Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodologija pedagogijskih istraživanja
Kratica: MPI-5PPOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 15(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Doc. dr. sc. Renata Čepić
Izvođači: Doc. dr. sc. Renata Čepić ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Očekuje se da studenti:
- pravilno tumače i razumiju istraživačke paradigme - pozitivističku, interpretativnu i kritičku; definirati znanost, znanstveni cilj i znanstvenu metodu;
- poznaju i razumiju vrste istraživanja u području odgoja i obrazovanja (prednosti i nedostaci kvantitativnih i kvalitativnih pristupa u istraživanju pedagoških), osnove planiranja i provođenja istraživanja, obrade i interpretacije dobivenih podataka te izrade izvješća o istraživanju;
-usvoje osnove znanstvene pismenosti te ovladaju osnovnom stručnom terminologijom iz metodologije i statistike koji su važni za provođenje istraživanja i pripremu podataka za statističku analizu;
-poznaju (i uvaže) etička pravila i norme znanstvenog rada;
-vladaju kompetencijama koje su važne za kvalitetno praćenje stručne i znanstvene literature i kritički odnos prema toj literaturi i prikazima provedenih istraživanja.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
1. Značaj stjecanja osnovnih metodoloških kompetencija za odgajatelje predškolske djece. Predmet, cilj i zadaci pedagoške metodologije. Mogućnosti i granice pedagoških istraživanja.
2. Istraživačke paradigme - pozitivistička, interpretativna i kritička; Znanost, znanstveni cilj i znanstvena metoda.
3. Kvantitativni i kvalitativni pristup u istraživanju pedagoških problema: osnovna značajke.
4. Vrste istraživanja odgoja i obrazovanja; Neke vrste kvantitativno i kvalitativno usmjerenih istraživanja u području odgoja i obrazovanja
5. Akcijska istraživanja u organizaciji odgojno-obrazovnog procesa vrtića. Istraživanja i profesionalni razvoj odgajatelja
6. Osnovne etape istraživanja. Izrada projekta/nacrta istraživanja. Matrica za planiranje istraživanja.
7. Postupci i instrumenti sakupljanja podataka; Metrijske i ostale karakteristike instrumenata za prikupljanje podataka.
8. Statistika i njena uloga u opisivanju i istraživanju odgoja i obrazovanja. Logičko polazište statističkih postupaka. Tijek statističke analize. Osnove statističke obrade podataka: pokazatelji deskriptivne i inferencijalne statistike.
9. Mjerenje ( Što i kako mjerimo), vrste mjerenja i mjerne skale. Osnove statističke obrade podataka: pokazatelji deskriptivne i inferencijalne statistike (teorije uzorka). Distribucija rezultata.
10. Provođenje istraživanja. Etička pitanja istraživanja u obrazovanju. Svjesni pritisak. Pristupanje i prihvaćanje. Izvori napetosti. Etičke dvojbe. Osnovna metodološka pravila u pisanju stručnih i znanstvenih radova. Vrste znanstvenih i stručnih tekstova
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obavezna: 1. Mužić, V. (2004.): Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja (2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje) Zagreb: Educa. 2. Cohen, L ., Lauren i Morrison, K. (2007.): Metode istraživanja u obrazovanju. Jastrebarsko: Naklada Slap . (odabrana poglavlja)
Preporučena literatura:
2. 1. Mejovšek, M. (2008). Metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrana poglavlja/. i druga dodatna literatura po preporuci nositelja kolegija
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu