Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodika glazbene kulture II
Kratica: MGK2-7USOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 30(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Prof. dr. sc. Marija Riman
Izvođači:
Opis predmeta: 2.6. Obveze studenata/studentica, praćenje i ocjenjivanje:

Pohađanje nastave i aktivnosti u nastavi (p, s i v) Školskih sati:
60 Udio u ECTS: 0.5 Udio u ocjeni:10%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Studenti trebaju prisustvovati i aktivno sudjelovati na nastavi. Tijekom tjedna zasebno se bilježi prisustvo studenta na predavanjima. Student može prikupiti 10% bodova ukoliko izostane sa nastave manje od četiri puta. Za veći broj izostanaka studentu se oduzimaju bodovi po ovoj formuli: 1 bod za četiri izostanka, 3 boda za pet izostanaka, 6 bodova za šest izostanaka i 10 bodova za sedam izostanaka. Student koji je izostao više od 7 puta ne može dobiti potvrdu o izvršenim obavezama (potpis) niti pristupiti ispitu i mora naredne studijske godine ponovo upisati predmet. Studenti sportaši koji početkom nastave nastavniku donesu kategorizaciju Hrvatskog olimpijskog odbora i studenti koji odmah po povratku nakon bolesti nastavniku donesu liječničku potvrdu ne gube bodove za izostanke s nastave. Prisustvo na nastavi se linearnom transformacijom pretvara u ocjenske bodove po principu da student koji ostvari maksimalno prisustvo dobiva 10 ocjenskih bodova. Student koji ima više od 8 izostanaka ne dobiva ocjenske bodove i mora ponovo upisati predmet.
Terenska nastava Sati (procjena):
15 Udio u ECTS: 0.75 Udio u ocjeni:15%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Studenti će u okviru obveza prisustvovati ocjenskim predavanjima ostalih studenata nastavne godine u osnovnoj školi, ukupno 15 školskih sati te napisati osvrte za određeni odslušani sat. Uz osobno prisustvovanje na ocjenskim predavanjima student za izradu osvrta pojedinog sata ostvaruje maksimalno 1 bod . Ova aktivnost prikuplja maksimalno 15 bodova. Bodovi se linearnom transformacijom pretvaraju u ocjenske bodove po principu da student koji skupi maksimalan broj bodova dobiva 10 ocjenskih bodova.
Praktični rad Sati (procjena): 15 Udio u ECTS: 1.75 Udio u ocjeni:35%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Studenti su u okviru kolegija obvezni pripremiti i samostalno održati sat glazbene kulture u osnovnoj školi, uz obvezu konzultacija i dogovora sa dodijeljenim mentorom razredne nastave. Ocjenskom predavanju prethodi izrada pripreme sa propisanom formom, elementima i sadržajem. Pripremu zadane nastavne jedinice treba donjeti na konzultacije prije ocjenskog predavanja. Razina pripremljenosti sa jasno strukturiranim dijelovima sata i aktivnostima ocjenjuje se sa maksimalno 5 bodova. Na dan održavanja ocjenskog predavanja student je dužan prije nastavnog sata predati uredno izrađenu pripremu. Nastavnik boduje razinu kvalitete izrade pripreme koja se ogleda u strukturiranosti, sistematičnosti, ispravnosti podataka i pravovremenom izvršavanju zadatka. Za pripremu student može ostvariti maksimalno 10 ocjenskih bodova. Ocjensko predavanje ocjenjuje se sa 20 ocjenskih bodova. Boduje se razina pripremljenosti, metodička ispravnost pojedinih aktivnosti te sposobnost i spretnost u radu sa djecom na nastavnom satu. Bodovi dobiveni na ocjenskom predavanju linearnom se transformacijom pretvaraju u ocjenske bodove tako da maksimalan broj bodova dobivenih za tu aktivnost odgovara maksimalnom mogućem broju ocjenskih bodova predviđenih za tu aktivnost.
Ostali samostalni zadaci Sati (procjena): Udio u ECTS: Udio u ocjeni:


Kolokviji i priprema za kontinuirana provjeru znanja Sati (procjena): 22 Udio u ECTS: 0.5 Udio u ocjeni:10%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Provjera znanja provodi se kroz 1 pisani kolokvij. On sadrži teoretske odrednice nastavnih područja glazbene kulture za 4. razred, propisane nastavnim planom i programom Ministarstva. Na kolokviju student može ostvariti maksimalno 10 ocjenskih bodova izraženih u postocima. Pitanja se odnose na glazbena područja: slušanje glazbe( umjetnička i tradicionalna glazba) te glazbeno pismo.
Studenti sportaši koji imaju kategorizaciju Hrvatskog olimpijskog odbora ukoliko budu u vrijeme kontinuirane provjere znanja imali sportske aktivnosti mogu pisati provjeru znanja s izmijenjenim ispitnim pitanjima u vrijeme prvih konzultacija nakon povratka na nastavu. Isto se odnosi i na studente koji u vrijeme kontinuirane provjere znanja budu bolesni.

Završni ispit: pismeni Sati (procjena): 14 Udio u ECTS: 0.5 Udio u ocjeni:10%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Pismeni ispit odnosi se na prepoznavanja 5 skladbi prema unaprijed odabranom izboru predmetnog nastavnika. Zadano je prepoznati autora i naslov pojedine skladbe čime student može ostvariti 10 ispitnih bodova. Student za svaku ispravno prepoznatu skladbu ostvaruje 2 ispitna boda. Polovično točan odgovor (prepoznavanje samo autora ili naziva skladbe) donosi 1 bod.
Završni ispit: usmeni Sati (procjena): 22 Udio u ECTS: 1 Udio u ocjeni:20%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Usmeni ispit sastoji se od pjevanja i sviranja četiri dječje pjesme po programu četvrtog razreda, odabrane po izboru predmetnog nastavnika. Za svaku korektno i ispravno izvedenu pjesmu student može dobiti maksimalno 5 ispitnih bodova, dakle sveukupno 20 ispitnih bodova. Boduje se: melodijska i ritmička točnost pjevanja i sviranja, te jasna artikulacija teksta dječje pjesme. Studenti moraju na usmenom dijelu ispita ostvariti najmanje 10 ispitnih bodova.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. O.1 Ecimovic, R., Kršek, I. (2002), Glazba i radost. Zagreb: Znanje. O.2 Kazic, J. (1966), Kako nastaje melodija. Zagreb: Školska knjiga. O.3 Požgaj, J. (1988), Metodika nastave glazbene kulture u osnovnoj školi. Zagreb: Školska knjiga. O.4 Županovic, L. (1995), Tvorba glazbenog djela. Zagreb: Školska novine. O.5. Riman, M. (2008), Dijete pjeva. Rijeka, Uciteljski fakujltet u Rijeci.
Preporučena literatura:
2. D.1 Bresgen, C. (1973), Stvaralacki glazbeni odgoj. Muzika, (1), 5-8. D.2 Oblak, B. (1994), Glazbena vzgoja 4. Ljubljana: Državna založba Slovenije. D.3 Pance, R. (1995), Motivacija v procesu glasbenega izobraževanja. Ljubljana: Glasbeno-pedagoški zbornik AG. D.4 Pance, R. (1998), Motivirani ucitelj - motivirani ucenici. Rogaška Slatina: Glasbeni forum. D.5 Petrovic, T. (2002), Pricom, crtežom i popijevkom u notno pismo. Teorija, 4-7.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Metodika glazbene kulture I
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu