Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Školska praksa III
Kratica: ŠP3-7USOpterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 30(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Pred. Jasna Vukonić Žunič
Izvođači:
Opis predmeta: OPĆE KOMPETENCIJE
Sposobnost primjene stečenih teorijskih znanja u praksi.
Sposobnost planiranja, organiziranja i provedbe aktivnosti.
Sposobnost osmišljavanja i provedbe novih ideja.
Sposobnost osmišljavanja i provedbe nastavnih i izvannastavnih aktivnosti.
Sposobnost ostvarivanja suradničkih odnosa i rada u interdisciplinarnom timu.
Poticanje socijalnih i komunikacijskih vještina u radu s učenicima, učiteljima i roditeljima.
Sposobnost samostalnog pisanja izvješća o obavljenoj praksi uz poštivanje jezičnih i pravopisnih normi.

SADRŽAJ KOLEGIJA:

1.Prisustvovanje redovnom nastavnom radu i svim ostalim aktivnostima u školi (izvannastavne aktivnosti, terenska nastava, dopunska, dodatna nastava)
2.Samostalno planiranje, programiranje i izvođenje nastavnih aktivnosti u školi ili tijekom terenske nastave.
3.Praćenje, vrjednovanje i ocjenjivanje odgojno-obrazovne djelatnosti u svim organizacijskim oblicima.
4.Uvođenje u praćenje, vrjednovanje i ocjenjivanje učenika/ca.
5.Sudjelovanje u sastavljanju, ispravljanju i kriterijima vrjednovanja ispita znanja.
6.Praćenje i rad s darovitim učenicima te učenicima koji rade po IOOP-u.
7.Praćenje inovacija i projekata koji se ostvaruju u školi.
8.Prisustvovanje ostalim aktivnostima koje provode stručni timovi u školi tijekom prakse (individualni razgovori s roditeljima, roditeljski sastanci, školski izleti, terenska nastava, sjednice i stručni sastanci).

OBVEZE STUDENATA:

-redovito prisustvovanje i pohađanje školske prakse,
-aktivno sudjelovanje u nastavi i ostalim oblicima aktivnosti u školi,
-pisano praćenje aktivnosti učenika i ostvaraja nastavnih aktivnosti (po naputcima dobivenim od voditeljice kolegija),
-pomaganje učiteljima u radu, nadasve ukoliko imaju učenike s posebnim potrebama,
-predočenje potvrde o uspješno obavljenoj školskoj praksi ovjerenoj od strane mentora/ice i ravnatelja/ice škole,
-završno pisano izvješće temeljeno na opservacijama, razgovorima, stečenom iskustvu tijekom školske prakse (po naputcima dobivenim od voditeljice kolegija).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1.Nastavni plan i program od I.-IV. razreda (MZOS, Zagreb, 2006.) 2.Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 8/2008.) 3.Pedagoški standard (Narodne novine 5/2008.) 4.Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (MZOS, Zagreb, 2010.)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu