Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodika prirode i društva I
Kratica: MPD1-7USOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: doc. dr. sc. Dunja Anđić
Izvođači:
Opis predmeta:


PREDUVJET UPISA PREDMETA
Povijest, Prirodoslovlje - položeni!

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Nakon odslušanog kolegija studenti će biti sposobni:
- pravilno definirati i objasniti bitne karakteristike nastavnog predmeta prirode i društva;
- analizirati temeljne karakteristike predmeta prirode i društva s posebnim osvrtom na ekstenzitet i intezitet nastavnog predmeta;
- izraditi umnu mapu;
- kritički argumentirano analizirati, raspravljati, planirati (tematski) programske sadržaje nastave prirode i društva od I. do IV. razreda osnovne škole;
- samostalno i kreativno putem rasprava, komentara, vlastitih ideja, ali i kroz razne suradničke i timske oblike rada realizirati predviđene zadatke iz prirode i društva;
- koristiti se informacijsko-komunikacijskom tehnologijom u kreiranju pojedinih sadržaja, vježbi iz prirode i društva;
- osmisliti ishode učenja;
- planirati terensku nastavu i zadatke povezane s tim.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
1. Uvod u metodiku prirode i društva:
- predmet i zadaci metodike nastave PID;
- interdisciplinarnost metodike nastave PID.
2. Bitne karakteristike nastavnog predmeta prirode i društva:
- načelo zavičajnosti ili životne blizine;
- načelo cjelovitosti nastave PID;
- ekološko načelo;
- načelo ljudskih prava;
- opseg i dubina nastavnog predmeta PID;
- model koncentričnih krugova; spiralno-linijski model rasporeda nastavnih sadržaja;
- promjenljivost sadržaja nastave PID.
3. Programski temelji nastave PID u nižim razredima osnovne škole:
- prirodoslovni sadržaji;
- geografski sadržaji;
- povijesni sadržaji.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Udžbenici prirode i društva od I. do IV. razreda osnovne škole 2. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, (2006.). Nastavni plan i program za osnovnu školu. www.public.mzos.hr/lgs.axd?t=16&id=14181 3. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (2010). Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i opće obvezno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi. www.public.mzos.hr/fgs.axd?id=16803 4. De Zan, I. (1999.). Metodika prirode i društva. Zagreb: Školska knjiga.
Preporučena literatura:
2. 1. Miljević, R.R. (1999.). Odgoj za razvoj. Jastrebarsko: Naklada Slap. 2. Spajić-Vrkaš, V., Kukoč, M., Bašić, S. (2001.). Interdisciplinarni rječnik: obrazovanje za ljudska prava i demokraciju. Zagreb: Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO i Projekt Obrazovanje za mir i ljudska prava za hrvatske škole. 3. Spajić-Vrkaš, V., Stričević, I., Maleš, D., Matijević, M. (2004). Poučavati prava i slobode. Zagreb: Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 169.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Povijest
Položen : Prirodoslovlje
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu