Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodika hrvatskog jezika III
Kratica: MHJ3-7USOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 45(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: dr. sc. Marinko Lazzarich
Izvođači:
Opis predmeta: Šifra predmeta Naziv predmeta METODIKA HRVATSKOG JEZIKA III
Studijski program Učiteljski studij
4. godina

Nositelj kolegija dr.sc. Marinko Lazzarich, viši asistent

Status kolegija Obvezatan

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave:
Zimski semestar
ECTS bodovi (koeficijent opterećenja studenta) 5
Broj sati (zasebno P, V, S) po semestru 60
(1+3+0 )

Ciljevi predmeta:
Studenti će u kolegiju Metodika hrvatskog jezika III:
- razvijati sposobnost analize i sinteze pri interpretaciji književnoumjetničkih tekstova namijenjenih učenicima u razrednoj nastavi
- razvijati sposobnost samostalnog kritičkog prosuđivanja književnoumjetničkih
tekstova
- samostalno izvoditi nastavu hrvatskoga jezika, nastavnoga područja književnosti i jezika
- analizirati stručnu metodičku literaturu da bi stečene spoznaje mogli primijeniti u nastavnoj praksi
Korespondentnost i korelativnost programa:
Program je korespondentan s kolegijima Metodika hrvatskog jezika I i II, Dječja književnost s medijskom kulturom te s kolegijima jezično-umjetničke usmjerenosti.

Očekivani ishodi (razvijanje općih i specifičnih kompetencija, znanja/vještina):

- Studenti će u kolegiju Metodika hrvatskog jezika III razvijati kompetencije pravilnog tumačenja temeljnih pojmova Metodike hrvatskoga jezika, analiziranja stručne metodičke literature s praktičnom primjenom stečenih spoznaja te analize i ocjenjivanja učeničkih pisanih radova. No, najvažnije umijeće koji studenti moraju apsolvirati u ovome kolegiju jest sposobnost samostalnoga izvođenje nastave hrvatskoga jezika, nastavnoga područja jezika, književnosti (interpretacija književnoga teksta) i nastave početnoga čitanja i pisanja. Osim toga studenti će razvijati sposobnost analiziranja i korištenje stručne metodičke literature kako bi stečene spoznaje mogli primijeniti u nastavnoj praksi.

Sadržaj predmeta:
- metodika jezika, književnosti i jezičnoga izražavanja (pregled metodičke literature)
- metodologija izrade programa
- gramatika u osnovnoj školi; svrha nastave gramatike u jezično-umjetničkome području
- planiranje nastave, slobodne aktivnosti i lektira u razrednoj nastavi, hrvatska metodička povijet (osvrt na Zagrebačku metodičku školu i najznačajnije predstavnike)
- polazni tekst (LMP) i načelo teksta u nastavi jezika
- struktura nastavnoga sata jezika (faze sata)
- učeničko stvaralaštvo; vrednovanje učeničkih stvaralačkih pokušaja
- metodika medijske kulture (radio, televizija, film, strip, novine i časopisi); pregled metodičke literature i zastupljenost sadržaja u nastavnim programima i udžbenicima za razrednu nastavu. Primjeri nastavnih jedinica (različiti pristupi), mogućnost međupodručne i međupredmetne korelacije.

Način izvođenja nastave i usvajanje znanja:
Predavanja; vježbe, mentorski rad i konzultacije; samostalni zadaci; kontinuirana pisana provjera znanja (kolokvij); ugledna i ocjenska predavanja; multimedija i internet; terenska nastava i pisani ispit
Dodatno pojašnjenje načina izvođenja nastave i usvajanja znanja:
U okviru vježbi studenti samostalno i uz pomoć nastavnika raspravljaju o aktualnim temama iz područja Metodike hrvatskoga jezika, pripremaju se za interpretativno čitanje, vježbaju faze sata jezika i književnosti sa ciljem poticanja istraživačkoga i stvaralačkoga pristupa, posebice nastavi jezičnog izražavanja i radu u izvannastavnim aktivnostima od 1. do 4. razreda osnovne škole. Pritom se studenti upućuju na korištenje suvremene stručne i znanstvene literature u tiskanom i elektroničkom obliku.
Ocjenska predavanja studenti održavaju u vježbaonici, OŠ ˝Vežica˝, a predviđen je i tjedan za nastavnu praksu u organizaciji savjetnika za razrednu nastavu iz Agencije za odgoj i obrazovanje.
U okviru vježbi studenti će samostalno i uz pomoć nastavnika baviti primjenom različitih metodičkih pristupa nastavi jezičnog izražavanja i vođenju izvannastavnih aktivnosti jezično-umjetničkog područja. Analizirat će se pisane pripreme studenata i pratiti njihova ocjenska predavanja, uz detaljnu analizu rada.

OBVEZE STUDENATA
Obveze studenata su: redovito prisustvovanje i aktivno sudjelovanje u nastavi i na konzultacijama; održavanje jednog ocjenskog predavanja, pisanje kolokvija u okviru kontinuirane provjere znanja tijekom semestra, pisanje priprave za nastavu te pisani ispit po završetku semestra.
Praćenje i ocjenjivanje studenata s udjelima ECTS bodova

Pohađanje nastave i vježbe ( 0,60 )

Aktivnost u nastavi (0,40 )

Završni ispit ( 2 )

Priprema i izvođenje ocjenskoga predavanja ( 1 )

Kolokvij (1 )

OCJENJIVANJE
Rad studenta na predmetu će se vrednovati i ocjenjivati tijekom nastave i na završnom ispitu. Ukupan broj bodova koje student može ostvariti tijekom nastave je 70 (ocjenjuju se aktivnosti označene u tablici). Za sudjelovanje i aktivnost u nastavi studenti mogu prilupiti 15 bodova, kolokvij sadrži 25 bodova, a priprema i izvođenje ocjenskoga predavanja 30 bodova. Na završnom ispitu studenti mogu ostvariti 30 bodova. Razrada načina praćenja i ocjenjivanja rada studenata bit će prikazana u detaljnom izvedbenom nastavnom planu!


Način praćenja kvalitete i uspješnosti svakog predmeta i/ili modula
Razgovor sa studentima tijekom semestra u svrhu poboljšanja kvalitete nastave u skladu s očekivanjima studenata i nastavnica. Anonimni anketni upitnik na kraju semestra sadržavat će pitanja studentima o stupnju ispunjenosti njihovih očekivanja glede predmeta. Rezultati upitnika poslužit će nastavnicama kao putokaz u radu s budućim generacijama.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obvezna literatura 1. Bežen, A. (2008.), Metodika, znanost o poučavanju nastavnog predmeta, Profil, Zagreb 2. D. Rosandić, Metodika književnog odgoja, Školska knjiga, Zagreb, 2005. Dopunska literatura 1. S. Težak, Teorija i praksa hrvatskoga jezika 2, Školska knjiga, Zagreb, 1983. 2. K. Lučić-Mumlek, Lektira u razrednoj nastavi, Školska knjiga, Zagreb, 2002. Časopisi: Napredak, Život i škola, Metodika, Hrvatski, Školske novine (informativno) Mrežni izvori: portal znanstvenih časopisa Hrvatske, Hrčak
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Metodika hrvatskog jezika II
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu