Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sociologija
Kratica: SOC-1PPOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Doc. dr. sc. Željko Boneta
Izvođači:
Opis predmeta: Sadržaj predmeta
1. Specifičnosti sociološkog pristupa. Razvoj sociološkog mišljenja.
2. Kultura i društvo. Socijalizacija, društvene uloge i identitet.
3. Društvene promjene. Tradicionalno i moderno društvo. Svijet u promjeni. Globalizacija i društvo rizika.
4. Socijalna interakcija. Društvene grupe.
5. Zločin i devijantnost. Sociološki pristupi devijantnosti.
6. Klase, stratifikacija i nejednakost. Teorijski pristupi. Stratifikacija u suvremenom društvu.
7. Vlast i politika. Političke i društvene promjene.
8. Religija. Društvene promjene i religija. Sekularizacija i desekularizacija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Giddens, A. (2007) SOCIOLOGIJA. Zagreb: Nakladni zavod Globus. Poglavlja (stranice): 1. Što je sociologija (1-19); 2. Kultura i društvo (20-47); 3. Svijet u promjeni (48-77); 4. Društvena interakcija i svakodnevni život (78-103); 8. Zločin i devijantnost (200-241); 10. Klasa, stratifikacija i nejednakost (280-307); 14. Vlast i politika (418-449); 17. Religija (528-567); 20. Metode istraživanja u sociologiji (632-661); 21. Teorijsko mišljenje u sociologiji (662-682). Haralambos, M. i Holborn, M. (2002), SOCIOLOGIJA, TEME I PERSPEKTIVE. Zagreb: Golden Marketing. Poglavlja (stranice): 1. Sociološke perspektive. Str. 2-17; 6. Zločin i devijantnost (348-385); 2. Društvena strtifikacija (26-29); 9. Moć, politika i država (588-611); 15. Sociološka teorija 1032-1079
Preporučena literatura:
3. Kuvačić, I. (2004) UVOD U SOCIOLOGIJU. Zagreb: Golden marketing. Giddens, A.(2005) ODBJEGLI SVIJET, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk Assmann, J. (2005) KULTURNO PAMĆENJE (raspoloživo na: vrismond.files.wordpress.com/.../janassmankulturn.) Street, J. (2003) MASOVNI MEDIJI, POLITIKA I DEMOKRACIJA. Zagreb: FPZ Senjković, R. i I. Pleše (ur.) (2004) ETNOGRAFIJE INTERNETA. Zagreb: Ibis grafika Swedberg, R. (2006) NAČELA EKONOMSKE SOCIOLOGIJE. Zagreb: Mate Weber, M. (1989) PROTESTANTSKA ETIKA I DUH KAPITALIZMA. Sarajevo: Svjetlost Gellner, E. (2000) POSTMODERNIZAM, RAZUM I RELIGIJA. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk Durkheim, E. (1999) PRAVILA SOCIOLOŠKE METODE. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk Supek, R.:(1983) ZANAT SOCIOLOGA. Zagreb: Školska knjiga Macionis, J., J. (2008) SOCIOLOGY. New Jersey: Pearson. (više izdanja) Štulhofer, A. (prir.) (1993) SOCIOLOGIJA SVAKIDAŠNJICE. Zagreb: Treći program hrvatskog radija.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu