Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodika matematike III
Kratica: MM3-9USOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 45(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Pred. Miljenko Stanić
Izvođači:
Opis predmeta: Šifra predmeta MMIII Naziv predmeta Metodika matematike III. Studijski program UČITELJSKI STUDIJ
5. god.
Status kolegija Obvezatan
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave:
Zimski semestar Ljetni semestar
ECTS bodovi (koeficijent opterećenja studenta) 5
Broj sati (zasebno P,V,S) po semestru 60 (1+3+0)
Ciljevi predmeta:
Temeljni cilj:
Studenti će nakon odslušanog kolegija biti u stanju:
1. pravilno prepoznati i primjeniti načela i metode nastave matematike
2. analizirati i argumentirati iste metode na zadanom pismenom zadatku , jasno ističući zašto izabire neku metodu
o udnosu na druge metode
3. predstaviti jedan školski sat za zadanu nastavnu jedinicu.
Korespodentnost i korelativnost programa:
Program korespondira s kolegijima Metodika matematike I. Metodika matematike II.
Ovaj kolegij korespondira i korelira sa svim drugim kolegijima kojima je osnovna briga kognitivni razvoj djeteta u mlađim razredima osnovne škole.
Očekivani ishodi (razvijanje općih i specifičnih kompetencija ? znanja/vještina):
Opće sposobnosti:
-aktivno rukovanje s elektronskim računalom, s naglaskom na korištenjem u nastavi
-prepoznavati tvrdnje u znanostima Poperovog testa
-razlikovati intuitivne ili naivne tvrdnje od strogo znanstvenih iskaza
-kritičnost naspram ponuđenih tvrdnji
Posebne sposobnosti:
- pravilno primjenjivati i definirati osnovne računske operacije i elementarne tvrdnje u geometriji
-slikovno rješavanje matematičkih problema.
- rješavanje težih zadataka za dopunsku nastavu i natjecanja iz matematike
- upotreba suvremenog didaktičkog pomagala (računalo, kamera, smart-table itd)
- shvaćanje uloge matematike u povijesti i suvremenoj znanosti
- shvaćanje uloge matematike u razrednoj nastavi
-vještina održavanja nastave iz matematike u školi
Sadržaj predmeta:
Odabrane teme iz sadržaja matematike u prva četiri razreda osnovne škole. Ispitivanje općih matematičkih sposobnosti učenika.
Priroda matematike. Načelo znanstvenosti. Historicizam. Slikovit prikaz u matematici. Uočavanja djece s poteškoćama u svladavanju gradiva iz matematike. Motivacija u matematici. Igre. Kvalitativna i kvantitativna osobnost. Darovita djeca. Matematičke teme:skupovi, prirodni brojevi, geometrijske teme. Uporaba nastavnih pomagala. Kompletnost pomagala s obzirom na sadržaj. Digitalna pomagala. Metode nastave matematike: empirijske, abstrakcija-konkretizacija-generalizacija, indukcija, dedukcija, analiza-sinteza. Organizacija sata nastave matematike u mlađim razredima osnovne škole. Računalo u nastavi matematike.
Pisanje pripreme.Analiza ocjenskih i uglednih predavanja studenata.
Način izvođenja nastave i usvajanje znanja:
Predavanja; Vježbe; Konzultacije; Multimedija i internet; Obrazovanje na daljinu;Terenska nastava;Mentorski rad
Dodatno pojašnjenje načina izvođenja nastave i usvajanja znanja:
Predviđena izvedbena forma realizacije usmjerena je na demonstraciju studenata jednog sata održane nastave matematike u razredu s djecom od prvog do četvrtog razreda osnovne škole.
Naglasak je na mentorskom radu predavača i studenta, gdje student izlaže pripremu, daje sugestije za izvedbu svojeg samostalnog sata u razredu.
OBVEZE STUDENATA
Pohađanje nastave.
Pismeni ispit.
Student mora riješiti oko 200 zadataka namijenjenih naprednoj djeci. Oko 6 zadataka po satu ili ukupno 30 sati.
Usmeni ispit.
Student mora pročitati oko 200 stranica teksta. Oko 6 stranica po satu ili ukupno 30 sati.
Praktični rad. Priprema za ocjensko predavanje 30 sati.

Praćenje i ocjenjivanje* studenata su udjelima ECTS bodova
Pohađanje nastave
(1,1 ) Praktični rad
(1.6 ) Pismeni ispit
( 1.1 ) Usmeni ispit
(1.2 )
Predviđena izvedbena forma realizacije usmjerena je na demostraciju studenta jednog sata održane nastave matematike u razredu s djecom od prvog do četvrtog razreda osnovne škole.
Naglasak je na mentorskom radu predavača i studenta, gdje student izlaže pripremu, daje sugestije za izvedbu svojeg samostalnog sata u razredu.

*OCJENIVANJE
Rad studenta ocjenjivat će se tijekom nastave i na završnom ispitu. Tijekom nastave student može postići do 70 bodova a na završnom ispitu preostalih 30 bodova.
Izuzetno zalaganje studenta na nastavi može se nagraditi oslobađanjem od završnog ispita.
Razrada načina praćenja i ocjenjivanja rada studenta bit će prikazana u detaljnom izvedbenom nastavnom planu !
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obvezna literatura Aktualni udžbenici od 1. do 4. razreda za matematiku. Dopunska literatura Aktualni udžbenici od 1. do 4. razreda za matematiku, iz zemalja EU.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Metodika matematike II
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu