Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Likovna kultura
Kratica: LK-2PPOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji:
Izvođači:
Opis predmeta: ECTS bodovi: 4
Nastavno opterećenje: 45 sati; 2 sata predavanja, 1 sat seminar

Predavanja; seminari; samostalni zadaci; multimedija i internet; terenska nastava; konzultacije; praktični rad; mentorski rad
Studenti se potiču na redovito prisustvovanje i aktivno sudjelovanje u nastavi predavanja i seminarima. Osim nastave na predavanjima i seminarima, studenti imaju mogućnosti rabiti konzultacije po potrebi. Nastavne jedinice seminara prate nastavne jedinice predavanja, kroz realizaciju: kontinuirane provjere, pismene seminare likovnog umjetničkog djela iz određenog razdoblja likovne umjetnosti, kolokvija i drugih zadataka u različitim socijalnim oblicima rada. Tijekom seminara studenti trebaju praktično ovladati osnovama likovnog jezika na način osobnog likovnog izražavanja u različitim likovnim područjima, različitim likovnim tehnikama.
Pojedine nastavne jedinice seminara i predavanja mogu se realizirati izvan, rasporedom predviđene, učionice čime utječemo na kvalitetu usvajanja znanja iz Likovne kulture kod studenata (npr. informatička učionica, posjete značajnim izložbama, sajmovima, specijaliziranim trgovinama koje prodaju likovne materijale, pribore i tehnike i kulturnim ustanovama u zemlji i inozemstvu koje imaju vezu s likovnom umjetnošću ili likovnim izrazom.

Predavanja

1. PRISTUP LIKOVNOM DJELU:
- motiv u likovnom stvaranju,
- likovna područja: crtanje, slikanje, kiparstvo, grafika, primijenjena umjetnost, dizajn,
vizualne komunikacije
- likovni jezik,
o likovni elementi
o kompozicijski elementi
? likovne tehnike: crtaćke, slikarske, tehnike otiskivanja, tehnike prostorno-
plastičnog oblikovanja
- analiza likovnih umjetničkih djela.

2. POVIJEST LIKOVNE UMJETNOSTI (svjetske i hrvatske)
- stilska razdoblja

Obveze studenata/studentica, praćenje i ocjenjivanje:

Pohađanje nastave (2p,0v i 1s) Školskih sati: 45 Udio u ECTS:0,8 Udio u ocjeni:10%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Studenti moraju prisustvovati nastavi. Student može prikupiti 10 bodova ukoliko izostane s nastave manje od četiri puta. Za veći broj izostanaka studentu se oduzimaju bodovi. Za veći broj izostanaka studentu se oduzimaju bodovi po ovoj formuli: 1 bod za četiri izostanka, 3 boda za pet izostanka, 6 bodova za šest izostanka i 10 bodova za sedam izostanka. Stusent koji je izostao više od sedam puta ne može dobiti potvrdu o izvršenim obavezama (potpis) niti pristupiti ispitu i mora naredne godine ponovno upisati predmet.

Aktivnosti u nastavi (2p,0v i 1s) Sati (procjena):45 Udio u ECTS:0,8 Udio u ocjeni:10%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Studenti moraju aktivno sudjelovati u raznim socialnim oblicima rada tijekom nastave i vježba. Student može prikupiti 10 bodova ukoliko aktivno sudjeluje na nastavi i seminaru. Redovito donosi potreban likovni pribor, poštuje rokove predaje radova (tjedan dana prije kolokvija), dolaziti spremni na nastavu (pratiti značajna likovna zbivanja u zemlji i inozemstvu, kazališne predstave, lutkarske predstave, filmsku produkciju, slikovnice, stripove, grafičke časopise).

Praktični radovi Sati (procjena):14 Udio u ECTS:0,5 Udio u ocjeni:5%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Student je dužan donijeti deset likovnih radova svaki rad iznosi pola ispitnog boda ukoliko je likovni zadatak zadovoljen.
Likovni radovi su iz različitih likovnik područja i vrednuje se osisno o likovnom zadatku:
Opća intelektualna zrelost i optička točnost i tehnička korektnost u prikazu realnih figura i objekta; kreativni vid (elaboracija fluentnost, redefinicija, fleksibilnost, originalnost i osjetljivost za probleme); oblikovni vid (bogatstvo likovnog jezika, sklad likovnih elemenata; Usvojeni likovni senzibilitet, individualni doprinos likovne vrijednosti; oblikovno znanje; Individualno odstupanje od standarda, individualna prepoznatljivost; sklad ideje, teme, tehnike, likovnog iskustva i poruke, sugestivnost izraza; dizajnersko estetsko oblikovanje.

Seminar Sati (procjena):14 Udio u ECTS:0,5 Udio u ocjeni:15%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Student je dužan pravovremeno pripremiti i provesti seminarski rad. Radna verzija pripreme predavanja koju provjerava nastavnik mora se dostaviti elektronskom poštom minimalno deset dana prije izlaganja. Finalna verzija pripreme, popratvi vizualni i multimedialni materijal dostavljaju se osobno na sam dan provedbe seminara. Seminar se vrednuje u tri segmenta: priprema (5%), izvedba (5%) i kvaliteta obrade istraživane teme(5%): Vremenski, prostorni i socijalni utjecaji vidljivi na umjetničkom djelu, obrada obilježja stila kojem umjetnik pripada; doživljaj umjetničkog djelo i zbog posebnosti i neobičnosti izabranog motiva; Individualne značajke likovnog izraza umjetnika, motivi i teme, liovni materijal, pribor i tehnike, oblikovanje likovnih elemenata, likovne sposobnosti, likovna poruka.
Kašnjenje u provođenju seminarskog rada rezultira uskraćivanjem svih postotnih bodova predviđenih za seminarski rad. Ukoliko student zbog kašnjenja ne uspije realizirati seminarski rad gubi pravo na potpis i mora naredne godine ponovno upisati predmet.

Mapa likovnih zbivanja Sati (procjena): 16 Udio u Udio u
ECTS:0,6 ocjeni:5%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Studenti samostalno izrađuju mapu i opremaju mapu. Mapa sadrži praćenja značajnih likovnih zbivanja u zemlji i inozemstvu, kazališne predstave, lutkarske predstave, filmsku produkciju, slikovnice, stripove, grafičke časopise.
Izrada mape vrednuje se: sklad ideje, teme, tehnike, likovnog iskustva i poruke, sugestivnost izraza sa 2%, a sadržaj sa 3%.

Kolokvij Sati (procjena):6 Udio u ECTS:0,2 Udio u ocjeni:25%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Teorijsko praktični kolokvij sadrži 25 zadataka svaki zadatak vrednuje se maksimalno 1bodom ukoliko je odgovor potpun i točan ili pola ispitnog boda ukoliko je odgovor djelomično točan. Kolokvijem se provjerava znanje i likovne kreativne sposobnosti. Kolokvij je određen datumom i mjestom na početku semestra te se organizira i provodi u vremenu predviđenom satnicom za nastavu.
Sukladno članku 49. Pravilnika o studiranju na Učiteljskom fakultetu u Rijeci (2008; www,ufri.hr) studenti koji na kolokviju prikupe 15 ili više bodova ne moraju pristupiti završnom ispitu. Na njihov zahtjev ostvareni bodovi na kolokviju mogu im se priznati kao ostvareni bodovi na završnom ispitu i pribrojiti se ukupnom broju bodova ostvarenom tijekom nastave.

Završni ispit: pismeni Sati (procjena):16 Udio u ECTS:0,6 Udio u ocjeni:30%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Provjera znanja provodi se na završnom pismenom ispitu odgovaranjem na zadana pitanja koja se odnose na cjelokupno gradivo iz kolegija. Pismena provjera sadrži 30 pitanja svako pitanje vrednuje s maksimalno 1bodom ukoliko je odgovor potpun i točan ili pola ispitnog boda ukoliko je odgovor djelomično točan. U iznimnim i opravdanim slučajevima studentu se može omogućiti i da usmeno odgovara. Student da bi prošao pismeni ispit mora točno odgovoriti na 50% pitanja od završnog pismenog ispita.

80%-100% = A = izvrstan; 70%-79,9%= B = vrlo dobar; 60%-69,9% = C = dobar;
50%-59,9% = D = dovoljan; 40%-49,9% = E = dovoljan
30%-39,9% = F X = neuspješan (popravni ispit u rujnu); 20%-29,9% = F = neuspješan

Kontinuirano i završno vrednovanje obveza studenata/studentica:
Obveze studenara i studentica vrednovat će se kontinuirano tijekom nastave i na završnom ispitu. Ukupan broj bodova koje student može ostvariti tijekom nastave je 70, dok na završnom ispitu može ostvariti 30 bodova. Uvijet studentu da pristupi završnom ispitu je da tijekom predavanja, aktivnosti na nastavi, praktičnih radova, seminarskog rada, mape likovnih zbivanja i kolokvija, ostvari minimum 40% od mogućih 70% kao preduvijet izlaska na završni pismeni ispit. Završno vrednovanje razlikuje se za studente koji tijekom nastave skupe 50% i više bodova (mogu pristupiti na dva termina redovnog ispitnog roka u lipnju-srpnju) i za studente koji tijekom nastave skupe 30-39% bodova (mogu pristupiti samo jednom terminu popravnog ispita u rujnu). Ukoliko student nije uspio skupiti 30% ne može položiti taj predmet već ga ponovno upisuje slijedeću akademsku godinu.

Konzultacije se održavaju jednom tjedno petkom u 13,00 sati u kabinetu br.13.
Telefon: 098 260 585
e-mail: laura.herceg1@optinet.hr
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obavezna: 1. Jakubin, M. (1999), Osnove likovnog jezika i likovne tehnike. Zagreb: Institut za pedagogijska istraživanja Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 2. Janson, H. W. i Janson, A. F. (2005), Povijest umjetnosti II dopunjeno izdanje. Varaždin: Stanek. Dodatna: 1. Domljan, Ž. (ur.) (2005). Hrvatska likovna enciklopedija br.1-8. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Vjesnik. 2. Barrington, B. (2008), Napredna škola crtanja. Zagreb: Mozaik knjiga. 3. Barrington, B. (2005), Škola crtanja. Zagreb: Mozaik knjiga. 4. Fučić, B. (2007), Iz istarske spomeničke baštine. Zagreb: Matica Hrvatska. 5. Vasari, G. (2007), Životi slavnih slikara, kipara i arhitekata. Zagreb: Cid-nova. 6. Gamulin, G. (1995), Hrvatsko slikarstvo XIX. stoljeća. Zagreb: Naklada Naprijed. 7. Gamulin, G. (1999), Hrvatsko kiparstvo XIX. i XX. stoljeća. Zagreb: Naklada Naprijed. 8. Gamulin, G. (1997), Hrvatsko slikarstvo XX. stoljeća. Zagreb: Naklada Naprijed. 9. Prette, M. C. ? de Giorgis, A. (2003), Povijest umjetnosti. Zagreb: Naklada Ljevak.
Preporučena literatura:
2. Dodatna: 1. Domljan, Ž. (ur.) (2005). Hrvatska likovna enciklopedija br.1-8. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Vjesnik. 2. Barrington, B. (2008), Napredna škola crtanja. Zagreb: Mozaik knjiga. 3. Barrington, B. (2005), Škola crtanja. Zagreb: Mozaik knjiga. 4. Fučić, B. (2007), Iz istarske spomeničke baštine. Zagreb: Matica Hrvatska. 5. Vasari, G. (2007), Životi slavnih slikara, kipara i arhitekata. Zagreb: Cid-nova. 6. Gamulin, G. (1995), Hrvatsko slikarstvo XIX. stoljeća. Zagreb: Naklada Naprijed. 7. Gamulin, G. (1999), Hrvatsko kiparstvo XIX. i XX. stoljeća. Zagreb: Naklada Naprijed. 8. Gamulin, G. (1997), Hrvatsko slikarstvo XX. stoljeća. Zagreb: Naklada Naprijed. 9. Prette, M. C. ? de Giorgis, A. (2003), Povijest umjetnosti. Zagreb: Naklada Ljevak.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu