Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Hrvatski jezik II
Kratica: HJ2-2USOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 30(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: V. pred. dr. sc. Emilija Reljac-Fajs
Izvođači:
Opis predmeta: Šifra predmeta HJ II Naziv predmeta Hrvatski jezik II Studijski program: Učiteljski studij
Status kolegija obavezan
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave:
Zimski semestar Ljetni semestar
ECTS bodovi (koeficijent opterećenja studenta) 6
Broj sati (zasebno P,V,S) po semestru 60 sati (2P+ 2V + 0S)
Ciljevi predmeta:
Temeljni cilj kolegija je usvajanje normi hrvatskoga standardnog jezika na sintaktičkoj, leksikološkoj, stilističkoj razini te u skladu s tim razvijanje usmene i pismene komunikacije studenata.
Ostali ciljevi: očekuje se da studenti nakon odslušanog kolegija Hrvatski jezik 2 mogu samostalno:
1. uočiti jezičnu činjenicu te je opisati i protumačiti prema pravilima i normama hrvatskoga standardnoga jezika
2. uočiti jezičnu činjenicu u lingvometodičkom predlošku i samostalno je opisati prema relevantnoj znanstvenoj jezičnoj teoriji
3.koristiti stručnu i znanstvenu literaturu iz područja hrvatskoga jezičnog standarda i primjenjivati je u usmenoj i pismenoj komunikaciji
4. primjenjivati usvojeno jezično znanje u razrednoj nastavi izražavanja
Korespondentnost i korelativnost programa
Hrvatski jezik 2 izravno je povezan s kolegijem Hrvatski jezik 1, a u širem smislu s Metodikom hrvatskoga jezika, te sa svim drugim kolegijima jezično-umjetničke usmjerenosti.
Očekivani ishodi (razvijanje općih i specifičnih kompetencija ? znanja/vještina):
Očekujemo da studenti nauče samostalno tumačiti jezične norme te pronalaziti primjere iz govorne prakse, iz književnih i neknjiževnih tekstova te stručne i znanstvene lingvističke literature.
Sadržaj predmeta:
Pojam i predmet sintakse
Sintaktičko ustrojstvo hrvatskoga jezika
Sintaktostilistika
Funkcionalni stilovi hrvatskoga standardnog jezika
Uvod u leksikologiju
Značenje riječi
Raslojenost leksika
Posuđenice
Onomastika
Frazeologija
Tvorba riječi
Hrvatska leksikografija
Polifunkcionalnost hrvatskoga standardnog jezika
Literatura:
1. Barić,E. i sur.(2000) : Hrvatska gramatika, Zagreb, Školska knjiga.
2. Pranjković, I. (1993): Hrvatska skladnja, Hrvatska sveučilišna naklada.
3. Samardžija , M. (1998): Hrvatski jezik 4, Leksikologija hrvatskoga jezika, Zagreb, Školska knjiga.
4.Babić, S.,Moguš, M. (2010): Hrvatski pravopis, Zagreb, Školska knjiga.
5. Anić, V. (1996): Rječnik hrvatskoga jezika, Zagreb, Novi, Liber.
6. Silić, J. (2006): Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika, Zagreb , Disput.
7. Pavličević-Franić, D.(2005): Komunikacijom do gramatike, Zagreb,Alfa.
Način izvođenja nastave i usvajanje znanja:
Predavanja; Vježbe ; Konzultacije;
Dodatno pojašnjenje načina izvođenja nastave i usvajanja znanja: Izvedbeni program.
Studenti su obavezni prisustvovati i aktivno sudjelovati u navedenim oblicima nastave.
Pohađanje nastave: (0,50)
Aktivnost u nastavi: (0,70)
Kolokviji: (3,00)
Završni pismeni ispit:( 1,20)
Završni usmeni ispit: (0,60)


Razrada načina praćenja i ocjenjivanja rada studenata: DINP.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obvezna literatura 1. Silić J.-Pranjković I.(2007.): Gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb. Školska knjiga. 2. Pranjković, I. (1998.): Hrvatski jezik 3, Sintaksa hrvatskoga jezika. Zagreb. Školska knjiga 3 .Dujmović-Markusi, D. (2004.): Leksikologija hrvatskoga jezika s leksikografijom. Zagreb. Profil. Dopunska literatura 1. Anić, V. (1994.): Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb. Novi Liber. 2. Babić-Finka-Moguš (1990.):Hrvatski pravopis. Zagreb. Školska knjiga. 3. Silić, J.(1998.): Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika. Zagreb. Disput.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Hrvatski jezik I
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu