Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodika glazbene kulture I
Kratica: MGK1-6USOpterećenje: 45(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 15(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Prof. dr. sc. Marija Riman
Izvođači:
Opis predmeta: 1.1 Obveze studenata/studentica, praćenje i ocjenjivanje:

Pohađanje nastave i aktivnosti u nastavi (p, s i v) Školskih sati:
60 Udio u ECTS:1,2 Udio u ocjeni:10%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Studenti moraju prisustvovati i aktivno sudjelovati na nastavi (predavanja i vježbe). Tijekom tjedna zasebno se bilježi prisustvo studenta na predavanjima i na vježbama. Student može prikupiti 10% bodova ukoliko izostane sa nastave manje od četiri puta. Za veći broj izostanaka studentu se oduzimaju bodovi po ovoj formuli: 1 bod za četiri izostanka, 3 boda za pet izostanaka, 6 bodova za šest izostanaka i 10 bodova za sedam izostanaka. Student koji je izostao više od 7 puta ne može dobiti potvrdu o izvršenim obavezama (potpis) niti pristupiti ispitu i mora naredne studijske godine ponovo upisati predmet. Studenti sportaši koji početkom nastave nastavniku donesu kategorizaciju Hrvatskog olimpijskog odbora i studenti koji odmah po povratku nakon bolesti nastavniku donesu liječničku potvrdu ne gube bodove za izostanke s nastave. Prisustvo na nastavi se linearnom transformacijom pretvara u ocjenske bodove po principu da student koji ostvari maksimalno prisustvo dobiva 10 ocjenskih bodova. Student koji ima više od 8 izostanaka ne dobiva ocjenske bodove i mora ponovo upisati predmet.
Terenska nastava Sati (procjena):
14 Udio u ECTS:0,5 Udio u ocjeni:10%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Studenti će u okviru obveza prisustvovati uglednim predavanjima nastavnika- mentora u osnovnoj školi, ukupno 2 školska sata i napisati osvrt. Bilježi se prisustvovanje na pojedinom uglednom predavanju, za što se dobiva po 1 bod za predviđenu aktivnost. Za oba ugledna predavanja student piše osvrt. Po svakom osvrtu ostvaruje 1 bod. Student u ovoj aktivnosti može prikupiti maksimalno 4 boda. Bodovi se linearnom transformacijom pretvaraju u ocjenske bodove po principu da student koji skupi maksimalan broj bodova dobiva 4 ocjenskih bodova.
Praktični rad Sati (procjena): 28 Udio u ECTS:1 Udio u ocjeni:20%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Studenti tijekom nastave izrađuju 2 pisane pripreme za simulaciju sata (pjevanje i sviranje; pjevanje i slušanje) s propisanom formom, elementima i sadržajem. Nastavnik boduje razinu kvalitete izrade pripreme koja se ogleda u strukturiranosti, sistematičnosti, ispravnosti podataka i pravovremenom izvršavanju zadatka. Za svaku pripremu student može ostvariti maksimalno 20 ocjenskih bodova. Bodovi dobiveni na pripremama linearnom se transformacijom pretvaraju u ocjenske bodove tako da maksimalan broj bodova dobivenih za pripremu odgovara maksimalnom mogućem broju ocjenskih bodova predviđenih za tu aktivnost.
Vježbe Sati (procjena): 6 Udio u ECTS:0,2 Udio u ocjeni:10%

Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Izrada instrumentacije pjesmica i brojalica. Svaki student dužan je samostalno izraditi instrumentalnu pratnju (instrumentacija) jedne dječje pjesme i jedne brojalice uporabom instrumenata Orffovog instrumentarija. Više bodova dodijelit će se instrumentaciji koja sadrži složenije i kreativnije ritmičke obrasce, točnost ispisa i uključenost više instrumenata. Instrumentaciju pjesmice potrebno je predati prije prvog kolokvija, na vježbama.
Kolokviji i priprema za kontinuirana provjeru znanja Sati (procjena): 22 Udio u ECTS:0,8 Udio u ocjeni:20%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Kontinuiranoj provjeri znanja prethodi inicijalna provjera znanja i vještina koje su potrebne za uspješno sudjelovanje u aktivnostima ovog kolegija. Inicijalnom provjerom provjerava se glazbena pismenost i glazbena kultura. Studenti moraju ostvariti najmanje 50% bodova na inicijalnoj provjeri da bi mogli sudjelovati u daljnjim nastavnim aktivnostima i provjerama. Kontinuirana provjera znanja provodi se kroz pisani kolokvij. Kolokvij sadrži teorijska pitanja iz Metodike glazbene kulture I, te pitanja ih glazbenih područja: pjevanje, sviranje, slušanje glazbe te instrumentaciju zadane pjesmice.
Studenti sportaši koji imaju kategorizaciju Hrvatskog olimpijskog odbora ukoliko budu u vrijeme kontinuirane provjere znanja imali sportske aktivnosti mogu pisati provjeru znanja s izmijenjenim ispitnim pitanjima u vrijeme prvih konzultacija nakon povratka na nastavu. Isto se odnosi i na studente koji u vrijeme kontinuirane provjere znanja budu bolesni.

Završni ispit: pismeni Sati (procjena): 14 Udio u ECTS:0,5 Udio u ocjeni:10%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Pismeni ispit sastoji se iz dva dijela. Prvi dio odnosi se na prepoznavanja 5 skladbi prema autoru i naslovu skladbe čime student može ostvariti 5 ispitnih bodova. Student za uspješan prolaz na ispitu mora ispravno prepoznati najmanje 3 skladbe. Student za svaku ispravno prepoznatu skladbu ostvaruje 1 ispitni bod. Polovično točan odgovor (prepoznavanje samo autora ili naziva skladbe) donosi pola boda. Drugi dio ispita donosi dodatnih 5 ispitnih bodova, a sastoji se iz orkestracije dječje pjesme instrumentima Orffovog instrumentarija. Više bodova dodijelit će se instrumentaciji koja sadrži složenije i kreativnije ritmičke obrasce, točnost ispisa i uključenost više instrumenata. Studenti koji su tijekom nastave ostvarili maksimalni broj bodova ti bodovi im se priznaju za bodove instrumentacije na ispitu.
Završni ispit: usmeni Sati (procjena): 22 Udio u ECTS:0,80 Udio u ocjeni:20%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Usmeni ispit sastoji se od pjevanja i sviranja četiri dječje pjesme. Studentu nastavnik zadaje po jednu pjesmu iz svakog razreda (1.- 4.) po studentovom popisu od najmanje 10 dječjih pjesama po razredu iz programa. Student može dobiti maksimalno 20 ispitnih bodova. Boduje se: melodijska i ritmička točnost pjevanja i sviranja, te jasna artikulacija teksta dječje pjesme. Svaki vrednovani element donosi 5 ispitnih bodova. Studenti moraju na usmenom dijelu ispita ostvariti najmanje 15 ispitnih bodova.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. O.1 Njirić, N. (2001), Put do glazbe. Zagreb: Školska knjiga O.2 Požgaj, J. (1998), Metodika nastave glazbene kulture u osnovnoj školi. Zagreb: Školska knjiga O.3 Riman, M. (2008), Dijete pjeva. Rijeka: Učiteljski fakultet u Rijeci O.4 Sam, R.( 1998), Glazbeni doživljaj u odgoju djeteta. Rijeka: Glosa
Preporučena literatura:
3. D.1 Lebič, L., Loparnik, B. (1992), Osnove glasbene umetnosti. Ljubljana. Mladinska knjiga D.2 Njirić, N. (1985), U susret glazbi. Zagreb: Školska knjiga D.3 Pesek, A. (1997), Otroci v svetu glasbe. Ljubljana: Mladinska knjiga D.4 Riman, M. (2007.) Dječje skladbe Nella Milottija. Zbornik radova s petog međunarodnog muzikološkog skupa Iz istarske glazbene riznice, ur. Ivana P. Gortan-Carlin, Katedra čakavskog sabora za glazbu, Novigrad, 135.-147 D.5 Riman, M. Dječja pjesma u opusu Ljuboslava Kuntarića. 4. međunarodni muzikološki skup Iz istarske glazbene riznice, Luigi Dallapiccola i njegovi suvremenici Pazin - Novigrad, 7. - 9. listopada 2004.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu