Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu I
Kratica: KMK1-4PPOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 30(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: V. pred. Dragan Kinkela
Izvođači: V. pred. Dragan Kinkela ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Kineziologija - položena!

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Kineziološka metodika prepoznaje se u doprinosu razvoja osjećaja i ovlaštenosti studenata za profesionalan odnos kao budućih odgajatelja, za samostalno izvođenje svih programa uz primjenu suvremenih metoda rada i organizacijskih oblika rada u području Kineziološke kulture.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Uvod u kineziološku metodiku. Temeljni pojmovi, definicije i njezino tumačenje (kineziološka metodika,kineziološka kultura i dr. kineziološki aspekti odgojno-obrazovnog područja, tjelesno vježbanje, tjelesna vježba).Područje djelovanja: edukacija, šport, športska rekreacija, kineziterapija. Predmet, cilj i zadaci kineziološke metodike. Odnos metodike i drugih znanosti.
Opće bio-psiho-socijalne karakteristike djece predškolske dobi. Utjecaj tjelesnog vježbanja na organizam. Utjecaj tjelesnog vježbanja na rast i razvoj. Utjecaj tjelesnog vježbanja na morfološke karakteristike, motoričke sposobnosti, funkcionalne sposobnosti. Sredstva kineziološke kulture (tjelesna vježba, tjelesno vježbanje,tjelesne aktivnosti. Klasifikacija sredstava i njihov utjecaj na razvoj pojedinih antropoloških obilježja.
Obilježja kretanja djece predškolske dobi. Klasifikacija sredstva s obzirom na motorička znanja.
Praktično izvođenje motoričkih zadataka (biotička motorička znanja)
Izrada kompleksa (skupa) opće-pripremnih vježbi sa i bez pomagala.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
2. Obavezna literatura: 1. Findak, V., Šnajder,V.: (1986) Tjelesne aktivnosti djece i učenika na zimovanju, Školske novine, Zagreb. 2. Findak, V.: (1992) Metodički organizacijski oblici rada u edukaciji, sportu i sportskoj rekreaciji, Hrvatski savez za sportsku rekreaciju, Montorex, Zagreb. 3. Findak, V.: (1997) Programiranje u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, Školske novine, Zagreb. 4. Findak, V., Delija, K.: (2001) Tjelesna i zdravstvena kultura u predškolskom odgoju, Edip, Zagreb. 5. Mraković, M.: (1992) Uvod u sistematsku kineziologiju, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb. 6. Pejčić, A.: (1990) Općepripremne vježbe za najmlađe, Pedagoški fakultete u Rijeci, Rijeka. 7. Pejčić, A., Berlot, S.: (1996) Sadržaji tjelesne i zdravstvene kulture za prva črtiri razreda osnivne škole, Sveučilište u Rijeci, Rijeka. 8. Pejčić, A.: (2001) Zdrav duh u zdravu tijelu, Sveučilište u Rijeci, Rijeka. 9. Pejčić, A.: (2002) Igre za male i velike, Sveučilišna knjižnica Rijeka, Rijeka. Izborna iteratura: 1. Zbornik radova, (2002) Programiranje rada u području edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije, 11. Ljetna škola kineziologa RH, Rovinj. 2. Zbornik radova, (2003) Metode rada u području edukacije, sporta i sportske rekreacije, 12. Ljetna škola kineziologa RH, Rovinj. 3. Zbornik radova, (2004) Vrednovanje u području edukacije, sporta i sportske rekreacije, 13. Ljetna škola kineziologa RH, Rovinj.
Preporučena literatura:
1. 1. Findak, V., Šnajder,V.: (1986) Tjelesne aktivnosti djece i učenika na zimovanju, Školske novine, Zagreb. 2. Findak, V.: (1992) Metodički organizacijski oblici rada u edukaciji, sportu i sportskoj rekreaciji, Hrvatski savez za sportsku rekreaciju, Montorex, Zagreb. 3. Findak, V.: (1997) Programiranje u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, Školske novine, Zagreb. 4. Findak, V., Delija, K.: (2001) Tjelesna i zdravstvena kultura u predškolskom odgoju, Edip, Zagreb. 5. Mraković, M.: (1992) Uvod u sistematsku kineziologiju, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb. 6. Pejčić, A.: (1990) Općepripremne vježbe za najmlađe, Pedagoški fakultete u Rijeci, Rijeka. 7. Pejčić, A., Berlot, S.: (1996) Sadržaji tjelesne i zdravstvene kulture za prva črtiri razreda osnivne škole, Sveučilište u Rijeci, Rijeka. 8. Pejčić, A.: (2001) Zdrav duh u zdravu tijelu, Sveučilište u Rijeci, Rijeka. 9. Pejčić, A.: (2002) Igre za male i velike, Sveučilišna knjižnica Rijeka, Rijeka.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Kineziologija
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu