Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Informatička pismenost
Kratica: IP-1PPOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 30(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: V. pred. mr. sc. Jasminka Mezak
Izvođači:
Opis predmeta: Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet
S.Krautzeka bb
Akademska godina: 2011/12


INFORMATIČKA PISMENOST
Studij: Predškolski odgoj; RED
Broj predmeta: IP
Web stranica predmeta:
ECTS bodovi: 4
Nastavno opterećenje: 1+2+0
Mjesto izvođenja nastave: S.Krautzeka bb; predavanja soba 408; vježbe soba 233

Nositeljica predmeta:
Mr.sc. Jasminka Mezak, viši predavač
Broj sobe: 476
Vrijeme konzultacija: utorak 11:30-14:00h
Telefon: 265 816
e-mail: jasminka@ufri.hr
Web stranica:


1.1 Obveze studenata/studentica, praćene i ocjenjivanje:

Pohađanje nastave i aktivnosti u nastavi (p, v i s) Školskih sati: 45
Udio u ECTS:0,8
Udio u ocjeni: 5%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje (izrada zadataka na vježbama) iznosi 5% ukupne ocjene. Studenti mogu izostati s 30% nastave bez posebnog opravdanja.
Obrazovanje na daljinu Sati (procjena): 30
Udio u ECTS:1
Udio u ocjeni: 10%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Aktivno sudjelovanje u nastavi podrazumijeva i korištenje on-line sustava za učenje u okviru kojeg se vrednuje korištenje sustava (najmanje 5 nastavnih cjelina se obrađuje isključivo putem sustava za učenje) i sudjelovanje u tematskim diskusijama. Korištenje sustava donosi 0-5% i sudjelovanje u diskusijama također 0-5% ukupne ocjene.
Kolokviji i priprema za kont. provjeru znanja Sati (procjena): 65
Udio u ECTS: 2,2
Udio u ocjeni:55%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Tijekom semestra studenti pišu 3 teorijska i 2 praktična kolokvija na računalu u kojima se treba postići više od 50% uspješnosti.
Svaki pojedinačni teorijski kolokvij može doprinijeti s 0-5% ukupne ocjene
Svaki pojedinačni praktični kolokvij (Word i Excel) donosi 0-20% ukupne ocjene.

Završni ispit: pismeni Sati (procjena): 30
Udio u ECTS: 1
Udio u ocjeni:30%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Pismeni ispit se sastoji od dva dijela:
u prvom dijelu studenti pišu test iz teorije sa zadacima objektivnog tipa koji ima maksimalno 10 bodova i donosi 0-10% završne ocjene
drugi dio obuhvaća pismeni uradak na računalu iz Worda (0-10% završne ocjene) i Excela (0-10% završne ocjene) koji se ocjenjuju subjektivnim metodama procjene

1.2 Kontinuirano i završno vrednovanje obveza studenata/studentica:
Rad studenta na predmetu će se vrednovati i ocjenjivati tijekom nastave i na završnom ispitu. Ukupan postotak ocjene koji student može ostvariti tijekom nastave je 70% (ocjenjuju se aktivnosti označene u tablici na način kako je opisano u 1.1 Obveze studenata/studentica, praćene i ocjenjivanje), dok na završnom ispitu može ostvariti 30% ukupne ocjene:

aktivnost maksimalno minimalno udio u ocjeni
bodova bodova (ocjenski bodovi)
pohađanje nastave 5 5%
korištenje sustava za učenje 5 5%
sudjelovanje u diskusijama 5 5%
tri teorijska kolokvija 24 (9+8+7) 12 (5+4+3) 15%
dva praktična kolokvija 40 (2*20) 20 (2*10) 40%
na računalu
završni ispit: pismeni 30 (3*10) 15 (3*5) 30%

Kolokvijima se provjerava znanje zaokruženih cjelina gradiva tijekom nastave. Kolokviji su određeni datumom na početku semestra te se organiziraju i provode u vremenu predviđenom satnicom za nastavu. Smatra se da je student uspješno kolokvirao pojedinačni kolokvij ako je dobio najmanje 50% i više bodova

Za pristupanje završnom ispitu studenti trebaju tijekom nastave ostvarili više od 40% ocjenskih bodova (Pravilnik o studiju Sveučilišta u Rijeci, Članak 43. paragraf (3))

Propisani minimalni uspjeh (više od 50% uspješnosti) koji se zahtjeva na pojedinačnom kolokviju može biti osnova za djelomično ili potpuno oslobađanje od završnog ispita (Pravilnik o studiju Učiteljskog fakulteta, Članak 49.)

Oslobađanje od završnog ispita može se ostvariti:
u potpunosti ako je student na svakom pojedinačnom kolokviju ostvario više od 50% uspješnosti, tada se ocjenski bodovi pridodaju na slijedeći način: na ukupni postotak triju teorijski kolokvija dodaje se ekvivalentni postotak od mogućih 10% završnog pismenog ispita; na svaki pojedinačni praktični kolokvij na računalu dodaje se ekvivalentni postotak od mogućih 10% završnog pismenog ispita
djelomično za svaki pojedinačni kolokvij u kojem je ostvareno više od 50% uspješnosti ocjenski bodovi se pridodaju na slijedeći način:
ako se radi o teorijskom kolokviju dodaje se ekvivalentni postotak od mogućih 3,33% završnog pismenog ispita (trećina od 10%),
dok se za svaki praktični kolokvij na računalu dodaje ekvivalentni postotak od mogućih 10% završnog pismenog ispita.
Studenti su obavezni pristupiti polaganju pismenog dijela ispita iz onih dijelova gradiva koje nisu uspješno kolokvirali i ostvariti bodove kako je opisano u pismenom dijelu ispita.


Ocjenjivanje studenata vrši se primjenom ECTS (A-E) i brojčanog sustava (1-5) prema Pravilniku o studiju Sveučilišta u Rijeci (Članak 43a. paragraf (2)):

ocjena u brojčanom sustavu ECTS ocjena ocjenski bodovi
izvrstan (5) A 80 - 100%
vrlodobar (4) B 70 - 79,9%
dobar (3) C 60 - 69,9%
dovoljan (2) D 50 - 59,9%
dovoljan (2) E 40 - 49,9%
nedovoljan (1) FX 30 - 39,9%
nedovoljan (1) (neuspješan) F < 30%

Studenti koji sakupe 29,9% i manje ocjenskih bodova tijekom nastave nisu zadovoljili, odnosno ocjenjuju se ocjenom F i moraju ponovo upisati kolegij.
Studenti koji sakupe između 30 i 39,9% ocjenskih bodova svrstani su u ocjensku kategoriju FX i pruža im se prilika za popravni ispit tijekom ispitnih rokova. Ako na tom popravnom ispitu zadovolje, dobivaju ocjenu E bez obzira na stupanj postignuća na popravnom ispitu. (Pravilnik o studiju Sveučilišta u Rijeci, Članak 43. paragraf (3)).

1.3 Studentska povratna informacija i evaluacija kolegija:
Rezultati svake pojedinačne obveze biti će stalno dostupni nakon ispunjavanja obveze na sustavu za učenje.
Uz kontinuirano praćenje rada studenata predviđa se provođenje evaluacije studenata i nastavnika, s ciljem osiguranja i kontinuiranog unapređenja kvalitete nastave. Također su predviđene periodičke revizije programa. U zadnjem tjednu nastave provodit će se anonimna anketa u kojoj će studenti evaluirati kvalitetu održane nastave. Provest će se i analiza uspješnosti studenata na kolokvijima i završnim ispitima.

2 DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU

2.1 Pohađanje nastave
Studenti ne moraju opravdavati svoje izostanke zato jer se izostanci ne dijele na opravdane i neopravdane izostanke.

2.2 Kašnjenje i/ili neizvršavanje zadataka
Pismeni kolokviji se pišu samo jednom tijekom semestra prema određenom terminu u kalendaru nastave.
Nedolazak na termin unaprijed dogovorenog kolokvija rezultira gubitkom ocjenskih bodova za pojedinačni kolokvij.

2.3 Akademska čestitost
Akademska čestitost regulirana je sveučilišnim dokumentima:
"Etički kodeks sveučilišta u Rijeci"
"Etički kodeks za studente Sveučilišta u Rijeci"
Dokumenti su dostupni na mrežnim stranicama: www.uniri.hr (pod: Propisi i dokumenti)

2.4 Kontaktiranje s nastavnicama
Konzutacije se održavaju putem sustava za učenje korištenjem foruma ili pojedinačnih mailova ili jednom tjedno u terminu koji je naveden na web stranicama Fakulteta.
U svako drugo vrijeme nastavnicu se može kontaktirati mailom na jasminka@ufri.hr

2.5 Informiranje o predmetu
Informacije o predmetu (podsjetnici o datumima kolokvija, ispita, predaje zadataka i sl.) objavljivati će se u sklopu sustava za učenje.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
2. Grundler, D., Blagojević, L. (2007.) Informatika 1. Zagreb: Školska knjiga Gvozdanić, et al (2005.) Informatika/računalstvo 1 i 2. Varaždin: PRO-MIL Grundler, D. (2004.) Kako radi računalo, Varaždin: PRO-MIL
Preporučena literatura:
1. Dodatna: 2.9.4 Šavle, S. (2004), MS Word 2003. Rijeka:Adamić. 2.9.5 Šavle, S. (2003), MS Excel 2003. Rijeka: Adamić 2.9.6 Priručnik za stjecanje europske računalne diplome, (2007.), Zagreb, KING ICT
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu