Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sociologija
Kratica: SOC-2USOpterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Doc. dr. sc. Željko Boneta
Izvođači:
Opis predmeta: Kolegij Sociologija je obavezni kolegija na prvoj godini Učiteljskog studija u ljetnom semestru. Ciljevi kolegija su: usvajanje temeljnih socioloških pojmova; razumijevanje središnjih tema i teorijskih pristupa u suvremenoj sociologiji; razvijanje kritičkog razumijevanja društva; preciznije formuliranje stavova; argumentirano raspravljanje i toleriranje različitog mišljenja.
Kolegij Sociologija se nadovezuje na teme i promišljanja s kojima su se studenti/ce susreli u kolegiju Filozofija odgoja. Daljnja razrada sociološkog pristupa problemima rodnih razlika, obitelji i obrazovanja, slijedi u kolegiju Sociologija obrazovanja.
Sadržaj predmeta:
1. Specifičnosti sociološkog pristupa. Razvoj sociološkog mišljenja.
2. Kultura i društvo. Socijalizacija, društvene uloge i identitet.
3. Društvene promjene. Tradicionalno i moderno društvo. Svijet u promjeni. Globalizacija i društvo rizika.
4. Socijalna interakcija. Društvene grupe.
5. Zločin i devijantnost. Sociološki pristupi devijantnosti.
6. Klase, stratifikacija i nejednakost. Teorijski pristupi. Stratifikacija u suvremenom društvu.
7. Vlast i politika. Političke i društvene promjene.
8. Religija. Društvene promjene i religija. Sekularizacija i desekularizacija.
Elementi koji se ocjenjuju:
Redovito prisustvo na nastavi nosi maksimalno 10% konačne ocjene (10 bodova).
Korištenje on-line sustava za učenje na daljinu nosi do 5% konačne ocjene (5 bodova).
Esej nosi maksimalno 15% konačne ocjene (15 bodova).
Referat nosi maksimalno 15% konačne ocjene (15 bodova).
Kolokvij nosi maksimalno 2 X 15% konačne ocjene (ukupno 30 bodova).
Završni ispit nosi maksimalno 30% konačne ocjene (30 bodova).
Detaljnije informacije na stranici kolegija http://mudri.uniri.hr/course/edit.php?id=280.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obavezna: Giddens, A. (2007) SOCIOLOGIJA. Zagreb: Nakladni zavod Globus. Poglavlja (stranice): 1. Što je sociologija (0-19); 2. Kultura i društvo (20-47); 3. Svijet u promjeni (48-77); 4. Društvena interakcija i svakodnevni život (78-103); 8. Zločin i devijantnost (200-241); 10. Klasa, stratifikacija i nejednakost (280-307); 14. Vlast i politika (418-449); 17. Religija (528-567). Dodatna: Haralambos, M. i Holborn, M. (2002), SOCIOLOGIJA, TEME I PERSPEKTIVE. Zagreb: Golden Marketing. Kalanj, R. (2005) SUVREMENOST KLASIČNE SOCIOLOGIJE. Zagreb: Politička kultura. Kuvačić, I. (2004) UVOD U SOCIOLOGIJU. Zagreb: Golden marketing. Fanuko, N. (2005) SOCIOLOGIJA. Zagreb: Profil. (više izdanja) Vander Zanden, W. J., Hughes, M., Kroehler i J. Carolyn (1999) SOCIOLOGY. THE CORE. McGraw-Hill College (više izdanja) Štulhofer, A. (prir.) (1993) Sociologija svakidašnjice. Zagreb: Treći program hrvatskog radija.
Preporučena literatura:
2. Dodatna: Haralambos, M. i Holborn, M. (2002), SOCIOLOGIJA, TEME I PERSPEKTIVE. Zagreb: Golden Marketing. Kalanj, R. (2005) SUVREMENOST KLASIČNE SOCIOLOGIJE. Zagreb: Politička kultura. Kuvačić, I. (2004) UVOD U SOCIOLOGIJU. Zagreb: Golden marketing. Fanuko, N. (2005) SOCIOLOGIJA. Zagreb: Profil. (više izdanja) Vander Zanden, W. J., Hughes, M., Kroehler i J. Carolyn (1999) SOCIOLOGY. THE CORE. McGraw-Hill College (više izdanja) Štulhofer, A. (prir.) (1993) Sociologija svakidašnjice. Zagreb: Treći program hrvatskog radija.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu