Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Glazbeni praktikum IV
Kratica: GP4-5USOpterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 15(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Pred. Sanja Šamanić
Izvođači:
Opis predmeta: 1.1 Obveze studenata/studentica, praćene i ocjenjivanje:

Pohađanje nastave i aktivnosti u nastavi ( v ) Školskih sati: 15 Udio u ECTS:_0,3_ Udio u ocjeni:_30_%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Obveza je studenta pohađanje vježbi te aktivno sudjelovanje na nastavi. O prisustvovanju nastavi nastavnik će voditi evidencijski list. Pohađanje nastave obuhvaća 30% ECTS bodova. Ako student izostane više od 4 puta s nastave, gubi 5% ECTS bodova koji se odnose na pohađanje nastave i smatrati će se da nije izvršio svoje nastavne obveze. Aktivnost na nastavu nosi 10% ECTS bodova. Tijekom predavanja i vježbi student mora aktivno sudjelovati u nastavi što podrazumijeva : izvršavanje zadanih radnih zadaća i aktivno praćenje nastavnih zadataka (što podrazumijeva pjevanje i sviranje). Tijekom nastave mora odsvirati minimum 15 zadanih primjera i za svaki će dobiti 1% od ukupno 15% ECTS bodova.

Terenska nastava Sati (procjena): 5 Udio u ECTS: 0,1 Udio u ocjeni:_10_%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Student je obvezatan pohađati nastavu, što znači i da je obvezatan prisustvovati svim oblicima nastave, a to uključuje i nastavu koja se izvodi izvan fakulteta odnosno terensku nastavu. Tijekom semestra biti će organizirana terenska nastava u vidu kazališne predstave ili koncerta na kojoj je student obvezatan sudjelovati. Svaki izostanak studenta sa terenske nastave rezultirati će oduzimanjem ECTS bodova ( ako su organizirane 2 predstave po 5%, ako je jedna 10% ECTS)

Ostali samostalni zadaci Sati (procjena): 8 Udio u ECTS: 0,3 Udio u ocjeni:_30_%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Samostalni zadaci odnose se na glazbene primjere koji se na svakom satu zadaju studentima da ih pripreme za idući sat vježbi. Student je obvezatan izvesti minimum 15 primjera i za svaki će dobiti po 2% ECTS bodova. Nastavnik ocijenjuje preciznost i točnost izvedbe meloritmičkog primjera (1%) i vokalnu izvedbu istog (1%). U priručniku je pripremljeno 30 pjesmica za svaki semestar. Student može samostalno savladati i ostalih 15 primjera i svirati ih na satu vježbi. Na taj način je u mogučnosti dodatno povećati svoju konačnu ocjenu za kolegij.


Završni ispit: usmeni Sati (procjena): 4 Udio u ECTS: 0,3 Udio u ocjeni:_30_%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Obveza je studenata da se uz literaturu i vježbe pripremaju za završni usmeni ispit. Završni usmeni ispit obuhvatiti će dimenzije kolegija koje su se obrađivale tijekom nastave vježbi. Student će praktično izvesti jedan glazbeni primjer u G-duru i jedan primjer u D-duru koji je u gradivu priručnika za Glazbeni praktikum III i ocijeniti će se preciznost i točnost vokalne i manuelne tehnike sa maksimum 20% bodova. Drugi primjer student će usmeno analizirati i izvesti "a vista" ( prvo izvođenje bez prethodne pripreme) i dobiti maksimum 10% bodova. Predviđeni minimum je da uspješno izvede samo dva primjera.Pristup učenju i poučavanju u predmetu:
Za uspješan rad i napredovanje u predmetu student mora imati vlastiti instrument (glasovir, klavijaturu) za vježbanje kod kuće. Na kolegiju student mora kontinuirano raditi i vježbati jer je princip učenja i realizacije sadržaja tako najučinkovitiji. Razviti naviku svakodnevnog i kratkog vježbanja jer je potrebna koncentracija time veća, a češća ponavljanja daju najbolje rezultate. Posebnu pažnju treba uputiti na kontinuirano pohađanje nastave jer se glazbeni znakovi, pravila i sadržaji postupno nadograđuju, nadopunjuju na prethodne i svaki segment nastave ima potrebnu težinu i predviđeni kontinuitet. Na taj način studenti mogu očekivati razvijanje očekivanih kompetencija, uz redovito izvršavanje domaćih zadaća i aktivno sudjelovanje na vježbama.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Priručnik nastavnika (S. Šamanić) Banov, N.,(2006), Od brojalice do pjesme, Glazbena škola A. J. Matić, Rijeka Đefri-Bošnjak, V.,(2001), Ja volim pjesmu, pjesma voli mene, Centar za predškolski odgoj, Osijek Goran, Lj.,Marić, Lj.,(1991), Spavaj, spavaj, zlato moje, Školska knjiga, Zagreb Riman, M.,(2008), Dijete pjeva, Učiteljski fakultet u Rijeci, Rijeka.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Glazbeni praktikum III
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu