Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Hrvatski jezik II
Kratica: HJ2-2USOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 30(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: V. pred. dr. sc. Emilija Reljac-Fajs
Izvođači: V. pred. dr. sc. Emilija Reljac-Fajs ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Sadržaj predmeta:
Pojam i predmet sintakse
Sintaktičko ustrojstvo hrvatskoga jezika
Sintaktostilistika
Funkcionalni stilovi hrvatskoga standardnog jezika
Uvod u leksikologiju
Značenje riječi
Raslojenost leksika
Posuđenice
Onomastika
Frazeologija
Tvorba riječi
Hrvatska leksikografija
Polifunkcionalnost hrvatskoga standardnog jezika
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obavezna literatura: 1. Barić, E. i sur. (2000), Hrvatska gramatika. Zagreb, Zavod za hrvatski jezik, Školska knjiga. 2. Babić,S.-Moguš, M. (2006), Hrvatski pravopis, Zagreb, Školska knjiga. 3. Silić, J ? Pranjković, I. (2007), Gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb, Školska knjiga. Dopunska literatura: 1. Anić, V. (1996), Rječnik hrvatskoga jezika, Zagreb, Novi Liber. 2. Silić, J. (1998), Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika. Zagreb, Školska knjiga. 3.Samardžija, M. (1998), Hrvatski jezik 4, leksikologija hrvatskoga jezika,Zagreb, Školska knjiga.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Hrvatski jezik I
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu