Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Inkluzivni odgoj i obrazovanje
Kratica: IOO-3PPOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 30(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Doc. dr. sc. Sanja Skočić Mihić
Izvođači:
Opis predmeta: 2.2 Specifične kompetencije

Analizirati termine, klasifikacije i etiološke činioce na području edukacijskog uključivanja djece s posebnim potrebama

Nastavne i izvannastavne metode razvoja kompetencije:
Verbalne metode (predavanja, rasprave, rad na tekstu), dokumentacijske metode.

Očekivani ishodi učenja vezani uz tu kompetenciju i način vrednovanja/provjeravanja studenta (jesu li realizirani ishodi učenja):
Analizirati osnovne pojmove na području edukacijskog uključivanja djece s posebnim potrebama
Pismeni ispiti, usmeni ispiti.
Usporediti klasifikacije na području edukacijskog uključivanja djece s posebnim potrebama i etiološke činioce djece s posebnim potrebama /
Pismeni ispiti, usmeni ispit, seminarski radovi.


Tumačiti glavna načela pružanja jednakih mogućnosti za svu djecu

Nastavne i izvannastavne metode razvoja kompetencije:
Verbalne metode (rasprave, rad na tekstu), vizualne metode (demonstracijske metode), dokumentacijske metode.

Očekivani ishodi učenja vezani uz tu kompetenciju i način vrednovanja/provjeravanja studenta (jesu li realizirani ishodi učenja):
Razlikovati prednosti edukacijskog uključivanja za djecu s posebnim potrebama u odnosu na segregacijske oblike /
Pismeni ispiti, usmeni ispiti, seminarski radovi, eseji.
Analizirati uvjete edukacijskog uključivanja djece s posebnim potrebama
Pismeni ispiti, usmeni ispiti, eseji, seminarski radovi.

Opisati specifičnosti razvoja predškolske djece s posebnim potrebama u kontekstu razvojnih potencijala

Nastavne i izvannastavne metode razvoja kompetencije:
Verbalne metode (predavanja, rasprave, rad na tekstu), vizualne metode (demonstracijske metode).

Očekivani ishodi učenja vezani uz tu kompetenciju i način vrednovanja/provjeravanja studenta (jesu li realizirani ishodi učenja):
Opisati i objasniti osobine djece s posebnim potrebama predškolske dobi/
Pismeni ispiti, usmeni ispiti, seminarski radovi.
Analizirati razvojne potencijale djece s posebnim potrebama predškolske dobi /
Rasprave, seminarski radovi, eseji.

Analizirati oblike rada odgajatelja s djecom s posebnim potrebama predškolske dobi
Nastavne i izvannastavne metode razvoja kompetencije:
Verbalne metode (predavanja, rasprave, rad na tekstu i pisanje), vizualne metode (demonstracijske metode).

Očekivani ishodi učenja vezani uz tu kompetenciju i način vrednovanja/provjeravanja studenta (jesu li realizirani ishodi učenja):
Analizirati oblike rada odgajatelja i specifične pristupe predškolskoj djeci s posebnim potrebama/
Pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad.
Argumentirati primjerene metoda rada odgajatelja s predškolskom djecom s posebnim potrebama/
Pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad.


Opservacijske vještine

Nastavne i izvannastavne metode razvoja kompetencije:
Verbalne metode (predavanja, rasprave, rad na tekstu i pisanje), vizualne metode (demonstracijske metode).

Očekivani ishodi učenja vezani uz tu kompetenciju i način vrednovanja/provjeravanja studenta (jesu li realizirani ishodi učenja):
Primijeniti instrument za opservaciju djeteta s posebnim potrebama/
Praktičan rad.

Opisati oblike uspješne suradnje s roditeljima djece s posebnim potrebama i stručnjacima

Nastavne i izvannastavne metode razvoja kompetencije:
Verbalne metode (predavanja, rad na tekstu i pisanje), vizualne metode (demonstracijske metode).

Očekivani ishodi učenja vezani uz tu kompetenciju i način vrednovanja/provjeravanja studenta (jesu li realizirani ishodi učenja):
Analizirati efikasne oblike stručne podrške u zajednici namijenjene odgajateljima, roditeljima i djeci s posebnim potrebama
Rasprave, seminarski radovi.2.3 Sadržaj predmeta:
1. Struktura, incidencija i populacija djece s posebnim potrebama predškolske dobi (statistički i drugi pokazatelji); Definicije
2. Terminologija na području uključivanja djece s posebnim potrebama (analiza značenja stručnih termina, socijalna prihvatljivost stručnih termina; interdisciplinarnost stručnog nazivlja);
3. Pregled značajnih skupina uzroka razvojnih specifičnosti; rizični faktori u razvoju djece predškolske dobi s posebnim potrebama; relacije bioloških i ekonomsko-socijalnih faktora, analiza etiologije kod pojedine djece s posebnim potrebama (studije slučaja)
4. Predškolsko uključivanje: zakonska regulativa, prava djece s posebnim potrebama; inkluzivna filozofija (oblikovanje stavova za tolerantno socijalno okruženje)
5. Pretpostavke uspješnog uključivanja djece s posebnim potrebama, Interdisciplinarnost odgoja i obrazovanja djece s posebnim potrebama,
6. Koncepcijski modeli razumijevanja teškoća u razvoju; inkluzivna strategija
7. Proces identifikacije, postupci dijagnosticiranja; timski pristup u dijagnosticiranju s posebnim naglaskom na ulogu odgojitelja predškolske djece, pregled pristupa u dijagnosticiranju odgojnih potreba djece sa specifičnostima u razvoju, instrumenti u dijagnosticiranju namijenjeni odgojiteljima; programi rane intervencije
8. Osobine razvoja predškolske djece s oštećenjem vida, s oštećenjem sluha, s poremećajima glasovno-govorne komunikacije, s poremećajima u ponašanju, s motoričkim oštećenjima, sniženih intelektualnih sposobnosti, s autizmom, s višestrukim teškoćama te osobine razvoja darovite djece. Razvojni potencijali djece s posebnim potrebama
9. Odgajatelj u radu u inkluzivnim skupinama; Oblici rada s predškolskom djecom s posebnim potrebama; Intervencije
10. Obilježja obiteljskog odgoja djece s posebnim potrebama, stavovi roditelja prema svom djetetu s posebnim potrebama, stručna podrška roditeljima djece s posebnim potrebama.
11. Državne i regionalne službe, stručne organizacije i humanitarne udruge relevantne za predškolski odgoj djece s posebnim potrebama


2.4 Pristup učenju i poučavanju u predmetu:
Od studenta se očekuje aktivan interes za sadržaj kolegija, a odnosi se na razumijevanje pojmova i teorija odgoja djece s posebnim potrebama, te njihovo povezivanje s iskustvom u praksi. Takvo transformativno učenje mijenja način na koji doživljavaju problematiku odgoja predškolske djece s posebnim potrebama i razvija vještine kreativnog pristupa u radu.
Nadalje od studenta se očekuje kontinuirani rad u učenju i izvršavanju obveza, uvažavanju naputaka za izradu pojedinih zadataka i kontinuiranja suradnja s nastavnicima tijekom učenja.

2.5 Način izvođenja nastave:
Nastava se izvodi u hibridnom obliku. Veći dio nastave realizirati će se klasičnom nastavom (predavanja, seminari, radionice, vježbe, konzultacije) a manji dio nastave kroz e-kolegij (samostalni zadaci, konzultacije).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Literatura je navedena prema kriteriju važnosti i obuhvatnosti sadržaja važnih za kolegij, stoga se ne navodi abecednim redom. Obavezna: 2.9.1. Bouillet, D. (2010). Izazovi integriranog odgoja i obrazovanja. Zagreb: Školska knjiga. 2.9.2. Kostelnik, M.J. i sur. (2004). Djeca s posebnim potrebama. Zagreb-Educa.
Preporučena literatura:
2. Dodatna: 2.9.3. Zovko, G. (1993). Odgoj izuzetne djece. Zagreb: Hrvatska akademija odgojnih znanosti. 2.9.4. Cvetković-Lay, J. (1998). Darovito je, što ću s njim? Zagreb: Alineja, str. 13-83. 2.9.5. Sekulić-Majurec, A. (1988). Djeca s teškoćama u razvoju u vrtiću i školi. Zagreb: Školska knjiga. 2.9.4. Bowen, B. i sur. (1995). Integriranje hendikepirane djece u ustanovama za predškolski odgoj. Zagreb-Novi prijatelji.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu