Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Obiteljska pedagogija
Kratica: OP-5USOpterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Prof. dr. sc. Jasna Krstović
Izvođači:
Opis predmeta: Teorijske pretpostavke suvremene obiteljske pedagogije kao pedagoške discipline
1.1. Cilj, zadaci i predmet obiteljske pedagogije; određenje mjesta u sustavu pedagoških disciplina i njen odnos prema drugim znanostima
1.2. Posebnosti istraživanja u području obiteljske pedagogije-od kvantitativnog ka kvalitativnim istraživanjima.
2. Obitelj kao društvena skupina
2.1. Kraći povijesni pregled razvoja:od porodice do suvremene obitelji
2.2. Osnovne sociološke kategorije obitelji: pojam srodstva, obiteljske strukture, odnosi u obitelji te obiteljske funkcije
2.3. Suvremena obitelj i njene značajke
2.4. Pedagoške implikacije promjena u suvremenoj obitelji u kontekstu aktualnih društvenih promjena.
3. Obitelj kao odgojna zajednica
3.1. Posebnosti odgojnih utjecaja u obitelji kao primarnoj odgojnoj zajednici, Vrijednosni sustav roditelja kao pretpostavka uspješnog odgojnog djelovanja
3.2. Stilovi odgoja suvremene obitelji
3.3. Sredstva i metode roditeljskog utjecaja.
4. Otvorenost obitelji prema društvenoj sredini - obitelj između intime i komunikacije
4.1. Potrebe suvremene obitelji-njena komunikacijska dimenzija. Što obitelj ?treba? iz socijalne sredine i kako to postiže
4.2. Čimbenici socijalne komunikacije - socijalna sredina,odgojne institucije. mediji i sl.
4.3. Škola kao komunikacijska jedinica - osnovne sociološke, psihološke i pedagoške pretpostavke izgradnje odnosa
4.4. Partnerstvo s obitelji - cilj kojem se teži, što je to partnerski odnos s obitelji i kako ga postici.
5.Učitelj ? ključni čimbenik u izgradnji partnerskog odnosa s roditeljima
5.1. Učiteljeve profesionalne zadaće u uspostavljanju suradnje s obitelji. Kako i zašto graditi most prema obitelji.
5.2. Osnovne karakteristike partnerstva kao demokratičnog, suvremenog načina odnosa između dvaju subjekata u odgoju i obrazovanju učenika u razrednoj nastavi
5.3 Oblici, sadržaji i metode u realizaciji partnerskih odnosa s obitelji. a škole i obitelji1.4. Obveze studenata/studentica, praćenje i ocjenjivanje:


Pohađanje nastave i aktivnosti u nastavi (p,s)
Školskih sati:
60 Udio u ECTS: 1,1 Udio u ocjeni: 10%


Seminarske panel rasprave

Sati (procjena): 11

Udio u ECTS: 0,4 Udio u ocjeni: 15%Samostalni zadaci

Sati (procjena): 25

Udio u ECTS: 1 Udio u ocjeni: 20%


Kontinuirana provjera znanja ( 1 kolokvij)

Sati (procjena): 14

Udio u ECTS: 0,5 Udio u ocjeni 25%


Ukupno

70%

Završni ispit pismeni
Sati (procjena):30; Udio u ECTS: 1,5 Udio u ocjeni 15%


Završni ispit usmeni
Sati (procjena): 10; Udio u ECTS: 0,5 Udio u ocjeni 15%

Ukupno završni ispit 30%

Sveukupno na kolegiju 100%
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Baloban J. ( 2005). U potrazi za identitetom .Komparativna studija vrednota Hrvatska i Europa. Golden Marketing-Tehnička knjiga . Zagreb (odabrana poglavlja) 2. Ljubetić, M.(2007). Biti kompetentan roditelj.Mali professor ,Zagreb (5-63. str) 3. Ljubetić, M. (2010). Partnerstvo obitelji, vrtića i škole. Zagreb: Školska knjiga 4. Milić, A. (2001). Sociologija porodice. Beograd:Čigoja. 5. Jurić,V., Maleš, D. (1994), Škola i roditelji. Napredak br.2 HPKZ Zagreb. 6. Jurić, V. (1995). Zadovoljstvo obitelji školom. Društvena istraživanja, god. 4, br. 4-5, 641-655. 7. Ljubetić M. (2006) Pedagoškim obrazovanjem roditelja do osvješćivanja i poštivanja prava djeteta. Dijete i društvo, god. 8. br. 1 8. Maleš, D. (1994). Različito shvaćanje suradnje roditelja i profesionalaca. Napredak br.3 . HPKZ. Zagreb 9. Maleš, D. (2006).Od nijeme potpore do partnerstva između obitelji i škole. Društvena istraživanja,5(1) str.75-87. 10. Ljubetić, M. (2006). Obiteljsko ozračje i funkcioniranje obitelji. (web predavanje od 15.svibnja 2006. godine ? www.ffst.hr) 11. Ljubetić, M. (2006). Obitelj u povijesnom i suvremenom kontekstu. (web predavanje od 15.svibnja 2006. godine ? www.ffst.hr)
Preporučena literatura:
3. 1. Brajša, P. (1995). Očevi gdje ste?. Školske novine. Zagreb. 2. Brajša-Žganec, A.(2003), Dijete i obitelj, emocionalni i socijalni razvoj.Naklada Slap. Jastrebarsko. 3. Brott A.(1998), Kako biti tata, Mozaik knjiga , Zagreb. 4. Buljan Flander, G.; Karlović, A. (2004.). Odgajam li dobro svoje dijete? Zagreb: Marko M. Usluge d.o.o. 5. Covey S.R. (1998), Sedam navika uspješne obitelji. Mozaik knjiga, Zagreb. 6. Fromm, E.(1981), Autoritet i porodica. Naprijed. Zagreb. 7. Golubović, Z. (1981), Porodica kao ljudska zajednica. Naprijed. Zagreb. 8. Gordon T.(1996), Škola roditeljske odgovornosti. Poduzetništvo Jakić, Zagreb. 9. Honore, C. (2009). Pod pritiskom, Algoritam, Zagreb. 10. Janković, J. (1994), Sukob ili suradnja. Alinea. Zagreb. 11. Juul J. (1995), Razgovori s obiteljima: perspektive i procesi. Alinea Zagreb. 12. Juul, J. (2008). Život u obitelji-najvažnije vrijednosti u zajedničkom životu i odgoju djece, Pelago, Zagreb. 13. Juul, J., Jasper, H. (2010). Od poslušnosti do odgovornosti, Pelago, Zagreb. 14. Klarin, M. (1993). Očeva uloga u razvitku smopoštovanja . Napredak br. 4/1993 15. Kovačević,A.,Petrić,P. (2007). Uloga oca u prosocijalnom ponašanju djece. Partnerstvo s roditeljima. Zbornik radova. Mirisi djetinjstva.13. dani predškolskog odgoja Županije Splitsko-dalmatinske. Omiš. 16. Maleš, D. (2011). Nove paradigme ranoga odgoja, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. 17. Pantley, E. (2002). Savršeno roditeljstvo. Zagreb: Mozaik knjiga 18. Maleš D. (1988), Obitelj i uloga spolova. Školske novine. Zagreb. 19. Renk, K. (2003.), Mothers, fathers, gender role, and time parents spend with their children, U: Sex Roles: A Journal of Research 20. Rosić, V.(ur.). (1995), Pedagoško obrazovanje roditelja. Zbornik Pedagoškog fakulteta u Rijeci. 21. Shaw, R. (2009). Epidemija popustljivog odgoja, VBZ, Zagreb. 22. Sullo, A. R. (1995), Učite ih da budu sretni. Alinea. Zagreb. 23. Topolčić, D. (2001) Muškarci to ne rade: rodno segregirana podjela rada u obitelji, U: Društvena istraživanja god. 10 (2001), br. 4-5 (54-55) str. 767-784. Zagreb, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu