Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Filozofija odgoja
Kratica: FO-1USOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Doc. dr. sc. Željko Boneta
Izvođači: Željka Ivković dipl. soc. ( Seminar )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
- razumijevanje i analiziranje teksta
- precizna formulacija stavova, logičko argumentiranje i toleriranje drugačijeg mišljenja
- jasno i razgovijetno usmeno i pismeno izražavanje
- usavršavanje u radu s on-line sustavom za učenje (MudRi)
- sigurnost javnog nastupa
- razumijevanje i analiziranje temeljnih filozofskih pojmova
- prepoznavanje i kritičko razumijevanje osnovnih filozofskih pristupa odgoju
- analitička sposobnost razumijevanja pročitanog teksta i kritički osvrt

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Uvod u filozofiju: definicije i izvori filozofije. Filozofija odgoja. Filozofski problemi i filozofske discipline.
Misao o odgoju u antičkoj filozofiji: Sofisti, prvi učitelji; Sokratova intelektualistička etika; odgoj u Platonovoj idealnoj državi; Aristotelovo shvaćanje polisa.
Kršćansko shvaćanje odnosa boga i čovjeka.
Novovjekovno shvaćanje čovjeka i odgoja. Teorije prirodnog prava. Utopijske ideje o moralnoj reformi zajednice. Lockeova filozofija odgoja. Odgoj u okviru racionalističke filozofije. Rousseauova filozofija odgoja. Kantova etika i filozofija odgoja. Odgoj u Hegelovom filozofskom sustavu.
Moderna filozofija Zapada o odgoju: Nietzscheovo shvaćanje odgoja. Kierkeegardov pojam individualne religijske egzistencije. Marxovo shvaćanje čovjeka kao bića prakse. Bačenost čovjeka u svijet u filozofiji egzistencije.
Suvremena filozofija odgoja: Deweyeva filozofija odgoja; kritička teorija o društvu; analitička filozofija
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. 1. Jelkić, V. (2001) Nietzsche o odgoju i obrazovanju. Metodički ogledi, 8,2(14);str. 59-66 2. Raunić,R. (2005) Etička, odgojna i politička vrijednost tolerancije. Filozofska istraživanja, 25 (2005), 2(97); str. 311-326 (ili u Polić, M. ur. Filozofija i odgoj u suvremenom društvu. Zagreb:HFD) 3. Veljak, L. (2005) Obrazovanjem protiv predrasuda. (u Polić, M. ur. Filozofija i odgoj u suvremenom društvu. Zagreb:HFD) 4. Senković, Ž. i Kramarić, E. (2011) Kantova teorija odgoja u etičkoj perspektivi, Cris, 13(1): 135 - 144 5. Kalin, B. (2004), Povijest filozofije. Zagreb: Školska knjiga
2. 1. Dewey, J. (1970) Vaspitanje i demokratija. Cetinje: Obod 2. Kant, I. (1991) Vaspitanje dece. Beograd: BATA. 3. Locke, J. (1967) Misli o vaspitanju. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika. 4. Pavlović, V.P. (1996), Filozofija odgoja. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. 5. Polić, M. (1993) K filozofiji odgoja. Zagreb: Znamen.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu