Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodika glazbene kulture II
Kratica: MGK2-7USOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 30(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Prof. dr. sc. Marija Riman
Izvođači:
Opis predmeta: 2.6. Obveze studenata/studentica, praćenje i ocjenjivanje:

Pohađanje nastave i aktivnosti u nastavi (p, s i v)
Školskih sati: 60 Udio u ECTS: 0.5 Udio u ocjeni:10%

Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:

Studenti trebaju prisustvovati i aktivno sudjelovati na nastavi. Tijekom tjedna zasebno se bilježi prisustvo studenta na predavanjima. Student može prikupiti 10% bodova ukoliko izostane sa nastave manje od četiri puta. Za veći broj izostanaka studentu se oduzimaju bodovi po ovoj formuli: 1 bod za četiri izostanka, 3 boda za pet izostanaka, 6 bodova za šest izostanaka i 10 bodova za sedam izostanaka. Student koji je izostao više od 7 puta ne može dobiti potvrdu o izvršenim obavezama (potpis) niti pristupiti ispitu i mora naredne studijske godine ponovo upisati predmet. Studenti sportaši koji početkom nastave nastavniku donesu kategorizaciju Hrvatskog olimpijskog odbora i studenti koji odmah po povratku nakon bolesti nastavniku donesu liječničku potvrdu ne gube bodove za izostanke s nastave. Prisustvo na nastavi se linearnom transformacijom pretvara u ocjenske bodove po principu da student koji ostvari maksimalno prisustvo dobiva 10 ocjenskih bodova. Student koji ima više od 8 izostanaka ne dobiva ocjenske bodove i mora ponovo upisati predmet.

Terenska nastava
Sati (procjena): 15 Udio u ECTS: 0.75 Udio u ocjeni:15%

Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:

Studenti će u okviru obveza prisustvovati ocjenskim predavanjima ostalih studenata nastavne godine u osnovnoj školi, ukupno 15 školskih sati te napisati osvrte za određeni odslušani sat. Uz osobno prisustvovanje na ocjenskim predavanjima student za izradu osvrta pojedinog sata ostvaruje maksimalno 1 bod . Ova aktivnost prikuplja maksimalno 15 bodova. Bodovi se linearnom transformacijom pretvaraju u ocjenske bodove po principu da student koji skupi maksimalan broj bodova dobiva 15 ocjenskih bodova.

Praktični rad Sati (procjena): 15 Udio u ECTS: 1.75 Udio u ocjeni:35%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:

Studenti su u okviru kolegija obvezni pripremiti i samostalno održati sat glazbene kulture u osnovnoj školi, uz obvezu konzultacija i dogovora sa dodijeljenim mentorom razredne nastave. Ocjenskom predavanju prethodi izrada pripreme sa propisanom formom, elementima i sadržajem. Pripremu zadane nastavne jedinice treba donjeti na konzultacije prije ocjenskog predavanja. Razina pripremljenosti sa jasno strukturiranim dijelovima sata i aktivnostima ocjenjuje se sa maksimalno 5 bodova. Na dan održavanja ocjenskog predavanja student je dužan prije nastavnog sata predati uredno izrađenu pripremu. Nastavnik boduje razinu kvalitete izrade pripreme koja se ogleda u strukturiranosti, sistematičnosti, ispravnosti podataka i pravovremenom izvršavanju zadatka. Za pripremu student može ostvariti maksimalno 10 ocjenskih bodova. Ocjensko predavanje ocjenjuje se sa 20 ocjenskih bodova. Boduje se razina pripremljenosti, metodička ispravnost pojedinih aktivnosti te sposobnost i spretnost u radu sa djecom na nastavnom satu. Bodovi dobiveni na ocjenskom predavanju linearnom se transformacijom pretvaraju u ocjenske bodove tako da maksimalan broj bodova dobivenih za tu aktivnost odgovara maksimalnom mogućem broju ocjenskih bodova predviđenih za tu aktivnost.

Kolokviji i priprema za kontinuiranu provjeru znanja
Sati (procjena): 22 Udio u ECTS: 0.5 Udio u ocjeni:10%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:

Provjera znanja provodi se kroz 1 pisani kolokvij. On sadrži teoretske odrednice nastavnih područja glazbene kulture za 4. razred, propisane nastavnim planom i programom Ministarstva. Na kolokviju student može ostvariti maksimalno 10 ocjenskih bodova izraženih u postocima.
Studenti sportaši koji imaju kategorizaciju Hrvatskog olimpijskog odbora ukoliko budu u vrijeme kontinuirane provjere znanja imali sportske aktivnosti mogu pisati provjeru znanja s izmijenjenim ispitnim pitanjima u vrijeme prvih konzultacija nakon povratka na nastavu. Isto se odnosi i na studente koji u vrijeme kontinuirane provjere znanja budu bolesni.

Završni ispit: pismeni Sati (procjena): 14 Udio u ECTS: 0.5 Udio u ocjeni:10%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:

Pismeni ispit odnosi se na prepoznavanja 5 skladbi prema unaprijed odabranom izboru predmetnog nastavnika. Zadano je prepoznati autora i naslov pojedine skladbe čime student može ostvariti 10 ispitnih bodova. Student za svaku ispravno prepoznatu skladbu ostvaruje 2 ispitna boda. Polovično točan odgovor (prepoznavanje samo autora ili naziva skladbe) donosi 1 bod.

Završni ispit: usmeni Sati (procjena): 22 Udio u ECTS: 1 Udio u ocjeni:20%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:

Usmeni ispit sastoji se od pjevanja i sviranja četiri dječje pjesme po programu četvrtog razreda, odabrane po izboru predmetnog nastavnika. Za svaku korektno i ispravno izvedenu pjesmu student može dobiti maksimalno 5 ispitnih bodova, dakle sveukupno 20 ispitnih bodova. Boduje se: melodijska i ritmička točnost pjevanja i sviranja, te jasna artikulacija teksta dječje pjesme. Studenti moraju na usmenom dijelu ispita ostvariti najmanje 10 ispitnih bodova.

Kontinuirano i završno vrednovanje obveza studenata/studentica

Obaveze studenata i studentica vrednovat će se kontinuirano tijekom nastave i na završnom ispitu, kao što je opisano u poglavlju 2.6. Završno vrednovanje razlikuje se za studente koji tijekom nastave skupe 50% i više bodova (mogu pristupiti na dva termina redovnog ispitnog roka) i za studente koji tijekom nastave skupe 40-49% bodova (mogu pristupiti samo jednom terminu popravnog roka).
Sukladno članku 42 Pravilnika o studiranju na Učiteljskom fakultetu u Rijeci (2008) student na popravnom roku može dobiti samo 10% udjela u konačnoj ocjeni i ako uz pridružene postotne bodove dobivene tijekom nastave prijeđe prag od 50% dobiva prolaznu ocjenu 2 (E).

Raspoređivanje studenata prema uspjehu u svladavanju predmeta, ovisno o veličini grupe (40 i veća ili manja od 40), obavlja se sukladno općem aktu Sveučilišta (Članak 46 Pravilnika o studiranju na Učiteljskom fakultetu u Rijeci; Članak 41 - 44 sveučilišnog Pravilnika o studijima). Ako je grupa studenata koji mogu pristupiti ispitu manja od 40, konačne ocjene utvrđuju se nakon završetka svakog ispitnog termina (tzv. apsolutno ocjenjivanje). Ako je grupa studenata koji mogu pristupiti ispitu 40 ili veća, konačne ocjene utvrđuju se nakon završetka redovitog ispitnog roka (tzv. relativno ocjenjivanje). U grupu studenata koji mogu pristupiti ispitu ne ubrajaju se ispisani studenti i studenti koji nemaju mogućnost pristupiti ispitu jer tijekom nastave nisu izvršili minimum propisanih obaveza.

2.7. Studentska povratna informacija i evaluacija kolegija
Kvaliteta i uspješnost realizacije nastavnog predmeta prati se studentskom anketom, uspjehom studenata na nastavnom kolegiju, periodičnom neovisnom vanjskom provjerom programa i periodičnom internom provjerom godišnjeg detaljnog izvedbenog nastavnog programa i ispitnih procedura
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. O.1 Ecimovic, R., Kršek, I. (2002), Glazba i radost. Zagreb: Znanje. O.2 Kazic, J. (1966), Kako nastaje melodija. Zagreb: Školska knjiga. O.3 Požgaj, J. (1988), Metodika nastave glazbene kulture u osnovnoj školi. Zagreb: Školska knjiga. O.4 Županovic, L. (1995), Tvorba glazbenog djela. Zagreb: Školska novine. O.5. Riman, M. (2008), Dijete pjeva. Rijeka, Uciteljski fakujltet u Rijeci
2. D.1 Bresgen, C. (1973), Stvaralacki glazbeni odgoj. Muzika, (1), 5-8. D.2 Oblak, B. (1994), Glazbena vzgoja 4. Ljubljana: Državna založba Slovenije. D.3 Pance, R. (1995), Motivacija v procesu glasbenega izobraževanja. Ljubljana: Glasbeno-pedagoški zbornik AG. D.4 Pance, R. (1998), Motivirani ucitelj - motivirani ucenici. Rogaška Slatina: Glasbeni forum. D.5 Petrovic, T. (2002), Pricom, crtežom i popijevkom u notno pismo. Teorija, 4-7.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Metodika glazbene kulture I
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu