
Studenti mogu izostati s 30% nastave bez posebnog opravdanja.

Pretraživanje Interneta
Sati (procjena): 15 Udio u ECTS: 0,5 Udio u ocjeni: 0%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Očekuje se da će za potrebe pripreme za diskusije i izrade prezentacije na zadanu temu studenti provesti oko 1 sat tjedno u pretraživanju interneta

Obrazovanje na daljinu
Sati (procjena): 30 Udio u ECTS: 1 Udio u ocjeni:10%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Aktivno sudjelovanje u nastavi podrazumijeva i korištenje on-line sustava za učenje u okviru kojeg se vrednuje korištenje sustava i sudjelovanje u tematskim diskusijama. Korištenje sustava donosi 0-5% i sudjelovanje u diskusijama također 0-5% ukupne ocjene.

Kolokviji i priprema za kont. provjeru znanja
Sati (procjena): 30 Udio u ECTS: 1 Udio u ocjeni: 50%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Tijekom semestra studenti izrađuju:
2 ocjenska zadatka u alatu za obradu slike: Prvi zadatak ima mogućih 10 bodova (Ideja 2, Slojevi 2, Tekst 2, Dodaci 2, Opći dojam 2) i 20% udjela u ocjeni. Drugi zadatak ima mogućih 5 bodova (Prirodnost 1, grubo nadopunjavanje 1, nedostatnost 1, ponavljanje uzorka/prozirnost 1, format 1) i 10% udjela u ocjeni.)
prezentaciju na zadanu temu dječje književnosti koja može imati najviše 10 bodova (sadržaj 1, dizajn 2, animacije 2, tranzicije 1, odnos slika-tekst 2, dodatni efekti 1, opći dojam 1) i ima 20% udjela u ocjeni.
U svim zadacima trebalo bi se postići više od 50% uspješnosti.

Završni ispit: pismeni
Sati (procjena): 20 Udio u ECTS: 0,7 Udio u ocjeni:30%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Pismeni ispit se sastoji od dva dijela:
u prvom dijelu studenti pišu test iz teorije sa zadacima objektivno-subjektivnog tipa koji ima maksimalno 10 bodova i donosi najviše 20% završne ocjene
drugi dio obuhvaća pismeni uradak na računalu iz dijela obrade slike, ima maksimalno 10 bodova (4 boda-gradivo 1. ocjenskog zadatka + 2 boda-gradivo 2. ocjenskog zadatka + 4 boda-dio koji se odnosi na prezentaciju) i donosi najviše 10% završne ocjene


1.2 Kontinuirano i završno vrednovanje obveza studenata/studentica:

Rad studenta na predmetu će se vrednovati i ocjenjivati tijekom nastave i na završnom ispitu. Ukupan postotak ocjene koji student može ostvariti tijekom nastave je 70% (ocjenjuju se aktivnosti označene u tablici na način kako je opisano u 2.6 Obveze studenata/studentica, praćene i ocjenjivanje), dok na završnom ispitu može ostvariti 30% ukupne ocjene:

aktivnost maksimalno bodova udio u ocjeni (ocjenski bodovi)
pohađanje nastave 5 10%
korištenje on-line sustava za učenje 5 5%
sudjelovanje u diskusijama 5 5%
prvi ocjenski zadatak 10 20%
drugi ocjenski zadatak 5 10%
prezentacija 10 20%
završni ispit: pismeni 20 (10+10) 30%


Kolokvijima (ocjenski zadaci i prezentacija) se provjerava znanje zaokruženih cjelina gradiva tijekom nastave. Kolokviji su određeni datumom i mjestom na početku semestra te se organiziraju i provode u vremenu predviđenom satnicom za nastavu. Smatra se da je student uspješno kolokvirao pojedinačni kolokvij ako je dobio najmanje 50% i više bodova

Za pristupanje završnom ispitu studenti trebaju tijekom nastave ostvarili više od 50% ocjenskih bodova (Pravilnik o studiju Sveučilišta u Rijeci, Članak 43. paragraf (3))

Propisani minimalni uspjeh (više od 50% uspješnosti) koji se zahtjeva na pojedinačnom kolokviju može biti osnova za djelomično ili potpuno oslobađanje od završnog ispita (Pravilnik o studiju Učiteljskog fakulteta, Članak 49.)

Studenti su obavezni pristupiti polaganju prvog dijela pismenog ispita (20% ocjenskih bodova).
Oslobađanje od drugog dijela završnog ispita može se ostvariti:
ako je student pojedinačno na svakom ocjenskom zadatku i za izrađenu prezentaciju ostvario više od 50% uspješnosti, tada se ocjenski bodovi pridodaju na slijedeći način:
za prvi praktični zadatak dodaje se ekvivalentni postotak od mogućih 4%
za drugi praktični zadatak dodaje se ekvivalentni postotak od mogućih 2%
za prezentaciju se dodaje ekvivalentni postotak od mogućih 4% završnog ispita.

Ocjenjivanje studenata vrši se primjenom ECTS (A-E) i brojčanog sustava (1-5) prema Pravilniku o studiju Sveučilišta u Rijeci (Članak 43a. paragraf (2)):

ocjena u brojčanom sustavu ECTS ocjena ocjenski bodovi
izvrstan (5) A 90 - 100%
vrlodobar (4) B 80 - 89,9%
dobar (3) C 70 - 79,9%
dovoljan (2) D 60 - 69,9%
dovoljan (2) E 50 - 59,9%
nedovoljan (1) FX 40 - 49,9%
nedovoljan (1) (neuspješan) F < 40%

Studenti koji sakupe 39,9 i manje ocjenskih bodova tijekom nastave nisu zadovoljili, odnosno ocjenjuju se ocjenom F i moraju ponovno upisati kolegij.

Studenti koji sakupe između 40 i 49,9 ocjenskih bodova svrstani su u ocjensku kategoriju FX i pruža im se prilika za popravni ispit tijekom ispitnih rokova. Ako na tom popravnom ispitu zadovolje, dobivaju ocjenu E bez obzira na stupanj postignuća na popravnom ispitu. (Pravilnik o studiju Sveučilišta u Rijeci, Članak 43. paragraf (3)).

Ispitni rokovi su određeni datumom i vremenom tesu objavljeni na web stranicama Fakulteta.

1.3 Studentska povratna informacija i evaluacija kolegija:
Rezultati svake pojedinačne obveze biti će stalno dostupni nakon ispunjavanja obveze na sustavu za učenje.
Uz kontinuirano praćenje rada studenata predviđa se provođenje evaluacije studenata i nastavnika, s ciljem osiguranja i kontinuiranog unapređenja kvalitete nastave. Također su predviđene periodičke revizije programa. U zadnjem tjednu nastave provodit će se anonimna anketa u kojoj će studenti evaluirati kvalitetu održane nastave. Provest će se i analiza uspješnosti studenata na kolokvijima i završnim ispitima.

2 DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU

2.1 Pohađanje nastave
Studenti ne moraju opravdavati svoje izostanke zato jer se izostanci ne dijele na opravdane i neopravdane izostanke.

2.2 Kašnjenje i/ili neizvršavanje zadataka
Pismeni kolokviji se pišu samo jednom tijekom semestra prema određenom terminu u kalendaru nastave.
Nedolazak na termin unaprijed dogovorenog kolokvija rezultira gubitkom ocjenskih bodova za pojedinačni kolokvij.

2.3 Akademska čestitost
Akademska čestitost regulirana je sveučilišnim dokumentima:
"Etički kodeks sveučilišta u Rijeci"
"Etički kodeks za studente Sveučilišta u Rijeci"
Dokumenti su dostupni na mrežnim stranicama: www.uniri.hr (pod: Propisi i dokumenti)

2.4 Kontaktiranje s nastavnicama
Konzutacije se održavaju putem sustava za učenje korištenjem foruma ili pojedinačnih mailova ili jednom tjedno u terminu koji je naveden na web stranicama Fakulteta.
U svako drugo vrijeme nastavnicu se može kontaktirati mailom na jasminka@ufri.hr

2.5 Informiranje o predmetu
Informacije o predmetu (podsjetnici o datumima kolokvija, ispita, predaje zadataka i sl.) objavljivati će se u sklopu sustava za učenje.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obavezna: 2.9.1 Cvetkovic-Lay, J., Sekulic Majurec, A. (1998), Darovito je, što cu s njim?. Zagreb: Alinea. 2.9.2 Pivec, M. Igra i učenje:Potencijali učenja kroz igru http://www.carnet.hr/casopis/49/clanci/1 Dodatna: 2.9.3 Kassandra Barnes, Raymond C. Marateo, S. Pixy Ferris: Poučavanje i učenje s internetskom generacijom http://www.carnet.hr/casopis/55/clanci/3 2.9.4 softverski priručnici
Preporučena literatura:
2. Dodatna: 2.9.3 Kassandra Barnes, Raymond C. Marateo, S. Pixy Ferris: Poučavanje i učenje s internetskom generacijom http://www.carnet.hr/casopis/55/clanci/3 2.9.4 softverski priručnici
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Informatika
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu