Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodika odgojno-obrazovnog rada ranog djetinjstva II
Kratica: MOD2-5PSOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 15(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Doc. dr. sc. Lidija Vujičić
Izvođači:
Opis predmeta: Obaveze studenata su: redovito prisustvovanje i aktivno sudjelovanje u nastavi, posebice vježbi,
izrada mape aktivnog sudjelovanja u realizaciji sadržaja kolegija (aktivnosti u učionici te samostalni zadaci: analiza literature i članaka iz časopisa, te drugih medija koji se bave sadržajima kolegija; praćenje aktualnih zbivanja u neposrednom okruženju studenta u funkciji planiranja odgojno-obrazovnog rada s predškolskom djecom).
Prilikom boravka u vježbaoni u radu hospitirati, asistirati odgajatelju-mentoru, te pripremati se za samostalnu realizaciju pojedinih zadaća s manjom grupom djece kao i pisanje kritičkog prikaza.
Rad studenta na predmetu će se vrednovati i ocjenjivati tijekom nastave i na završnom ispitu. Ukupan broj bodova koje student može ostvariti tijekom nastave je 70 (ocjenjuju se aktivnosti označene u tablici u programu), dok na završnom ispitu može ostvariti 30 bodova. Završni ispi je pismeni i usmeni.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1.Došen-Dobud, A. (1995), Malo dijete ? veliki istraživač. Zagreb, Alinea. 2.Armstrong,T. (2006), Višestruke inteligencije u razredu. Zagreb, Educa
3. Slunjski, E. (2001), Integrirani predškolski kurikulum, rad djece na projektima. Zagreb, Mali profesor Čudina - Obradović, M. (2002), Matematika prije škole. Zagreb, Školska knjiga. Miljak,A. (2009), Integracijski pristup u ranom odgoju i obrazovanju na konceptualnoj i/ili djelatnoj razini. Zbornik radova: Integracijski pristup kao načelo u radu s djecom predškolske dobi. Str.11-21. Hajdin,Lj. (2009), Od strogo vođenih do samoorganizirajućih aktivnosti djece u dječjim vrtićima. U: Vujičić, L., Duh,M. Interdisciplinarni pristup učenju- put ka kvalitetnijem obrazovanju djeteta. Str.111-123. Petrović-Sočo, B. (2009), Projekti i ?projekti? u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. U: Vujičić, L., Duh,M. Interdisciplinarni pristup učenju- put ka kvalitetnijem obrazovanju djeteta. Str. 197-209. Vujičić, L., Đapić,K. (2009), Obrazovanje odgajatelja refleksivnog praktičara u kontekstu integracijskog pristupa kao načela rada s djecom rane i predškolske dobi. U: Vujičić, L., Duh,M. Interdisciplinarni pristup učenju- put ka kvalitetnijem obrazovanju djeteta. Str.253-271
Preporučena literatura:
2. Ljubetić, M., Tabain,S.(2009), Odnsoi roditelja i djece rane i predškolske dobi ? kako ih unaprjeđivati? U: Vujičić, L., Duh,M. Interdisciplinarni pristup učenju- put ka kvalitetnijem obrazovanju djeteta. Str.165-177. Šagud, M., Kermeci,M. (2009), Integriranje pedagoške teorije u kompleksno područje prakse. U: Vujičić, L., Duh,M. Interdisciplinarni pristup učenju- put ka kvalitetnijem obrazovanju djeteta. Str. 235-245. Slunjski,E., Malašić, A. (2009), Integrirano učenje djece i dokumentiranje njihovih aktivnosti u vrtiću. U: Vujičić, L., Duh,M. Interdisciplinarni pristup učenju- put ka kvalitetnijem obrazovanju djeteta. Str.223-235. Dobrić, N. (1980), Razvijanje početnih matematičkih pojmova u predškolskim ustanovama. Beograd. Ferucci, J. (2000), Što nas uče djeca. Zagreb, Algoritam.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Metodika odgojno-obrazovnog rada ranog djetinjstva I
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu