Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodologija istraživanja u odgoju II
Kratica: MI2-9USOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 30(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Doc. dr. sc. Darko Lončarić
Izvođači:
Opis predmeta: Očekuje se da će nakon odslušanog kolegija Metodologija istraživanja u odgoju II i uz pomoć
dostupnih programa za e-učenje (Moodle) i statističku obradu podataka (Statistica) studenti
moći:
- izraditi bazu podataka primjerenu računalnoj statističkoj obradi
- napraviti osnovnu, univarijatnu deskriptivnu analizu i rezultate pravilno prikazati pomoću
tablica i grafova
- razumjeti osnove inferencijalne statističke analize
- provesti i interpretirati analize kojima se mogu povezati dvije nominalne varijable
- parametrijskim i neparametrijskim testovima usporediti dvije nezavisne ili zavisne skupine
rezultata
- utvrditi i interpretirati koeficijente povezanost između dvije varijable
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obavezna: O.1 Petz, B. (2007.). Osnovne statističke metode za nematematičare. Jastrebarsko: Naklada Slap. O.2 Mejovšek, M. (2008). Metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap. (poglavlja vezana uz obrađene statističke analize)
Preporučena literatura:
2. D.1 Halmi, A. (1999). Temelji kvantitativne analize u društvenim znanostima. Zagreb: Alinea. D.2 Cohen, L ., Manion, L. i Morrison, K. (2007). Metode istraživanja u obrazovanju. Jastrebarsko: Naklada Slap. (poglavlja vezana uz obrađene statističke analize) D.3 Mužić, V. (1999), Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja. Zagreb: Educa.
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Metodologioja istraživanja u odgoju I
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu