Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Pedagogija održivog razvoja
Kratica: POR-8USOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Doc. dr. sc. Dunja Anđić
Izvođači: Doc. dr. sc. Dunja Anđić ( Seminar )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Nakon odslušanog kolegija studenti će:
- imati samostalne istraživačke sposobnosti, sklonosti prema timskom radu, imati samostalne istraživačke sposobnosti, sklonosti prema timskom radu, primjeniti strategije/oblike suradničkog učenja i timskog rada.
- posjedovati sposobnost kritičkog promišljanja, logičkog zaključivanja i povezivanja te znati argumentirano izražavati relevantne stavove.
- promišljati i analizirati aktualne suvremene, globalne, društveno-pedagoške teme i problematike koncepta održivog razvoja u povezanosti s razvojem osobnih vrijednosti, stavova i prihvaćanja odgovornosti prema vlastitom i sveopće ljudskom cjeloživotnom učenju o održivom razvoju
- opisati, objasniti, definirati i argumentirano raspravljati o održivom razvoju i ulozi odgoja i obrazovanja za održivi razvoj u društvu/školi
- primijeniti temeljne psihološko-pedagoške i integrirano-metodičke spoznaje o implementaciji odgoja i obrazovanja za održivi razvoj u odgojno-obrazovnim procesima u osnovnim školama
- planirati i realizirati sadržajnu i metodičku stranu nastavnog procesa s preciziranim ciljevima i očekivanim ishodima učenja utemeljenima na pedagogiji održivog razvoja
- djelotvorno konstruirati odgojno-obrazovni kontekst, aktivnosti, projekte i ostale oblike rada po pitanjima odgoja i obrazovanja za održivi razvoj kao integralnog dijela školskog kurikuluma i odgojno-obrazovne prakse u školama.
- samostalno i kritičko promišljati o nužnosti cjeloživotnog učenja, prihvaćanja i suočavanja s problematikom održivog razvoja kao neizostavnim dijelom vlastite i cjelokupne budućnosti globalnog svijeta

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
1. Razvoj čovjekove misli o okolišu
2. Odgoj/obrazovanje za okoliš i održivi razvoj :paradigmatski aspekti
3. Održivi razvoj: modeli, dimenzije, problemi i perspektive
4. Vrijednosti u odgoju i obrazovanju za održivi razvoj
5. Polazišta i pristupi odgoju i obrazovanju za održiv razvoj kao konceptu
6. Od koncepta održivog razvoja do odgoja i obrazovanja u UN desetljeću za održivi razvoj
7. Cjeloživotno učenje i odgoj i obrazovanje za održivi razvoj
8. Strategija cjeloživotnog učenja u odgoju u obrazovanju za održivi razvoj.
9. Holistički pristupi odgoju i obrazovanju za održivi razvoj
10. Od odgoja i obrazovanja za okoliš do odgoja i obrazovanja za održivi razvoj u školi
11. Teorijsko-praktični okvir pedagogije održivog razvoja u školskom odgoju
12. Igre i aktivnosti kao jedan od preduvjeta razvoja osjetljivosti učenika za održivi razvoj
13. Elementi školskog kurikuluma u razvoju osjetljivosti djece/učenika za održivi razvoj
14. Organizacije :uloge, problemi i perspektive u procesu cjeloživotnog učenja za održivi razvoj
15. Modeli kompetencija učitelja za odgoj i obrazovanje za održivi razvoj: razvijanje kritičkih i analitičkih kompetencija te profesionalne dimenzije rada učitelja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obvezna literatura 1. Uzelac, V. (1990), Osnove ekološkog odgoja. Zagreb: Školske novine. 2. Uzelac, V., Starčević, I. (1999), Djeca i okoliš. Rijeka: Adamić. 3. Cjeloživotno učenje za održivi razvoj (2008.). 1. 2. i 3. svezak ur. Uzelac, V., Vujičić, L.; 3. svezak ur. Uzelac, V., Vujičić, L., Boneta, Ž. Učiteljski fakultet u Rijeci, Rijeka 2008. Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem ?Cjeloživotno učenje za održivi razvoj?, svibanj 2008., Plitvice. 4. Vodopivec-Lepičnik, J. (2007.), Prvi koraci u odgoju i obrazovanju za okoliš. Alisa Press, Kraljevo. 5. Uzelac, V. (1993), Djelatnosti u razvoju ekološke osjetljivosti djece. Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor.
Preporučena literatura:
2. Dopunska literatura 1. Uzelac, V. (2002), Obrazovanje studenata za okoliš. Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor. 2. xxx (2004), Ekologija u odgoju i obrazovanju. Dani Ante Starčevića. Zbornik radova. Gospić: Visoka učiteljska škola. 3. Spajić-Vrkaš, V., Hudek, J. (1995), Svijet u opasnosti: popularna ekološka početnica za učenike osnovne škole. Zagreb:kult film. 4. Cifrić, I. (1996), Ekološka pismenost između kulturne tradicije i ekološke svakodnevice. Socijalna ekologija, 5(3), 403-421. 5. Devernay, B. I suradnici (2001), Obrazovanje za okoliš i održivi razvoj. Zagreb: Centar za građanski odgoj i demokraciju. 6. Ostali časopisi ekološke problematike: National geografic, Eko-revija, Geo, Meridijani, Gospodarstvo i okoliš, Horizont i dr. 7. Lovelock, J. (2006.), Osveta Geje. Zagreb: Izvori. Način praćenja kvalitete i uspješnosti svakog predmeta i/ili modula Na kraju semestra nastavnik će izraditi evaluacijski list koji će uključivati procjenu studenata o kvaliteti raznih oblika nastave na kolegiju.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu