Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Pedagogija održivog razvoja
Kratica: POR-4PPOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Doc. dr. sc. Dunja Anđić
Izvođači: Doc. dr. sc. Dunja Anđić ( Seminar )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Nakon odslušanog kolegija studenti će:
- imati samostalne istraživačke sposobnosti, sklonosti prema timskom radu, primjeniti strategije/oblike suradničkog učenja i timskog rada.
- posjedovati sposobnosti refleksivnog praktičara u teorijskom osmišljavanju i odgojno-obrazovnoj primjeni sadržaja koncepta održivog razvoja i odgoja i obrazovanja za održivi razvoj u predškolskim ustanovama.imati samostalne istraživačke sposobnosti, sklonosti prema timskom radu, primjeniti strategije/oblike suradničkog učenja i timskog rada.
- analizirati i promišljati aktualne suvremene, globalne, društveno-pedagoške teme i problematike koncepta održivog razvoja u povezanosti s razvojem osobnih vrijednosti, stavova i prihvaćanja odgovornosti prema vlastitom i sveopće ljudskom cjeloživotnom učenju o održivom razvoju
- opisati, objasniti, definirati i argumentirano raspravljati o održivom razvoju i ulozi odgoja i obrazovanja za održivi razvoj u društvu/predškolskim ustanovama
- primijeniti temeljne psihološko-pedagoške i integrirano-metodičke spoznaje o implementaciji odgoja i obrazovanja za održivi razvoj u rad predškolskih ustanova
- planirati, pripremati i realizirati sadržajnu i metodičku stranu procesa rada u predškolskim ustanovama s preciziranim ciljevima i očekivanim ishodima učenja utemeljenima na pedagogiji održivog razvoja
- djelotvorno konstruirati odgojno-obrazovni kontekst, aktivnosti, projekte i ostale oblike rada po pitanjima odgoja i obrazovanja za održivi razvoj kao integralnog dijela predškolskog kurikuluma i odgojno-obrazovne prakse u vrtićima
- samostalno i kritičko promišljati o nužnosti cjeloživotnog učenja, prihvaćanja i suočavanja s problematikom održivog razvoja kao neizostavnim dijelom vlastite i cjelokupne budućnosti globalnog svijeta

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
1. Razvoj čovjekove misli o okolišu
2. Paradigmatski aspekti odgoja i obrazovanje za okoliš/održivi razvoj
3. Održivi razvoj: modeli, dimenzije, problemi i perspektive
4. Vrijednosti u odgoju i obrazovanju za održivi razvoj
5. Polazišta i pristupi odgoju i obrazovanju za održiv razvoj kao konceptu
6. Od koncepta održivog razvoja do odgoja i obrazovanja u UN desetljeću za održivi razvoj
7. Cjeloživotno učenje i odgoj i obrazovanje za održivi razvoj
8. Strategija cjeloživotnog učenja u odgoju u obrazovanju za održivi razvoj
9. Od odgoja i obrazovanja za okoliš do odgoja i obrazovanja za održivi razvoj u vrtiću
10. Teorijsko-praktični okvir pedagogije održivog razvoja u predškolskim ustanovama
11. Igra kao jedan od preduvjeta za razvoj osjetljivosti i implementacije odgoja i obrazovanja za održivi razvoj u predškolskim ustanovama
12. Elementi vrtićkog kurikuluma u razvoju osjetljivosti djece za održivi razvoj
13. Organizacije u vrtiću: uloge, problemi i perspektive u procesu cjeloživotnog učenja za održivi razvoj
14. Modeli kompetencija odgajatelja za odgoj i obrazovanje za održivi razvoj: razvijanje kritičkih i analitičkih kompetencija te profesionalne dimenzije rada odgajatelja
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Uzelac, V. (1990), Osnove ekološkog odgoja. Zagreb: Školske novine. 2. Uzelac, V., Starčević, I. (1999), Djeca i okoliš. Rijeka: Adamić. Obvezatno proučiti od 7-18 str., od 31-41 str., 47-53 str., 71-74 str., 95-98., 105-139 str. Pri čitanju ove literature pokušati pronaći primjere iz odgojno-obrazovne prakse rada u vrtićima/školama. To se posebice odnosi na dio (klasifikacija i forme ekoloških aktivnosti) od str.12-15. 3. Cjeloživotno učenje za održivi razvoj (2008.). 1. i 2. svezak ur. Uzelac, V., Vujičić, L.; 3. svezak ur. Uzelac, V., Vujičić, L., Boneta, Ž. Učiteljski fakultet u Rijeci, Rijeka 2008. Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Cjeloživotno učenje za održivi razvoj", svibanj 2008., Plitvice. - u 1. svesku 3 RADA PREPORUKA: 1. Uzelac, V., str. 1-27.; 2. Lay, V., Puđak, J. str. 95-105.; 3. Garašić, D., str. 107-117. - u 2. svesku 3 RADA PREPORUKA: 1. Pintarić, B., str. 219-224; 2. Pletenac, K., Bresaluer, N. str. 239-244; 3. Sušić, G., Radek, V., str. 75-84. - U 3. svesku 2 RADA kao slobodan izbor; PREPORUKA: članci o kontekstu predškolskog odgoja i obrazovanja (primjeri prakse rada u predškolskim ustanovama), ZA ZAVRŠNI USMENI ISPIT prema vlastitom izboru pročitati dodatna 2 rada o kojima će student izvjestiti nastavnika na završnom usmenom ispitu) 4. Vodopivec-Lepičnik, J. (2007.), Prvi koraci u odgoju i obrazovanju za okoliš. Alisa Press, Kraljevo. Preporuka: str. 126-167. 5. Črnjar, M., Črnjar K. (2009), Menadžment održivoga razvoja: ekonomija-ekologija-zaštita okoliša. Glosa Rijeka, Rijeka. OBVEZATNO PROUČITI POGLAVLJA: Pojam i povijest- 78-108.120-125 str.; Ekološki sustavi- 156-172 str.; Obrazovni sustav, znanje-305.-347.; OR u 21. Stoljeću-495-500 str.; Održiva potrošnja ? 513-524. str.
Preporučena literatura:
2. 1.Uzelac, V. (1993), Djelatnosti u razvoju ekološke osjetljivosti djece. Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor. Preporuka:sve. 2.Anđić, D. (2008.), Paradigmatski aspekti problematike okoliša i odgoj za okoliš i održivi razvoj. Metodički ogledi, vol 14., br.2. 3. Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj : priručnik za osnovne i srednje škole / [zbornik priredile Branka Vrbance, Diana Garašić, Marijana Toljan]. Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2011. 4. Odgoj i obrazovanje za okoliš i održivi razvoj : priručnik za nastavnike i odgajatelje / B. [Bosiljka] Devernay, D. [Diana] Garašić, V. [Vinko] Vučić ; [ilustracije Vinko Vučić]. Zagreb : Društvo za unapređivanje odgoja i obrazovanja, 2001. 5. Rakić, V.; Vukušić, S.(2010). Odgoj i obrazovanje za vrijednosti. Društvena istraživanja Vol.19 No.4-5 (108-109) Listopad 2010.URL: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=90543 Napomena: Nastavnik zadržava pravo promjene izvora odnosno literature za učenje o čemu će pravodobno informirati studente. U slučaju da postoje posebni naputci za izučavanje literature, nastavnik će ih predočiti studentima na nastavi.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu