Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kineziološka kultura IV
Kratica: KK4-4USOpterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 30(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: v. pred. Dragan Kinkela
Izvođači:
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Redovitom primjenom kineziološkim aktivnostima kvalitetno održavati i nadgraditi vlastiti zdravstveni status (pozitivno utjecati na antropološka obilježja studenata). Programski usavršiti i povećati fond motoričkih gibanja s jedinstvenim ciljem očuvanja i unapređenja vlastitog zdravlja (motoričkih i funkcionalnih sposobnosti). Poticati kod studenata trajne navike i potrebu bavljenja kineziološkim aktivnostima u svakodnevnom životu i radu. Podmiriti bio-psihosocijalne motive za kretanjem kojima se uvećavaju adaptivne i stvaralačke sposobnosti studenata, ali i pretpostavke lakšeg svladavanja intelektualnih napora.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Opće pripremne i spec. vježbe kroz različite organizacione oblike rada (sa i bez rekvizita, na spravama, sa i bez glazbe).
Sadržaji atletike: trčanje, (niski start, primopredaja štafete, ustrajno trčanje), skokovi (skok udalj, skok uvis).
Sadržaji sp. gimnastike: vježbanje na spravama (preskoci, vj, na tlu)
Sportske igre: odbojka i košarka (usavršavanje tehnike i igre).
Rekreativne igre: (badminton, indiaka, ples)
Pješačenje i planinarenje (pješačke i planinarske ture).
Aktivnosti prilagođene studentima po posebnom programu (zdravstvene poteškoće, rehabilitacija).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obvezna literatura: Literatura nije obvezna. Izborna literatura: U dogovoru s nastavnikom
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu