Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodika prirode i društva III
Kratica: MPD3-9USOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 30(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Doc. dr. sc. Dunja Anđić
Izvođači: Doc. dr. sc. Dunja Anđić ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Metodika prirode i društva II - položena!

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Nakon odslušanog kolegija studenti će:
- biti sposobni za organizaciju, planiranje, pripremu i realizaciju timskog i samostalnog rada, kritiku i samokritiku, te rješavanje problema
- biti sposobni povezivati teorijski i praktični (metodički) rad, odnosno primjeniti sposobnost (kapacitet) analize i sinteze, sposobnost organiziranja i planiranja i temeljno opće znanje metodike i predmeta prirode i društva u osnovnoj školi
- biti će sposobni usmeno i pismeno komunicirati na materinjem jeziku, poticati kritičko mišljenje i kreativnosti kod učenika, primjeniti znanje u praksi, prilagoditi se novim situacijama i implementirati nove ideje u planiranju, pripremanju i realizaciji nastave prirode i društva (kreativnost)
- biti će sposobni planirati, napisati i realizirati nastavnu pripremu temeljenu na nastavnoj jedinici iz nastavnog plana i programa za osnovnu školu u skladu sa zadanim pravilima: s preciziranim ciljevima i očekivanim ishodima učenja.
- realizirati/ primijeniti prethodno stačena znanja i demostrirati ih putem nastavnog sata/ocjenskog predavanja u vježbaonici
- pratiti i analizirati postojeću odgojno-obrazovnu praksu rada u osnovnim školama- kolegijalno opažati, analizirati i refleksivno kritički promišljati o nastavnim satima prirode i društva
- vrednovati rad učenika i provoditi vrednovanje utemeljeno na ishodima učenja nastave prirode i društva
- evaluirati vlastiti rad i unaprjeđivati poučavanje korištenjem rezultata samovrednovanja i vrednovanja ishoda učenja.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
1. Planiranje i programiranje u nastavi prirode i društva: sadržaji nastavnog plana i programa priroda i društvo u Republici Hrvatskoj iz 2006. godine; nacionalni okvirni kurikulum: tematsko planiranje, nastavna priprema.
2. Planiranje, pripremanje i konstrukcija nastavne pripreme za jedan nastavni sat
3. Izvedba jednog nastavnog sata iz Prirode i društva
4. Analiza udžbenika PID-a od prvog do četvrtog razreda osnovne škole
5. Evaluacija- vrednovanje, praćenje i ocjenjivanje učenika u nastavi prirode i društva
6. Vrednovanje vlastitog rada- kolegijalno opažanje nastave prirode i društva
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Udžbenici prirode i društva od I. do IV. razreda osnovne škole 2. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, (2006.). Nastavni plan i program za osnovnu školu. www.public.mzos.hr/lgs.axd?t=16&id=14181 3. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (2010). Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i opće obvezno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi. www.public.mzos.hr/fgs.axd?id=16803 4. De Zan, I. (1999.). Metodika prirode i društva. Zagreb: Školska knjiga. 5. Bezinović,P. , Marušić, I., Ristić Dedić, Z. (2012.). Opažanje i unapređivanje školske nastave. Agencija za odgoj i obrazovanje. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. Zagreb, 2012.
Preporučena literatura:
2. 1. Goettlicher, D. (1999.) (ur.). Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava. Zagreb: Vlada Republike Hrvatske. 2. Miljević, R.R. (1999.). Odgoj za razvoj. Jastrebarsko: Naklada Slap. 3. Zarevski, P. (ur.) (2000.). Učitelji za učitelje. Zagreb: IEP.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Metodika prirode i društva II
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu