Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kineziologija
Kratica: KIN-4USOpterećenje: 45(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Prof. dr. sc. Aleksandra Pejčić
Izvođači:
Opis predmeta: CILJ PREDMETA:
Cilj predmeta Kineziologija je upoznavanje studenata sa zakonitostima upravljanog procesa vježbanja usmjerenog ka unapređenju zdravlja, optimalnog razvoja antropoloških obilježja, sprečavanje preranog pada pojedinih karakteristika.

SADRŽAJ PREDMETA:
Pojam, definicije i razvoj kineziologije. Kineziološke pojave i zakonitosti. Struktura kineziologijske znanosti. Samosvojnost i odnos kineziologije i drugih znanosti. Predmet i metode istraživanja u kineziologiji. Mjerni instrumenti i mjerenja u kineziologiji u području primijenjene kineziologije (edukacije) u mlađem školskom uzrastu. Motorička znanja. Raznovrsnost i stupanj usvojenosti motoričkih znanja, razine osobina i sposobnosti, stanje zdravlja i odgojni efekti. Upravljanje kineziološkim transformacijskim procesima, parametri upravljanja procesa vježbanja. Definiranje cilja procesa vježbanja. Neposredni i posredni ciljevi procesa vježbanja. Pojam i elementi stanja subjekta, vrste stanja subjekta. Endogeni i egzogeni faktori ograničenja kao čimbenici upravljanog procesa vježbanja. Zakonitosti krivulja razvoja sposobnosti i osobina. Programiranje upravljanog procesa vježbanja - izbora i distribucija sadržaja rada, volumen opterećenja i izbor modaliteta rada. Praćenje, provjeravanje i vrednovanje usvojenosti motoričkih znanja, osobina, sposobnosti i zdravlja Utjecaj procesa vježbanja na ljudski organizam. Kretanje kao čimbenik filogenetskog i ontogenetskog razvoja i kao faktor kulture življenja.

OBAVEZE STUDENATA:

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi
(1,1 ECTS )
10%

Seminarski rad
( 0,5 ECTS )
10%

Projekt
( 0,8 ECTS)
10%

Praktični rad
( 0,6 ECTS)
10%

Kontinuirana provjera znanja
( 0,8 ECTS )
30%

Završni pismeni ispit
( 1,2 ECTS )
30%
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Mraković, M. (1997). Uvod u sistematsku kineziologiju. Zagred: fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. 2. Findak V., Metikoš D., Mraković M., Neljak, B., Prot, F. (2000). Motorička znanja 3. Findak, V., Metikoš, D., Mrakovi, M, Neljak, B. (1996). Primjenjena kineziologija u školstvu-NORME. Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor, Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u zagrebu. 4. Malacko, J.., Popović, D. (2000). Metodologija kineziološko antropoloških istraživanja. Priština: Fakultet za fizičku kulturu Univerziteta u Prištini. 5. Pejčić, A (2005). Kineziološke aktivnosti za djecu predškolske i rane školske dobi. Visoka učiteljska škola Sveučilišta u Rijeci.
Preporučena literatura:
2. 1. Zbornici radova Ljetnih škola kineziologa Hrvatske 2. Kineziologija, Kineziloški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 3. Kinezilogija Slovenica Fakultet za šport Univerze u Ljubljani. Ljubljana
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu