Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Školska praksa IV
Kratica: ŠP4-8USOpterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 30(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Pred. Jasna Vukonić Žunič
Izvođači:
Opis predmeta: OČEKIVANI ISHODI:
Koristiti temeljna teorijsko-metodološka znanja u radu s učenicima.
Razumijevati važnost kvalitetne pripreme i provedbe nastavnih aktivnosti u školi.
Samostalno sudjelovati u osmišljavanju i provođenju nastavnih aktivnosti u redovnoj, dopunskoj, dodatnoj nastavi, u izvannastavnim aktivnostima te terenskoj nastavi.
Primjenjivati suvremene strategije poučavanja i proširivati svoje spoznaje o njima.
Samostalno voditi pedagošku dokumentaciju.
Pratiti, provjeravati i ocjenjivati postignuća učenika.
Samostalno izrađivati ispitne materijale za učenike.
Kritički interpretirati podatke prikupljene tijekom nastavnih aktivnosti.
Samostalno pratiti i pomagati u radu učenicima s posebnim potrebama.
Sudjelovati u radu Razrednih i Učiteljskih vijeća.

SADRŽAJI:
1.Prisustvovanje redovnom nastavnom radu i svim ostalim aktivnostima u školi (izvannastavne aktivnosti, terenska nastava, dopunska, dodatna nastava)
2.Samostalno planiranje, programiranje i izvođenje nastavnih aktivnosti u školi ili tijekom terenske nastave (mjesečno planiranje i programiranje, dnevno pripremanje za rad: artikulacija nastavnoga sata, primjene nastavnih metoda, oblika, sredstava i pomagala; kvaliteta interakcije učenik-učitelj i učenik-učenik, dinamika razreda, opterećenost učenika),
3.Praćenje, vrjednovanje i ocjenjivanje odgojno-obrazovne djelatnosti u svim organizacijskim oblicima (Promatranje i analiziranje organizacijskih komponenti nastave, sintetiziranje i kritička interpretacija prikupljenih podataka tijekom ostvaraja nastavnih sati).
4.Uvođenje u praćenje, vrjednovanje i ocjenjivanje učenika/ca. Sudjelovanje u sastavljanju, ispravljanju i kriterijima vrjednovanja ispita znanja. Provođenje, ispravak i analiza ispitnog materijala.
5.Praćenje i rad s darovitim učenicima te učenicima koji rade po IOOP-u.
6.Praćenje inovacija i projekata koji se ostvaruju u školi.
7.Prisustvovanje ostalim aktivnostima koje provode stručni timovi u školi tijekom prakse (individualni razgovori s roditeljima, roditeljski sastanci, školski izleti, terenska nastava, sjednice i stručni sastanci).
8.Sudjelovanje u suradnji roditelja i učitelja te suradnju s ostalim školskim institucijama

OBVEZE STUDENATA:
-redovito prisustvovanje i pohađanje školske prakse,
-aktivno sudjelovanje u nastavi i ostalim oblicima aktivnosti u školi,
-pisano praćenje aktivnosti učenika i ostvaraja nastavnih aktivnosti (po naputcima dobivenim od voditeljice kolegija),
-održavanje jednog do dva nastavna sata,
-sastavljanje i provođenje ispita znanja,
-vrednovanje ispita znanja,
-pomaganje učiteljima u radu, nadasve ukoliko imaju učenike s posebnim potrebama,
-predočenje potvrde o uspješno obavljenoj školskoj praksi ovjerenoj od strane mentora/ice i ravnatelja/ice škole,
-završno pisano izvješće temeljeno na opservacijama, razgovorima, stečenom iskustvu tijekom školske prakse (po naputcima dobivenim od voditeljice kolegija).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1.Nastavni plan i program od I.-IV. razreda (MZOS, Zagreb, 2006.) 2.Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 8/2008.) 3.Pedagoški standard (Narodne novine 5/2008.) 4.Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (MZOS, Zagreb, 2010.)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu