Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Obiteljska pedagogija
Kratica: OP-5USOpterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Prof. dr. sc. Jasna Krstović
Izvođači: Jasna Arrigoni prof. ( Seminar )
Opis predmeta: 1.1 Očekivane opće i specifične kompetencije studenata/studentica pri upisu predmeta
Opće:
- razumijevanje i primjena znanja u području studija stečenog u semestru prethodniku
- sposobnost sakupljanja i interpretiranja relevantnih podataka unutar područja studija
- razvijene vještine učenja neophodne za nastavak daljnjeg studiranja
- razvoj novih vještina učenja kao pretpostavke daljnjeg kontinuiranog, cjeloživotnog obrazovanja;
- primjena znanja i razumijevanja u odgoju i obrazovanju u obiteljskom kontekstu na profesionalno odgovoran i etički način;
- razvoj viših razina postignuća kao pretpostavke za daljnje učenje i prilagodljivost u promjenjivim društvenim i profesionalnim uvjetima;
- razvoj kvaliteta za autonomno učenje;
- otvorenost novim problemima, te sposobnost njihovog rješavanja;
- razvijene komunikacijske vještine i ostale vještine prijenosa znanja;
- razvoj daljnih profesionalnoih kompetencija kao što su autonomnost, (samo)kritičnost (samo) refleksivnost, (samo) evoluacija i sl

Specifične:
- sposobnost transfera i primjene stečenih spoznaja iz kolegija prednika kao pretpostavke za razumijevanje, tumačenje i interpretiranje posebnosti odgojno-obrazovnog rada u primarnom obrazovanju .
- znanje i razumijevanje obitelji kao društvene grupe i kao edukacijskog konteksta;
- razumijevanje strukture suvremene obitelji kao pretpostavke za njenu odgojnu funkciju;definiranje, opis, interpretacija i usporedba različitih teorijskih gledišta kojima se tumače posebnosti odgojnog djelovanja u suvremenoj obitelji;
- primjena viših razina znanja i razumijevanje u području odgojnih procesa u suvremenoj obitelji
- znanje, razumijevanje i razlikovanje suvremenih stilova obiteljskog odgoja i njihove implikacije u posebnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja;
- znanje i sposobnosti kreiranja razvojno optimalnog obiteljskog konteksta kao primarnog odgojnog čimbenika;
- znanje i sposobnosti kreiranja partnerskih odnosnih relacija sa roditeljima
- sposobnost izrade strategija za uspostavu kvalitetne suradnje sa roditeljima kao dijela profesionalne obveze
- samostalno i timsko istraživanje istraživanje obiteljskog konteksta kao dijela polaj rada suvremenog učitelja1.2. Sadržaj predmeta

1. Teorijske pretpostavke suvremene obiteljske pedagogije kao pedagoške discipline
1.1. Cilj, zadaci i predmet obiteljske pedagogije; određenje mjesta u sustavu pedagoških disciplina i njen odnos prema drugim znanostima

2. Obitelj kao društvena skupina
2.1. Kraći povijesni pregled razvoja: od porodice do suvremene obitelji
2.2. Osnovne sociološke kategorije obitelji: pojam srodstva, obiteljske strukture, odnosi u obitelji te obiteljske funkcije
2.3. Suvremena obitelj i njene značajke
2.4. Pedagoške implikacije promjena u suvremenoj obitelji u kontekstu aktualnih društvenih promjena.

3. Obitelj kao odgojna zajednica
3.1. Posebnosti odgojnih utjecaja u obitelji kao primarnoj odgojnoj zajednici,
3.2. Roditeljstvo
3.3. Vrijednosni sustav roditelja kao pretpostavka uspješnog odgojnog djelovanja
3.2. Stilovi odgoja suvremene obitelji
3.3. Sredstva i metode roditeljskog utjecaja.

4. Otvorenost obitelji prema društvenoj sredini - obitelj između intime i komunikacije
4.1. Potrebe suvremene obitelji-njena komunikacijska dimenzija. Što obitelj ?treba? iz socijalne sredine i kako to postiže
4.2. Čimbenici socijalne komunikacije - socijalna sredina,odgojne institucije. mediji i sl.
4.3. Škola kao komunikacijska jedinica - osnovne sociološke, psihološke i pedagoške pretpostavke izgradnje odnosa

5. Partnerstvo s obitelji - cilj kojem se teži,
5.1. Što je to partnerski odnos s obitelji i kako ga postici.
5.2. Osnovne karakteristike partnerstva kao demokratičnog, suvremenog načina odnosa između dvaju subjekata u odgoju i obrazovanju učenika u razrednoj nastavi
5.3 Oblici, sadržaji i metode u realizaciji partnerskih odnosa s obitelji. a škole i obitelji

6. Učitelj ? ključni čimbenik u izgradnji partnerskog odnosa s roditeljima
6.1. Učiteljeve profesionalne zadaće u uspostavljanju partnerskih odnosa sa roditeljima.1.3. Obveze studenata/studentica, praćenje i ocjenjivanje


Pohađanje nastave i aktivnosti u nastavi (p,s):

Školskih sati: 60 Udio u ECTS: 1 Udio u ocjeni: 10%


Seminarske panel rasprave:

Sati (procjena): 10 Udio u ECTS: 0,5 Udio u ocjeni: 15%


Samostalni zadaci:

Sati (procjena): 15 Udio u ECTS: 1 Udio u ocjeni: 20%


Kontinuirana provjera znanja ( 1 kolokvij):

Sati (procjena): 30 Udio u ECTS: 1 Udio u ocjeni 25%


Ukupno: 70%

Završni ispit pismeni
Sati (procjena):28; Udio u ECTS: 1 Udio u ocjeni 15%


Završni ispit usmeni
Sati (procjena): 28; Udio u ECTS: 0,5 Udio u ocjeni 15%

Ukupno završni ispit: 30%


Sveukupno na kolegiju 100%
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
4. Obavezna: Knjige 1. Baloban J. ( 2005). U potrazi za identitetom .Komparativna studija vrednota Hrvatska i Europa. Golden Marketing-Tehnička knjiga . Zagreb (odabrana poglavlja) 2. Ljubetić, M.(2007). Biti kompetentan roditelj.Mali professor , Zagreb (5-63. str) 3. Ljubetić, M. (2010). Partnerstvo obitelji, vrtića i škole. Zagreb: Školska knjiga 4. Ljubetić, M. (2012). Nose li dobre roditelje roda?. Zagreb: Profil International (odabrana poglavlja) 5. Milić, A. (2001). Sociologija porodice. Beograd:Čigoja. Članci 1. Jurić,V., Maleš, D. (1994), Škola i roditelji. Napredak br.2 HPKZ Zagreb. 2. Jurić, V. (1995). Zadovoljstvo obitelji školom. Društvena istraživanja, god. 4, br. 4-5, 641-655. 3. Ljubetić M. (2006) Pedagoškim obrazovanjem roditelja do osvješćivanja i poštivanja prava djeteta. Dijete i društvo, god. 8. br. 1 4. Maleš, D. (1994). Različito shvaćanje suradnje roditelja i profesionalaca. Napredak br.3 . HPKZ. Zagreb 5. Maleš, D. (2006). Od nijeme potpore do partnerstva između obitelji i škole. Društvena istraživanja,5(1) str.75-87. 6. Ljubetić, M. (2006). Obiteljsko ozračje i funkcioniranje obitelji. (web predavanje od 15.svibnja 2006. godine ? www.ffst.hr)
Preporučena literatura:
3. 1. Brajša, P. (1995). Očevi gdje ste?. Školske novine. Zagreb. 2. Brajša-Žganec, A.(2003), Dijete i obitelj, emocionalni i socijalni razvoj.Naklada Slap. Jastrebarsko. 3. Brott A.(1998), Kako biti tata, Mozaik knjiga , Zagreb. 4. Buljan Flander, G.; Karlović, A. (2004.). Odgajam li dobro svoje dijete? Zagreb: Marko M. Usluge d.o.o. 5. Covey S.R. (1998), Sedam navika uspješne obitelji. Mozaik knjiga, Zagreb. 6. Fromm, E.(1981), Autoritet i porodica. Naprijed. Zagreb. 7. Golubović, Z. (1981), Porodica kao ljudska zajednica. Naprijed. Zagreb. 8. Gordon T.(1996), Škola roditeljske odgovornosti. Poduzetništvo Jakić, Zagreb. 9. Honore, C. (2009). Pod pritiskom, Algoritam, Zagreb. 10. Janković, J. (1994), Sukob ili suradnja. Alinea. Zagreb. 11. Juul J. (1995), Razgovori s obiteljima: perspektive i procesi. Alinea Zagreb. 12. Juul, J. (2008). Život u obitelji-najvažnije vrijednosti u zajedničkom životu i odgoju djece, Pelago, Zagreb. 13. Juul, J., Jasper, H. (2010). Od poslušnosti do odgovornosti, Pelago, Zagreb. 14. Klarin, M. (1993). Očeva uloga u razvitku smopoštovanja . Napredak br. 4/1993 15. Kovačević,A.,Petrić,P. (2007). Uloga oca u prosocijalnom ponašanju djece. Partnerstvo s roditeljima. Zbornik radova. Mirisi djetinjstva.13. dani predškolskog odgoja Županije Splitsko-dalmatinske. Omiš. 16. Maleš, D. (2011). Nove paradigme ranoga odgoja, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. 17. Pantley, E. (2002). Savršeno roditeljstvo. Zagreb: Mozaik knjiga 18. Maleš D. (1988), Obitelj i uloga spolova. Školske novine. Zagreb. 19. Renk, K. (2003.), Mothers, fathers, gender role, and time parents spend with their children, U: Sex Roles: A Journal of Research 20. Rosić, V.(ur.). (1995), Pedagoško obrazovanje roditelja. Zbornik Pedagoškog fakulteta u Rijeci. 21. Shaw, R. (2009). Epidemija popustljivog odgoja, VBZ, Zagreb. 22. Sullo, A. R. (1995), Učite ih da budu sretni. Alinea. Zagreb. 23. Topolčić, D. (2001) Muškarci to ne rade: rodno segregirana podjela rada u obitelji, U: Društvena istraživanja god. 10 (2001), br. 4-5 (54-55) str. 767-784. Zagreb, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu