Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodika hrvatskog jezika III
Kratica: MHJ3-7USOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 45(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Doc. dr. sc. Marinko Lazzarich
Izvođači:
Opis predmeta: METODIKA HRVATSKOG JEZIKA 3

Učiteljski studij
4. godina

Nositelj kolegija: dr.sc. Marinko Lazzarich, viši asistent
____________________________________________________


Zimski semestar
ECTS bodovi (koeficijent opterećenja studenta) 5
Broj sati (zasebno P, V, S) po semestru 60 (1+3+0 )


Ciljevi predmeta:

U sklopu kolegija Metodika hrvatskog jezika 3 studenti će razviti sljedeće sposobnosti i vještine:
- umješnost samostalnog izvođenja nastave hrvatskoga jezika (nastavnoga
područja jezika, književnosti, nastave početnoga čitanja i pisanja te jezičnog
izražavanja);
- sposobnost samostalnoga kritičkoga prosuđivanja književnoumjetničkih
tekstova; razvijanje umijeća analize i sinteze interpretiranja umjetničkih tekstova
namijenjenih učenicima u razrednoj nastavi;
- sposobnost analiziranja stručne metodičke literature sa ciljem primjene stečenih
spoznaja u nastavnoj praksi;

Korespondentnost i korelativnost programa:

Program je korespondentan s kolegijima Hrvatski jezik, Metodika hrvatskog jezika 1 i 2 te s izbornim kolegijima jezično-umjetničke usmjerenosti.

Očekivani ishodi (razvijanje općih i specifičnih umješnosti ? znanja/vještina):

Studenti će u kolegiju Metodika hrvatskog jezika 3 razvijati umješnost pravilnog tumačenja temeljnih metodičkih pojmova, analiziranja stručne metodičke literature s praktičnom primjenom stečenih spoznaja te analize i ocjenjivanja učeničkih pisanih radova. Očekivani ishodi učenja vezani su uz umješnost izvođenja nastave Hrvatskoga jezika u Osnovnoj školi Vladimir Gortan. Studenti na kraju zimskoga semestra moraju biti sposobni samostalno održati sat pred učenicima razredne nastave, svojim kolegama i nositeljem kolegija, i to iz određenoga područja materinskoga jezika (nastavnoga područja jezika, književnosti /interpretacija književnoga teksta/ i nastave početnoga čitanja i pisanja). Studenti će razvijati sposobnost analiziranja funkcionalnih stilova kako bi stečene spoznaje mogli primijeniti u nastavnoj praksi. Očekuje se da studenti u trećem semestru rada na metodici jezika u potpunosti ovladaju tehnikom čitanja naglas i pisanja kredom po ploči. Osim toga, nastavit će se razvijanje sposobnosti analize i ocjenjivanja učeničkih pisanih radova, vještine koju su studenti usavršavali na vježbama u prethodnim dvjema metodikama. U kojoj su mjeri realizirani ishodi učenja provjeravat će se u više navrata tijekom zimskoga semestra. Po završetku ocjenskih predavanja bit će organiziran razgovor sa studentima na kojem će se raspravljati o održanim satovima i realizaciji dogovorenih ciljeva. Izvođenje nastavnoga sata pred učenicima, nastavnikom i ostalim kolegama studentima bit će zoran pokazatelj jesu li realizirani zacrtani ishodi učenja.

Sadržaj predmeta:

Na uvodnome satu uslijedit će dogovor o planiranju nastave i programu rada na kolegiju Metodika hrvatskoga jezika 3. Sadržaj predmeta obuhvatit će sljedeće teme: metodologija izrade programa, jezično-intelektualni razvoj, gramatika u osnovnoj školi, svrha i funkcionalnost nastave gramatike u razrednoj nastavi, struktura nastavnoga sata jezika / faze sata, jezični predložak / LMP, načelo teksta u nastavi jezika, pripovjedna proza u nastavi književnosti, lektira u osnovnoj školi, popis književnih tekstova u razrednoj nastavi, izvannastavne (slobodne) aktivnosti u nastavi Hrvatskoga jezika, hrvatska metodička povijest (metodičke škole), sinkronija i dijakronija u metodici; metodički artefakti, vježbe u nastavi izražavanja te načela u nastavi jezičnoga izražavanja.

Način izvođenja nastave i usvajanje znanja:

Uz predavanja, mentorski rad i konzultacije, provodit će se kontinuirana pisana provjera znanja putem kolokvija te završni ispit. Način izvođenja nastave povezan je sa sadržajem predmeta i pristupom učenju i poučavanju u sklopu Metodike hrvatskoga jezika 3. Nastavnik će na konzultacijama analizirati pisane priprave studenata, upućujući ih na suradnju s učiteljicama mentoricama u vježbaonicama. Poticat će se istraživačko-stvaralački pristup, posebice u nastavi jezika i književnosti. Pritom se studenti upućuju na korištenje suvremene stručne i znanstvene literature u tiskanom i elektroničkom obliku.
Tijekom zimskoga semestra bit će organizirana studentska praksa u trajanju
tjedan dana, pri čemu će studenti biti raspoređeni po riječkim osnovnim školama. Raspored će se izvršiti u dogovoru s višom savjetnicom iz Agencije za odgoj i obrazovanje, gđom. Jasnom Vukonić-Žunić, diplomiranom učiteljicom razredne nastave.

Dodatno pojašnjenje načina izvođenja nastave i usvajanja znanja:

U okviru kolegija naglasak će biti na istraživačkome pristupu u nastavi materinskoga jezika i radu u izvannastavnim aktivnostima od 1. do 4. razreda osnovne škole. Osim ocjenskih predavanja, u vježbaonici OŠ Vladimir Gortan studenti hospitiraju izvođenju nastave učiteljica mentorica.

OBVEZE STUDENATA

Obveze studenata povezane su s očekivanim ishodima učenja u kolegiju Metodika hrvatskoga jezika 3. Obveze su sljedeće: redovito prisustvovanje i aktivno sudjelovanje u nastavi; održavanje jednog ocjenskog predavanja, pisanje kolokvija u okviru kontinuirane provjere znanja tijekom nastave, ispisivanje tiskanih i pisanih slova u pisankama te završni ispit na kraju semestra. Studenti su obvezni redovito nazočiti i aktivno sudjelovati na predavanjima i ocjenskim satovima, prikupljajući nastavne bodove. U slučaju nedostatnog broja bodova dužni su izvršiti dodatne obveze po dogovoru. Kako bi uspješno apsolvirali predmet Metodika hrvatskoga jezika 3, studenti su dužni pristupiti pisanom ispitu po završetku semestra. Za pisani ispit se očekuje da studenti konzultiraju obveznu i dopunsku literaturu. Nastavnik će pozorno pratiti aktivnost studenata na predavanjima, nastojeći da povratna informacija bude pravovremena kako bi studenti bili obavješteni o ishodima svojih pisanih međuispita.

Praćenje i ocjenjivanje studenata s udjelima ECTS bodova

Pohađanje nastave i vježbe: 0,50

Pisanje priprave: 0,25

Završni ispit: 2

Izvođenje nastavnoga sata: 1

Kolokvij: 0,75

Osvrt na ocjenska predavanja: 0,25

Pisanka: 0,25

OCJENJIVANJE

Rad studenta na kolegiju Metodika hrvatskoga jezika 3 analizirat će se i ocjenjivati tijekom nastave i na završnom ispitu. Student može tijekom nastave ostvariti ukupno 70 bodova (ocjenjuju se aktivnosti označene u tablici), dok na završnom ispitu može ostvariti 30 bodova. Razrada načina praćenja i ocjenjivanja rada studenata bit će prikazana u detaljnom izvedbenom nastavnom planu.

Kontinuirano i završno vrjednovanje obveza studenata / studentica

Studenti će pravovremeno biti informirani o rezultatima i ocjenama ispunjenih obveza i aktivnosti na kolegiju, tijekom nastave i na organiziranim konzultacijama. Kontinuirano će se vršiti razgovor sa studentima tijekom semestra u svrhu poboljšanja kvalitete nastave u skladu s očekivanjima studenata i nastavnika.
U sklopu redovite nastave nastavnik će pratiti aktivnost studenata tijekom
predavanja, uz usmenu povratnu informaciju te ocjenjivati njihove
pisane uratke i međuispite. Konačno vrjednovanje ostvarenih ishoda provest će se
na završnome pisanom ispitu.

Studentska povratna informacija i evaluacija kolegija

Studenti će krajem semestra ispuniti anonimni anketni upitnik koji će sadržati pitanja o stupnju ispunjenosti njihovih očekivanja glede predmeta. Rezultati upitnika poslužit će nastavniku kao putokaz u radu s budućim generacijama.

Kalendar predavanja u akademskoj 2012. / 2013. godini

Vrijeme Teme
održav.

X.mj. Uvodni sat
Planiranje nastave; metodologija izrade programa
Jezično-intelektualni razvoj
Gramatika u osnovnoj školi
XI.mj. Svrha i funkcionalnost nastave gramatike u razrednoj nastavi
Struktura nastavnoga sata jezika / faze sata
Jezični predložak / LMP i načelo teksta u nastavi jezika
Pripovjedna proza u nastavi književnosti
Školska praksa
XII.mj. Lektira u osnovnoj školi
Izvannastavne (slobodne) aktivnosti u nastavi Hrvatskoga jezika
Hrvatska metodička povijest (zagrebačka i riječka metodička škola)
I.mj. Sinkronija i dijakronija u metodici; metodički artefakti
Vježbe u nastavi izražavanja
Načela u nastavi jezičnoga izražavanja
Drama i nastave scenske umjetnosti u razrednoj nastavi
Završni sat
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obvezna literatura 1. A. Bežen, Metodika, znanost o poučavanju nastavnog predmeta, Profil, Zagreb, 2008. 2. K. Lučić-Mumlek, Lektira u razrednoj nastavi, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
2. Dopunska literatura 1. S. Težak, Teorija i praksa hrvatskoga jezika 2, Školska knjiga, Zagreb, 1983. 2. D. Rosandić, Metodika književnog odgoja, Školska knjiga, Zagreb, 2005. Časopisi: Napredak, Život i škola, Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, Libri & liberi, Školske novine (informativno); Mrežni izvori: portal znanstvenih časopisa Hrvatske, Hrčak
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Metodika hrvatskog jezika II
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu