Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Školska praksa I
Kratica: ŠP1-5USOpterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 30(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Pred. Jasna Vukonić Žunič
Izvođači:
Opis predmeta: OBVEZE STUDENATA/STUDENTICA:

-redovito prisustvovanje i pohađanje školske prakse,
-aktivno sudjelovanje u nastavi i ostalim oblicima aktivnosti u školi,
-praćenje aktivnosti učenika i ostvaraja nastavnih aktivnosti (po naputcima dobivenim od voditeljice kolegija),
-pomaganje učiteljima u radu, nadasve ukoliko imaju učenike s posebnim potrebama,
-predočenje potvrde o uspješno obavljenoj školskoj praksi ovjerenoj od strane mentora/ice i ravnatelja/ice škole,
-pisano izvješće temeljeno na opservacijama, razgovorima, stečenom iskustvu tijekom školske prakse (po naputcima dobivenim od voditeljice kolegija).

SADRŽAJ KOLEGIJA:

1.Upoznavanje s općom organizacijom škole- vježbaonice; školski menadžment.
2.Upoznavanje s kulturnom i javnom djelatnošću škole.
3.Upoznavanje s obveznom školskom dokumentacijom te njezinim ispravnim i redovitim vođenjem.
4.Upoznavanje sa zakonima, pravilnicima i propisima koji reguliraju djelatnost osnovne škole.
5.Prisustvovanje redovnom nastavnom radu i svim ostalim aktivnostima u školi (izvannastavne aktivnosti, dopunska, dodatna nastava)
6.Prisustvovanje ostalim aktivnostima koje provode stručni timovi u školi tijekom prakse (individualni razgovori s roditeljima, roditeljski sastanci, školski izleti, terenska nastava, sjednice i stručni sastanci).

OPĆE KOMPETENCIJE:
?Sposobnost primjene stečenih teorijskih znanja u praksi.
?Sposobnost planiranja, organiziranja i provedbe aktivnosti.
?Sposobnost stvaranja novih ideja.
?Sposobnost osmišljavanja i provedbe nastavnih i izvannastavnih aktivnosti.
?Sposobnost ostvarivanja suradničkih odnosa i rada u interdisciplinarnom timu.
?Poticanje socijalnih i komunikacijskih vještina u radu s učenicima, učiteljima i roditeljima.
?Sposobnost samostalnog pisanja izvješća o obavljenoj praksi uz poštivanje jezičnih i pravopisnih normi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Nastavni plan i program od I.-IV. razreda (MZOS, Zagreb, 2006.) 2. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 8/2008.) 3. Pedagoški standard (Narodne novine 5/2008.) 4. Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (MZOS, Zagreb, 2010.)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu