Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Glazbeni praktikum II
Kratica: GP2-3USOpterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 15(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Pred. Sanja Šamanić
Izvođači:
Opis predmeta: 1.1 Obveze studenata/studentica, praćenje i ocjenjivanje:

Pohađanje nastave i aktivnosti u nastavi ( v )
Školskih sati: 15 Udio u ECTS: 0,1 Udio u ocjeni: 10 %

Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Studenti su obavezni redovito prisustvovati i aktivno sudjelovati na nastavi. Pohađanje nastave evidentira se tjekom tjedna te student može redovitim prisustvovanjem prikupiti 10% bodova ukoliko ne izostane sa nastave. Za veći broj izostanaka studentu se oduzimaju bodovi po ovoj formuli: 0.02 boda ( 2.50 %) za jedan izostanak, 0.05 (5 %) boda za dva izostanka, 0.075 bodova ( 7.5%) za 3 izostanka. Student koji je izostao više od 3 puta ne može dobiti potvrdu o izvršenim obavezama (potpis) niti pristupiti ispitu i mora naredne studijske godine ponovo upisati predmet. Studenti sportaši koji početkom nastave nastavniku donesu kategorizaciju Hrvatskog olimpijskog odbora i studenti koji odmah po povratku nakon bolesti nastavniku donesu liječničku potvrdu ne gube bodove za izostanke s nastave. Prisustvo na nastavi se linearnom transformacijom pretvara u ocjenske bodove po principu da student koji ostvari maksimalno prisustvo dobiva 10 ocjenskih bodova. Student koji ima više od 3 izostanaka ne dobiva ocjenske bodove i mora ponovo upisati predmet.

Praktični rad Sati (procjena): 5 Udio u ECTS: 0,4 Udio u ocjeni: 30 %

Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Uz redovito pohađanje nastave student je obavezan aktivno sudjelovati na nastavi, što podrazumijeva korektnu izvedbu pojedinog zadanog primjera- ona uključuje različite glazbene elemente koji obogaćuju izvedbu, primjerice tempo, dinamika, agogika, pratnja( lijeva ruka), legato i dr., koji su u izravnoj relaciji sa žanrom i karakterom određene pjesme. Za tu aktivnost predviđeno je maksimalno 0.1 ECTS boda tj. 10 ocjenskih bodova. Aktivno sudjelovanje uključuje i pjevanje bez pratnje koje odražava razinu pripremljenosti studenta te glazbenu/ slušnu sposobnost- pravilno intoniranje, pjevanje pjesme po notama, artikulacija teksta i glazbena memorija. Student za tu aktivnost može dobiti maksimalno 0.1 ECTS boda odnosno 10 ocjenskih bodova. Snalaženje u notnom tekstu je aktivnost koja podrazumijeva razinu sposobnosti praćenja notnog teksta sa prekidima u toku izvedbe; ona nosi maksimalno 0.1 ECTS boda odnosno 10 ocjenskih bodova.

Ostali samostalni zadaci Sati (procjena): 8 Udio u ECTS: 0,3 Udio u ocjeni: 30 %

Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Samostalni zadaci odnose se na obveze koje student izvršava izvan nastave. Na svakom satu nastavnik zadaje glazbeni primjer koji je potrebno pripremiti i izvesti na slijedećem satu. 15 glazbenih primjera je obavezni minimum te svaki uspješno obavljen nosi 0.02% ECTS bodova tj. 2 ocjenska boda. Udio u uspješnosti izvršavanja zadataka uključuje korektnost i točnost izvedbe glazbenog primjera( vokalno-instrumentalna cjelovitost) te koordinacija lijeve i desne ruke i nosi 0.01 ECTS tj. 1 ocjenski bod. Izvedbi zadanih glazbenih primjera prethodi obvezno sviranje ljestvica usklađenih prema tonalitetima pjesama, što nosi 0.01 ECTS odnosno 1 ocjenski bod. Preporučeni priručnik sadrži dječje pjesme za 1, 2 i 3. razred te prošireni izbor iz kojeg nastavnik odabire 15 pjesama određene težine primjerene postojećim mogućnostima studenta. Ako želi, student može savladati i više od 15 zadanih primjera te tako dodatno ostvariti mogućnost za višu konačnu ocjenu.

Završni ispit: usmeni Sati (procjena): 4 Udio u ECTS: 0,3 Udio u ocjeni:_30_%

Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Uz navedene obveze ovog kolegija student je dužan pripremati se za završni usmeni ispit. On uključuje sve dimenzije kolegija obuhvaćene tjekom nastave Praktikuma. Obvezno je izvođenje 2 glazbena primjera u okviru zadanih primjera tijekom nastave te se ocjenjuje preciznost i točnost vokalne i manuelne tehničke razine i nosi maksimalno 20% ECTS bodova. 10% ECTS bodova nosi usmena analiza i izvođenje glazbenog primjera ?a vista? bez prethodne pripreme. Zadani minimum je uspješno izvođenje 2 glazbena primjera.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 2.9.1 Riman, M. ( 2008). Dijete pjeva, Učiteljski fakultet u Rijeci, Rijeka
2. 2.9.6 Golčić, I.,(1998), Pjesmarica, Hrvatsko književno društvo Sv. Jeronim, Zagreb 2.9.8 Sam, R.,(1992), Sviramo uz pjesmu, Glosa, Rijeka 2.9.9 Manasteriotti, V.,(1971), Zbornik pjesama i igara za djecu, Školska knjiga, Zagreb
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Glazbeni praktikum I
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu