Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodika prirode i društva I
Kratica: MPD1-7USOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Prof. dr. sc. Elvi Piršl
Izvođači: dr. sc. Dunja Anđić ( Seminar )
Opis predmeta: METODIKA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA 1.


Studij: INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI UČITELJSKI STUDIJ (7. SEMESTAR)
Broj i oznaka predmeta: MPID 1.
Web stranica predmeta: Mudri
ECTS bodovi: 4
Nastavno opterećenje: (2P + 0V + 1S)
Mjesto izvođenja nastave: Učiteljski fakultet,
Sveučilišna avenija 6, Rijeka


Dr.sc. Elvi Piršl, izvanredni profesor
Broj sobe:372
Vrijeme konzultacija: ponedjeljkom i prema dogovoru
Telefon: 265 829
e-mail: epirsl@unipu.hr
Web stranica: Mudri/MPID1

Asistent(ica):
Dr.sc. Dunja Anđić, viši asistent
Broj sobe:378
Vrijeme konzultacija: prema dogovoru
Telefon: 265 813
e-mail: dunja@ufri.hr
Web stranica: Mudri/MPID1


11 PREDUVJETI I KORELATIVNOST
1.1 Očekivane opće i specifične kompetencije studenata/studentica pri upisu predmeta
Očekivane opće i specifične kompetencije odnose se na poznavanje temeljnih pojmova opće pedagogije, didaktike, psihologije, prirodoslovlja, sociologije, ekologije. Potrebne kompetencije za uspješno svladavanje ovog kolegija su vještine istraživanja, samostalnog i timskog rada te verbalne komunikacije.

1.2 Preduvjeti
Za upis ovog kolegija, potrebni preduvjeti određeni su odredbama za upis u višu godinu studija.

1.3 Korelativnost i korespodentnost predmeta:
Ovaj je kolegij korespodira s kolegijem Metodika prirode i društva na Učiteljskom studiju, Odjela za odgojne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Unutar programa studija, kolegij je korelativan s kolegijima Pedagogija, Didaktika, Razvojna psihologija i Psihologija obrazovanja, Prirodoslovlje, Sociologija, Pedagogija održivog razvoja.

2 CILJEVI, METODE I ISHODI

2.1 Opće kompetencije

Planiranim predavanjima i seminarima (vježbe) u ovom kolegiju studentice/studenti će razviti sljedeće opće kompetencije:
- osnovno i opće znanje o metodici prirode i društva te bitne karakteristike nastavnog predmeta prirode i društva.
To obuhvaća: poticanje timskog i samostalnog rada, kritiku i samokritiku, rješavanje problema, a posebice istraživački rad, sposobnosti samostalnog planiranja i organiziranja rada te povezivanje teorijskog i praktičnog (metodičkog) rada. Posebno će se razvijati kompetencije koje uključuju istraživanje, pripremanje, izradu i prezentaciju zadane vježbe ili radionice, nastavne pripreme koje se temelje na sadržajima prirode i društva.

Metode i načini poticanja razvoja općih kompetencija:
U planiranim predavanjima i seminarskim radovima/vježbama različitim metodama i oblicima rada poticat će se i motivirati studentice/studenti u cilju razvoja njihovih općih kompetencija.
To su: aktivno sudjelovanje na nastavi (predavanjima, seminarima - vježbama) koje uključuje poticanje pitanja, komentara i rasprava; samostalno ili timsko osmišljavanje, izrada i prezentiranje seminara/ vježbe, radionice, nastavne pripreme.

Način vrednovanja stečenih općih kompetencija: Opće kompetencije studenata vrednovat će se putem izrade i prezentacije seminara (vježbi) radionice ili te završnog pismenog ispita. Zbog specifičnosti kolegija izrada seminarskog rada obuhvaćati će izradu vježbi koje će nositi određeni broj bodova. Seminarski rad, odnosno vježbe povezane su sa sadržajima kolegija i odnose se na određivanje inteziteta/ekstenziteta sadržaja, tematsko planiranje u nastavi prirode i društva, formulaciju ishoda, izradu umne mape, itd. Ukupno student mora izraditi 4 vježbe koje pojedinačno nose od 10-15% ECTS bodova, dok način njihove izrade, predaje, prezentacije i bodovanja određuje nastavnik

2.2 Specifične kompetencije

2.1.1. PRAVILNO DEFINIRATI I OBJASNITI BITNE KARAKTERISTIKE NASTAVNOG PREDMETA PRIRODE I DRUŠTVA
Nastavne i izvannastavne metode razvoja kompetencije:
S obvezama koje studentice/studenti trebaju realizirati u sklopu ovog kolegija bit će upoznati odmah na početku nastave (na predavanjima i vježbama/seminarima). Odabir zadataka/vježbi, načini njihove realizacije te rok predaje odredit će nastavnik. Zadatci/vježbe obuhvaćaju:
? analizu temeljenih karakteristika predmeta prirode i društva s posebnim osvrtom na ekstenzitet i intenzitet nastavnog predmeta.

Očekivani ishodi učenja vezani uz tu kompetenciju i način vrednovanja/provjeravanja studenta (jesu li realizirani ishodi učenja):
Evaluacija radnih zadataka obuhvaća način kako je problem, vježba ili komentar pripremljen, opisan i predstavljen u skladu s uputama nastavnika. Za svaki radni zadatak dat će se pojedinačna ocjena. Studentice/studenti će zadatak predati u pisanom obliku (računalo). Studenti na ovom zadatku/vježbi mogu dobiti od 0-10% ECTS bodova.

2.1.2. KRITIČKI ARGUMENTIRANO ANALIZIRATI, RASPRAVLJATI I TEMATSKI PLANIRATI PROGRAMSKE SADRŽAJE NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA OD I. DO IV. RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
Nastavne i izvannastavne metode razvoja kompetencije:
Vrste zadatka, načini njihove realizacije te rok predaje zadataka odredit će nastavnik, u dogovoru s nositeljicom kolegija. Zadatci obuhvaćaju:
- izradu umne mape za određeni sadržaj, pojam i sl.;
- pravilno osmišljavanje ishoda učenja;
- tematsko planiranje;
- sudjelovanje na terenskoj nastavi i realizacija određenih zadataka (koji će se odrediti ovisno o tome gdje će se ona ostvariti).
Točan zadatak, opis i tip zadatka, sadržaj, formu i rok realizacije odrediti će nastavnik u suradnji sa studentima.

Očekivani ishodi učenja vezani uz tu kompetenciju i način vrednovanja/provjeravanja studenta (jesu li realizirani ishodi učenja):
Studentice/studenti mogu realizirati i predati zadatke, individualno, u paru ili kao grupa.Vrednovanje će uključivati kako je zadatak sadržajno i formalno (pridržavanje datih uputa o načinu pisanja) ostvaren, prezentaciju koja može biti u bilo kojem obliku, što će ovisiti isključivo o pojedincu/paru/grupi studenata te je li na vrijeme zadatak predan. Na ovim vježbama svaka studentica/svaki student, u paru/u grupi može dobiti od 0- 20% ECTS bodova.

2.3 Sadržaj predmeta:
Kolegij uključuje realizaciju sljedećih sadržaja:

1. Uvod u metodiku prirode i društva:
- predmet i zadaci metodike nastave PID;
- interdisciplinarnost metodike nastave PID.

2. Bitne karakteristike nastavnog predmeta prirode i društva:
- načelo zavičajnosti ili životne blizine;
- načelo cjelovitosti nastave PID;
- ekološko načelo;
- načelo ljudskih prava;
- opseg i dubina nastavnog predmeta PID;
- model koncentričnih krugova; spiralno-linijski model rasporeda nastavnih sadržaja;
- promjenljivost sadržaja nastave PID.

3. Programski temelji nastave PID u nižim razredima osnovne škole:
? prirodoslovni sadržaji;
? geografski sadržaji;
? povijesni sadržaji;
? gospodarski sadržaji.

2.4 Pristup učenju i poučavanju u predmetu:
Predavanjima i seminarima (vježbama) u kolegiju Metodika prirode i društva, kod studenata će se nastojati poticati samostalnost i kreativnost putem rasprava, komentara, vlastitih ideja u realizaciji predviđenih zadataka/vježbi. Poticat će se aktivnost u nastavi i seminarima (vježbama kroz razne suradničke i timske oblike rada (u paru, grupi) te u korištenju s informacijsko-komunikacijskom tehnologijom (Mudri).

2.5 Način izvođenja nastave:
U ovom kolegiju nastava se izvodi u obliku predavanja i seminara/vježbi. Predavanja su organizirana na način da uključuju i omogućuju komentare i razmjenu mišljenja sa studentima te slobodno postavljanje pitanja. Vrsnoća sati predviđena ovim kolegijem uključuje seminare, ali zbog specifičnosti kolegija studenti će tu obvezu realizirati setom vježbi koje će se posebno bodovati. Nastava će se realizirati u učionicama Fakulteta i izvan njegova sjedišta, u obliku terenske nastave. U sklopu sati predviđenih za seminarske radove/vježbe studentima se omogućuje kreativan i kritički pristup pojedinom zadanom zadatku/vježbi, njegovom osmišljavanju i prezentaciji, u dogovoru s nastavnikom. Prije pisanja, izlaganja ili prezentacije vježbe, radionice ili nastavne pripreme studenti moraju obvezatno predati koncept rada nastavniku o kojem će raspraviti i dobiti povratne informacije na konzultacijama. Osim ovih oblika nastave, nastavnik će poticati studente i korištenju informacijsko-komunikacijske tehnologije putem e-learning kolegija koji je pod istoimenim nazivom otvoren na sučelju Mudri. Svrha kolegija je olakšano kominiciranje sa studentima, dostava informacija, obavijesti, razmjena materijala za nastavu, konzultacije u određenom terminu te predaja seminara (vježbi) u pismenom obliku. Na uvodnom satu, nastavnik će studente upoznati s načinom komuniciranja preko sučelja Mudri, uz obveznu dostavu svih potrebnih informacija za uključivanje u sučelje.

2.6 Obveze studenata/studentica, praćenje i ocjenjivanje:

Pohađanje nastave i aktivnosti u nastavi
(p, v i s) Školskih sati:45 Udio u ECTS:0,90 Udio u ocjeni:10%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Obveza je studenta pohađanje predavanja i seminara/vježbi te aktivno sudjelovanje na nastavi. O prisustvovanju nastavi i vježbama nastavnik će voditi evidencijski list. Ako studentica/student izostane više od 3 puta s nastave, što uključuje i predavanja i vježbe (ukupno 3 sata, odnosno 1 tjedan), za svaki idući izostanak s nastave gubi po 2 % ECTS bodova.
Pohađanje predavanja donosi najviše 5%ECTS kao i pohađanje vježbi 5%ECTS. Za redovno pohađanje nastave ? i predavanja i vježbi studentica/student može najviše dobiti do 10% ECTS bodova. Tijekom predavanja studentica/student mora aktivno sudjelovati u nastavi što podrazumijeva ? sudjelovanje u diskusijama, raspravama, nabavku materijala, izvršavanje radnih zadataka tijekom nastave. Svako kašnjenje na nastavu, dolazak nakon nastavnika, neprilično ponašanje, ometanje nastave i sl. rezultirati će gubitkom 1% ECTS boda.

Obavezne konzultacije Sati (procjena): 2 Udio u ECTS: 0 Udio u ocjeni:0%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Obveza je studentica/studenta da se pri odabiru teme vježbe i oblika prezentacije konzultira s nastavnikom, u za to određenom vremenskom terminu, koji će propisati nastavnik na početku semestra. Studentca/student ne može napisati, predati niti prezentirati rad/vježbu, a da se nije o tome konzultirao s nastavnikom. Studentica/student je obvezatan na konzultacijama na Fakultetu/ili preko sučelja Mudri predati koncept rada temeljem kojeg će nastavnik raspraviti sa studentom/studentima o temi, izgledu i vrsti prezentacije vježbe te odobriti daljnju izradbu vježbe. Nastavnik omogućuje konzultacije studentima i u slučaju poteškoća sa savladavanjem sadržaja kolegija, literature, poteškoća u istraživanju i izvršavanja ostalih zadaća na kolegiju. Konzultacije studenata će se realizirati na Fakultetu u dogovoreno vrijeme nastavnikovih konzultacija ili putem e-learning sučelja na sustavu MUDRI, čemu će prethoditi dogovor s nastavnikom.

Vježba 1 Sati (procjena):2 Udio u ECTS:0,30 Udio u ocjeni:10%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Ova vježba se odnosi na ekstenzitet/intenzitet predmeta/metodike prirode i društva. U skladu sa sadržajem predavanja, studentica/student će biti upoznat na seminarima/vježbama o izradi ove vježbe. Vježbu 1 studentica/student će realizirati samostalno prema uputama nastavnika, koje uključuju sadržajni oblik vježbe, ali i formalno-tehnički oblik vježbe te predaju. Na ovoj vježbi studentica/student može najviše dobiti do 10% ECTS bodova. Kašnjenje i nepoštivanje rokova i pravila izrade vježbe, rezultirat će gubljenjem bodova, a prema slobodnoj procjeni nastavnika.

Vježba 2 Sati (procjena):5 Udio u ECTS:0,30 Udio u ocjeni:15%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Vježba 2 obuhvaća konstrukciju izrade ishode učenja u nastavi. U skladu sa sadržajem predavanja, studentica/student će biti upoznat na seminarima/vježbama o izradi ove vježbe. Vježbu 2 studentica/stuent će realizirati samostalno prema uputama nastavnika, koje uključuju sadržajni oblik vježbe, ali i formalno-tehnički oblik vježbe te predaju. Na ovoj vježbi studentica/student može najviše dobiti do 15% ECTS bodova. Kašnjenje i nepoštivanje rokova i pravila izrade vježbe rezultirat će gubljenjem bodova, a prema slobodnoj procjeni nastavnika.


Vježba 3 Sati (procjena):5 Udio u ECTS:0,50 Udio u ocjeni:15%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Vježba 3 odnosi se na sadržajne odrednice tematskog planiranja u nastavi. U skladu sa sadržajem predavanja, studentica/student će biti upoznat na seminarima/vježbama o izradi ove vježbe. Vježbu 3 studenica/studentt će realizirati samostalno prema uputama nastavnika, koje uključuju sadržajni oblik vježbe, ali i formalno-tehnički oblik vježbe te predaju. Na ovoj vježbi studentica/student može najviše dobiti do 15% ECTS bodova. Kašnjenje i nepoštivanje rokova i pravila izrade vježbe rezultirat će gubljenjem bodova, a prema slobodnoj procjeni nastavnika.

Vježba 4 Sati (procjena):10 Udio u ECTS:0,80 Udio u ocjeni:20%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Vježba 4 odnosi se na nastavnu pripremu terenske nastave/istraživanja. U skladu sa sadržajem predavanja, studentica/student će biti upoznat na seminarima/vježbama o izradi ove vježbe. To uključuje posebno organizaciju terenske nastave/istraživanja povezanih sa sadržajem nastavnog programa predmeta prirode i društva u osnovnoj školi i elementima nastavne pripreme za taj specifični oblik nastave u osnovnoj školi. Vježbu 4 studentica/student će realizirati samostalno/u paru (ovisno o procjeni nastavnika) prema uputama nastavnika, koje uključuju sadržajni oblik vježbe, ali i formalno-tehnički oblik vježbe te predaju. Na ovoj vježbi studentica/student može najviše dobiti do 20% ECST bodova. Kašnjenje i nepoštivanje rokova i pravila izrade vježbe rezultirat će gubljenjem bodova, a prema slobodnoj procjeni nastavnika.

Završni ispit: pismeni Sati (procjena):20 Udio u ECTS:1 Udio u ocjeni:25%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Obveza je studenta da se uz literaturu i predavanja priprema za završni pismeni ispit. Nastavnik će tijekom nastave istaknuti bitne sadržaje koje je potrebno i dodatno proučiti putem literature ili samostalnog istraživanja, a koji će omogućiti studentu da se pripremi za završni pismeni ispit. Ako je studentica/student s pozitivnom ocjenom (minimalno 50% uspješnosti), realizirao završni pismeni ispit, može pristupiti usmenom ispitu. U slučaju da završni pismeni ispit rezultira nedostatnim postotkom ECTS bodova (minimalno 50% uspješnosti), studentica/student mora ponoviti ispit. Studentica/student na pismenom ispitu može dobiti najviše do 25% ECTS bodova. Tijekom završnog pismenog ispita nisu dopušteni hrana, piće i mobiteli. Prepisivanje na ispitu rezultirati će odstranjivanjem studenta sa završnog pismenog ispita i oduzimanjem rada. Ocjene/bodovi dobiveni na pismenom završnom ispitu bit će dostupni studentima na uvid, na Fakultetu u dogovoreno vrijeme, objavljene na webu Fakulteta ili putem e-learning sučelja na sustavu MUDRI, čemu će prethoditi dogovor s nastavnikom.

Završni ispit: usmeni Sati (procjena):5 Udio u ECTS:0,20 Udio u ocjeni:5%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Završnom usmenom ispitu studentica/student pristupa nakon uspješno položenog završnog pismenog ispita(s pozitivnom ocjenom i minimalno ostvarenih 50% uspješnosti ). Studentica/student se uz literaturu i predavanja može pripremati za završni usmeni ispit koji ima oblik sinteze sadržaja završnog pismenog ispita, objašnjavanje nejasnoća, raspravu i produbljivanja sadržaja koji nisu eventualno najuspješnije realizirani na završnom pismenom ispitu. Nastavnik će tijekom nastave istaknuti bitne sadržaje koje je potrebno i dodatno proučiti putem literature ili samostalnog istraživanja, a koji će omogućiti studentu da se pripremi za završni usmeni ispit. Studentica/student na završnom usmenom ispitu može dobiti od 0-5% ECTS bodova.


2.7 Kontinuirano i završno vrednovanje obveza studenata/studentica:
Studente se kontinuirano vrednuje kroz obvezatno pohađanje nastave, aktivnost na nastavi koja uključuje i radne zadatke/vježbe. O pohađanju nastave, izvršenim i predanim radnim zadatcima, prisustvovanju svim oblicima nastave koji uključuju predavanja, seminare/vježbe ili terensku nastavu, posjete i događanja nastavnik će voditi popis studenata prema datumu održane nastave, a u kojem će biti upisane dobivene ocjene iz tih oblika aktivnosti tijekom nastave u kolegiju.
- Studentica/student je obvezatan steći *više od 40% ECTS bodova (minimalno 40 ECTS bodova) kako bi pristupio završnom pismenom i usmenom ispitu. Detaljnije informacije o studiranju dostupne su na mrežnim stranicama Fakulteta u pravilniku o studiranju na Učiteljskom fakultetu u Rijeci.

2.8 Studentska povratna informacija i evaluacija kolegija
Nakon svakog izvršenog zadatka/vježbe ili aktivnosti studentima će se izložiti dobivena ocjena/bodovi. Studentica/student ima pravo zatražiti objašnjenje svake ocjene/bodova na konzultacijama s nastavnikom. U slučaju neuspješnosti studenata u izvršenom zadatku ili seminarskom radu/vježbama te nedostatnoj prisutnosti na nastavi studentica/student može dobiti dodatna zaduženja u konzultaciji s nastavnikom. Dobivene ocjene/bodovi bit će dostupne studentima na uvid, na Fakultetu u dogovoreno vrijeme, objavljene na webu Fakulteta ili putem e-learning sučelja na sustavu MUDRI.

3 DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU

3.1 Pohađanje nastave

Pohađanje nastave regulirano je ?Pravilnikom o studiranju? koji je dostupan na mrežnoj adresi: www.ufri.hr (pod: Opći akti). Detaljnije o pohađanju i izosatncima može se pročitati pod Obveze studenata i ocjenjivanje.

3.2 Pismeni radovi
Pismeni radovi poput radnih zadataka/vježbi koje studenti dobivaju kao oblik aktivnosti na nastavi i seminarskih radova, predavati će se u formi koju će nastavnik detaljnije objasniti studentima na uvodnim satovima kolegija. Radovi se pišu isključivo na računalu (dostupnom u Informatičkom kabinetu fakulteta) i predaju u isprintanoj verziji zajedno s prilozima. U posebnim slučajevima kada su prilozi filmovi i prezentacije ili neki drugi multimedijalni oblik u kojem se nalazi prilog, student ih može predati u elektroničkom obliku (CD, disketa ili sličan nosač podataka) zajedno s pismenim radom ili donijeti na konzultacije. Pisani radovi i radni zadatci koji su rezultat rada studenata u paru ili grupi također se predaju u navedenoj formi, bez obzira na način njihove prezentacije.
Studenti se upućuju da zadrže kopije svojih radova do izvršavanja svih obveza u kolegiju.

3.3 Kašnjenje i/ili neizvršavanje zadataka
Svako kašnjenje na nastavu, dolazak nakon nastavnika, neprilično ponašanje, ometanje nastave i sl. rezultirati će gubitkom 1% ects boda.

3.4 Akademska čestitost
Akademska čestitost regulirana je sveučilišnim dokumentima: Etički kodeks sveučilišta u Rijeci"
"Etički kodeks za studente Sveučilišta u Rijeci"
Izvadak iz etičkog kodeksa za studentice / studente Sveučilišta u Rijeci http://www.uniri.hr/files/staticki_dio/propisi_i_dokumenti/Eticki%20kodeks%20Sveucilista%20u%20Rijeci.pdf koji je naznačen u vašem syllbusu:
"AKADEMSKO NEPOŠTENJE
Akademsko nepoštenje ugrožava kvalitetu obrazovanja i obezvređuje istinska postignuća članova/ članica akademske zajednice.
6.1. Bilo koja vrsta prijevare vezane za postupak prijavljivanja, ispitivanja ili druge vrste provjere
znanja predstavlja povredu ovog Etičkog kodeksa, što uključuje, ali nije ograničeno samo na
sljedeće:
? pribavljanje, kopiranje, umnoţavanje, upotreba ili namjera upotrebe ispitnog materijala bez
dopuštenja ovlaštenih osoba
? pribavljanje, prenošenje, primanje, upotreba ili namjera upotrebe ispitnih rješenja
? upotreba ili namjera upotrebe bilješki, podataka, računara ili drugih elektronskih naprava ili
programa za vrijeme ispita ukoliko nije izrijekom dopuštena
? lažno predstavljanje i predstavljanje tuđeg rada kao svojeg
? pomaganje pri obavljanju bilo kojeg akademskog zadatka u situaciji u kojoj se očekuje da
student/studentica obavi zadatak samostalno
? upotreba već ocijenjenih radova ili većih dijelova sadržaja već ocijenjenih radova u cilju
ponovnog ocjenjivanja; iznimno manji dijelovi sadržaja već ocijenjenih radova mogu se
upotrijebiti uz posebna odobrenja nastavnika ili mentora
? mijenjanje ili namjera da se preprave ocjene ili rezultati vrednovanja ispita ili izvješća s
drugih provjera znanja
? namjerno uništavanje akademskog rada ili napora drugih studenata.?

3.5 Kontaktiranje s nastavnicama
Naznačeno je na naslovnici i putem sučelja Mudri.

3.6 Informiranje o predmetu
Program, syllabus i ostale informacije o predmetu nalaze se na sučelju Mudri pod ? Metodika nastave prirode i društva 1.(MPID1.) ? Učiteljski fakultet 2012./2012.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Udžbenici prirode i društva od I. do IV. razreda osnovne škole 2. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, (2006.). Nastavni plan i program za osnovnu školu. www.public.mzos.hr/lgs.axd?t=16&id=14181 3. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (2010). Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i opće obvezno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi. www.public.mzos.hr/fgs.axd?id=16803 4. De Zan, I. (1999.). Metodika prirode i društva. Zagreb: Školska knjiga. 5. Bezić, K. (1998.). Metodika pirode i društva (knjiga treća). Zagreb: HPKZ. 6. Bezić, K. (1997.). Metodika pirode i društva (knjiga druga). Zagreb: HPKZ. 7. Bezić, K. (1996.). Metodika pirode i društva (knjiga prva). Zagreb: HPKZ
Preporučena literatura:
2. 1. Miljević, R.R. (1999.). Odgoj za razvoj. Jastrebarsko: Naklada Slap. 2. Spajić-Vrkaš, V., Kukoč, M., Bašić, S. (2001.). Interdisciplinarni rječnik: obrazovanje za ljudska prava i demokraciju. Zagreb: Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO i Projekt Obrazovanje za mir i ljudska prava za hrvatske škole. 3. Spajić-Vrkaš, V., Stričević, I., Maleš, D., Matijević, M. (2004). Poučavati prava i slobode. Zagreb: Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 169.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu