Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Glazbena umjetnost
Kratica: GU-2PPOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 15(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Prof. mr. sc. Renata Sam Palmić
Izvođači:
Opis predmeta: Preduvjeti:
Temeljne glazbene dispozicije: glazbeni sluh, osjećaj za glazbeni ritam i glazbena memorija. Bez navedenih dispozicija student neće moći udovoljiti minimalnim zahtjevima predmeta i općim i konkretnim kompetencijama.
Opće kompetencije:
Ciljevi i zadaci kolegija u funkciji su širenja teorijske i praktične osnove za glazbeni odgojno-obrazovni rad u dječjem vrtiću.
Studenti će u ovom kolegiju:
a) Razviti spoznaju o značenju glazbe i glazbene kulture za pojedinca i društvo;
b) Steći spoznaju o univerzalnim vrijednostima ukupne glazbene baštine umjetničke i tradicijske glazbe i svim podvrstama glazbenog izraza.
Opće kompetencije koje će se razvijati kroz nastavu na kolegiju Glazbena umjetnost ( u svim oblicima nastave: p, s i v) jesu:
a) Prepoznati, analizirati i vrednovati glazbu različitih epoha i stilova svjetske i hrvatske glazbene riznice;
b) Prepoznati i analizirati glazbene oblike i vrste s obzirm na glazbene izražajnosti i karakteristike;
c) Primijeniti stečene spoznaje i znanja u predmetu Glazbena umjetnost u drugim glazbenim i glazbeno-metodičkim predmetima, u teoriji i praksi odgojno-obrazovnog rada s djecom.

Sadržaji predmeta:
Sadržajima u kolegiju Glazbena umjetnost prilazi se holistički, sinkronijski i s elementima dijakronijskog pristupa na temelju slušne percepcije i vokalne i instrumentalne glazbe.
1. Uvodno predavanje.
2. Elementi teorije glazbe: tonski sustav.
3. Notni sustav.
4. Glazbeni izražajni elementi.
5. Ljestvica, predznaci, intervali: kvintni i kvartni krug.
6. Suzvuk, trozvuk, kvintakord.
7. Glazba kroz povijest: stare kulture; notni sustav.
8. Srednjevjekovna glazba i druge umjetnosti u zapadnoj kulturi; renesansa.
9. Renesansa: oblici vokalne i instrumentalne glazbe i predstavnici; barok.
10. Barok: glazbeni elementi, oblici i predstavnici: europski i hrvatski.
11. Klasika: glazbeni elementi, oblici i predstavnici: europski i hrvatski.
12. Romantika: romantika ranog, srednjeg i kasnog razdoblja, instr. oblici i predstavnici
13. Glazba 20. st.: oblici i predstavnici: europski i hrvatski.
14. Od opere (1594), i bijelog baleta, preko operete do musicala i rock-opere 20. st.
15. Tradicijska glazba u umjetničkoj/autorskoj glazbi.
Pohađanje nastave i aktivnosti u nastavi (p,v i s) Sati : 45 Udio u ECTS: 0,5 Udio u ocjeni: 10%
Osim redovitog i aktivnog sudjelovanja u nastavi (predavanjima i vježbama) studenti su obvezni pripremiti se za nastavni sat što ima 10 % udio u dobivanju konačne ocjene; svaki izostanak < 1% (osim u iznimnom slučaju...).
Vježbe (u nastavi): glazbeno pamćenje): Sati: 15 Udio u ECTS: 1 Udio u ocjeni: 25%
Grupni i individualni oblik rada na teoriji i intonaciji glazbe. Studenti će na nastavi
reproducirati/intonirati po notnom zapisu pripremljene i a vista glazbene primjere primjerene odgojno-obrazovnom radu s djecom, što ima 25% udjela u konačnoj ocjeni
Kolokvij, 2: pismeni (iz teorije glazbe i glazbene kulture/povijesti)
Sati: 15 Udio u ECTS: 1 Udio u ocjeni: 20%
Kolokviji su obvezani i planiraju se srediom travnja (teorija) i krajem svibnja (glazbena umjetnost)..
Seminar (iz glazbene kulture/povijesti): Sati:15 Udio u ECTS: 0,5 Udio u ocjeni:15%
Završni ispit: pisemni i usmeni: Sati: 30 Udio u ECTS: 1 Udio u ocjeni: 30%

Pismeni ispit: 15%
Usmeni ispit: 15%
Opis aktivnosti i način praćenja/vrednovanja:
Pismeni ispit obuhvaća područja glazbene teorije i glazbene
kulture/povijesti. Što iznosi do 15% udjela u ocjeni. Usmenom
dijelu ispita može se pristupiti ako je pismeni dio ispita
najmanje 50% (7,5%) uspješan. Usmeni ispit obuhvaća znanje iz teorije glazbe i intonacije te povijesnog pregleda glazbe. Do 15% udjela usmenog dijela
ispita pribraja se u konačnu, završnu ocjenu/završni % (prisustvovanje nastavi,
vježbe, kolokvij, seminar i završni ispit). Završnom ispitu ne može se pristupiti ako student prethodno nije izašao na kolokvij.Na pismeni dio završnog ispita student može izaći ako je gtijekom nastave stekao najmanje 40% udjela u ocjeni. Ako je student stekao 30-39,9% bodova može izaći na popravni ispit ili ponovo upisati predmet. Na popravnom ispitu student može dobiti ocjenu dovoljan (2) ako osvoji više od 40% ukupnog udjela u ocjeni.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Sam, R. (1998) Glazbeni doživljaj u odgoju djeteta, Rijeka: Glosa. 2. Mayer-Bobetko, S. (1991) Osnove glazbene kulture. Zagreb: Školska knjiga. 3. Andreis, J. (1975) Povijest glazbe, knjiga 1-3. Zagreb: Liber-Mladost.
Preporučena literatura:
2. 1. Županović, L. (1999) Tvorba glazbenog djela. Zagreb: Školske novine 2. Stipčević, E. (1997) Hrvatska glazba. Zagreb: Školska knjiga.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu