Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Refleksivna praksa
Kratica: RP-5PPOpterećenje: 0(P) + 0(S) + 30(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: V. pred. Vesna Katić
Izvođači:
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
- demonstrirati znanje učinkovitih strategija u poticanju ukupnih razvojnih dosega djeteta u ranom djetinjstvu;
- izgrađivati podržavajuće odnose s djecom, socijalizirajući ih uz istovremenu individualizaciju njihove društvenosti;
- učinkovito i djelotvorno konstruirati odgojno-obrazovni kontekst kao poticajno - razvojno, po mjeri sve djece i svakog djeteta posebno, u odnosu na njihove sposobnosti, mogućnosti, potrebe i interese te na tim osnovama ostvarivati integriranu odgojno-obrazovnu praksu;
- demonstrirati znanje u promatranju i procjeni djetetovih aktivnosti i mogućnosti kao pretpostavci konstrukcije integriranog kurikuluma u smislu odgovora na njegove razvojne i odgojno-obrazovne potrebe

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
1. Upoznati karakteristike i posebnosti odgojno - obrazovne skupine u kojoj student boravi uz odabranog odgajatelja, te uvjete i nacin zadovoljavanja razvojnih i individualnih potreba djece kroz slijedece elemente:
- sastav grupe (broj djece, dob, spol, individualne i grupne znacajke)
- struktura prostora i materijalni uvjeti u sobi dnevnog boravka i ostalim pripadajucim prostorijama (poticajnost okruženja)
- uvažavanje individualnih razlika i posebnosti djece tijekom provodenja odgojno ? obrazovnog procesa (poštivanje razvojnih mogucnosti; interesa; prava na izbor igrovnog materijala, aktivnosti, suigraca, prostora za igru)
2. Uvježbavati prepoznavanje i pracenje djetetovih potreba putem dnevnog vodenja zabilješki o djetetu u grupi, koristeci se smjernicama za promatranje usmjereno na:
- djetetovo emocionalno raspoloženje
- djetetov odnos prema odraslima i autoritetu
- odnos djeteta prema drugoj djeci
- aktivnost djeteta
- igra djeteta i upotreba mašte
- djetetov stav prema svijetu
3. Hospitiranje te asistiranje u radu u odgojno - obrazovnoj skupini dodijeljenog odgajatelja u realizaciji
dnevnih poslova u skladu sa svojom ulogom i iskustvom (prema strucnoj procjeni odgajatelja i aktualnim potrebama samog procesa), a poželjna je i svaka inicijativa studenta u smislu pokušaja samostalnog provodenja odredenih segmenata odgojno-obrazovnog rada(uz nazocnost i konzultiranje mentora te pismenu pripremu).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Petrović ? Sočo, B. (2007), Kontekst ustanove za rani odgoj i obrazovanje: holistički pristup. Zagreb: Mali profesor. Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (1991), Glasnik 7/8, Zagreb: Ministarstvo prosvjete i športa Šagud, M. (2006), Odgajatelj kao refleksivni praktičar. Petrinja: Visoka učiteljska škola.
Preporučena literatura:
2. Literatura zadana na drugim kolegijima Literatura predložena tijekom trajanja nastave
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu