Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodologija kvantitativnih istraživanja
Kratica: MKNI-2PDOpterećenje: 60(P) + 0(S) + 30(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Doc. dr. sc. Sanja Tatalović-Vorkapić
Izvođači: Doc. dr. sc. Sanja Tatalović-Vorkapić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Opći je cilj kolegija upoznati studente s temeljnim znanjima i primjeni kvantitativnih metoda istraživanja.
Nakon učenja sadržaja iz kolegija Metodologija kvantitativnih istraživanja, student će moći:
1.Identificirati i opisati osnovnu terminologiju znanosti, znanstvenih metoda, te metodologije kvantitativnih istraživanja
2.Pravilno izraziti i tumačiti temeljne pojmove iz domene kvantitativnog istraživanja
3.Demonstrirati izradu istraživačkog nacrta rada
4.Pravilno prikupiti podatke i pripremiti ih za statističku obradu
5.Analizirati razlike između pojedinih mjernih skala
6.Uopćavati i generirati osnovne pricipe biranja uzoraka za istraživanje
7.Analizirati I uopćavati razlike između ekesperimentalnih i neeksperimentalnih metoda
8.Kreirati pisano istraživačko izviješće o dobivenim rezultatima
9.Uopćiti temeljna načela kvantitativne metodologije I kreirati metode istraživanja u kontekstu ranog I predškolskog odgoja I obrazovanja
10.Argumentirati svoje stav i kritički prosuđivati kvantitativna istraživanja, kao i etičke problem u znanosti

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Znanost i znanstvene metode; Teorije i istraživanja; Planiranje i izrada nacrta istraživanja; Osnovni principi uzimanja uzoraka; Skale mjerenja; Strategije prikupljanja podataka i priprema podataka za statističku obradu; Eksperimentalne metode (temelji, istinski eksperimenti, kvazi-eksperimenti, eksperimentalni nacrti na pojedincu, vrednovanje); Neeksperimentalne metode (opažanje, korelacijsko istraživanje, anketno istraživanje); Izrada i pisanje istraživačkog izvještaja; Etički problemi istraživanja
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1.Cohen, L., Manion, L. i Morrison, K. (2007). Metode istraživanja u obrazovanju. Naklada Slap: Jastrebarsko. 2.Petz, B. (2004). Osnove statističke metode za nematematičare. Naklada Slap, Jastrebarsko 3.Milas, G. (2005). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Naklada Slap, Jastrebarsko.
Preporučena literatura:
2. 1.Kolesarić, V. i Petz, B. (1998). Statistički riječnik. Naklada Slap. Jastrebarsko. 2.Bujas, Z. (1981). Uvod u metode eksperimentalne psihologije. Zagreb: Školska knjiga. 3.Shaughnessy, J. J. & Zechmeister, E. B. (1997). Research Methods in Psychology. New York: McGraw Hill. 4.Aron, A. & Aron, E. N. (2002). Statistics for Psychology. Prentice Hall: New Jersey.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu