Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodika matematike I
Kratica: MM1-7USOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 30(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: V. pred. Miljenko Stanić
Izvođači: V. pred. Miljenko Stanić ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Matematika II - položena!

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Činjenična znanja.Analiziranje činjenica unutar područja rada ili učenja
Teorijska znanja. Analiziranje teorijskih znanja unutar područja rada ili učenja
Vještine: spoznajne .Jednostavna apstraktna logička razmišljanja (potrebna za odabir i primjenu
relevantnih informacija u izvršenju skupa složenih specifičnih zadataka) u promjenjivim uvjetima.

Samostalnost. Izvršenje složenih zadataka i prilagođavanje vlastitoga ponašanja unutar zadanih smjernica u poznatim uvjetima
Odgovornost. Preuzimanje odgovornosti za izvršenje složenih zadataka u poznatim uvjetima

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Priroda matematike, matematika kao znanost
1.1. Platonizam, Egzistencija matematičkih objekata
1.2 Intuicijonizam ili konstruktivizam, matematika kao psihologija
1.3. Formalizam, matematika kao igra
1.4. Popperov test, kriterij o znanstvenim teorijama
Diagramsko (slikovito) prikazivanje u matematici
2.1. Ikonični prikazi u tumačenju tvrdnji i dokaza u matematici
2.2. Mentalni objekti nasuprot koncepciji (H.Freudethal nasuprot P.Piaget)
2.3. Koncept i slikovni prikaz, primjer Hilbertova krivulja
2.4. Odnos slike i pojma.
Matematički izrazi u udžbenicima matematike u razrednoj nastavi
3.1. Pojam varijable, odnos sa brojem

Vizualni pristup u nastavi matematike
4.1 Cuissnerovi štapići,
4.2 Dinamičke slike, elektronsko računalo kao didaktičko sredstvo
4.3. Aritmetičke operacije 1. uz slikovno prikazivanje
4.4. Aritmetičke operacije 2. uz slikovno prikazivanje
4.5 Elementi geometrije u razrednoj nastavi
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obavezna: 1. J. Đurović: Dodatna nastava iz matematike u prvom razredu osnovne škole , Školska knjiga, Zagreb, 2002. 2. J. Đurović: Dodatna nastava iz matematike u drugom razredu osnovne škole , Školska knjiga, Zagreb, 2002. 3. J. Đurović: Dodatna nastava iz matematike u trećem razredu osnovne škole , Školska knjiga, Zagreb, 2002. 4. J. Đurović: Dodatna nastava iz matematike u četvrtom razredu osnovne škole , Školska knjiga, Zagreb, 2002. 5. M.Stanić: e-materijali za nastavu, mudri Dodatna: 1.M.Pavleković: Metodika nastave matematike s informatikom I, Element, Zagreb 2001. 2.M.Pavleković: Metodika nastave matematike s informatikom II, Element, Zagreb 2001. 3. G.Polya: Kako riješiti matematički zadatak ? , Školska knjiga, Zagreb 1966. 4.J.R.Brown: Philosophy of Mathematics, Routledge, New York, 1995. 5. Časopis: Matematika i škola
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Matematika II
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu