Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Školska praksa IV
Kratica: ŠP4-8USOpterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 30(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: pred. Jasna Vukonić Žunič
Izvođači:
Opis predmeta:


PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Studenti/ce će:
- usporediti i primijeniti temeljna teorijsko-metodološka znanja u praktičnom radu s učenicima
- oblikovati kvalitetnu pripremu za provedbu nastavnih aktivnosti u školi
- samostalno, planirati i programirati nastavne i izvannastavne aktivnosti
- samostalno voditi obveznu pedagošku dokumentaciju
- primjenjivati suvremene strategije poučavanja i proširivati svoje spoznaje o njima
- procijeniti, provjeriti, vrednovati i ocijeniti uspjeh učenika
- samostalno izrađivati ispitne materijale za učenike
- samostalno voditi redovitu, dopunsku ili dodatnu nastavu
- samostalno pratiti i pomagali u radu učenicima s posebnim potrebama
- sudjelovati u radu Razrednih i Učiteljskih vijeća
- komentirati postignuća učenika s roditeljima

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
- prisustvovanje redovnom nastavnom radu i svim ostalim aktivnostima u školi (izvannastavne aktivnosti, terenska nastava, dopunska, dodatna nastava)
- samostalno planiranje, programiranje i izvođenje nastavnih aktivnosti u školi ili tijekom terenske nastave (mjesečno planiranje i programiranje, dnevno pripremanje za rad: artikulacija nastavnoga sata, primjene nastavnih metoda, oblika, sredstava i pomagala; kvaliteta interakcije učenik-učitelj i učenik-učenik, dinamika razreda, opterećenost učenika),
- praćenje, vrjednovanje i ocjenjivanje odgojno-obrazovne djelatnosti u svim organizacijskim oblicima (promatranje i analiziranje organizacijskih komponenti nastave, sintetiziranje i kritička interpretacija prikupljenih podataka tijekom ostvaraja nastavnih sati).
- uvođenje u praćenje, vrjednovanje i ocjenjivanje učenika/ca
- sudjelovanje u sastavljanju, ispravljanju i kriterijima vrjednovanja ispita znanja- provođenje, ispravak i analiza ispitnog materijala.
- praćenje i rad s darovitim učenicima te učenicima koji rade po IOOP-u.
- praćenje inovacija i projekata koji se ostvaruju u školi.
- prisustvovanje ostalim aktivnostima koje provode stručni timovi u školi tijekom prakse (individualni razgovori s roditeljima, roditeljski sastanci, školski izleti, terenska nastava, sjednice i stručni sastanci).
- sudjelovanje u suradnji roditelja i učitelja
- aktivno sudjelovanje u radu Razrednih i Učiteljskih vijeća
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1.Nastavni plan i program od I.-IV. razreda (MZOS, Zagreb, 2006.) 2.Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 8/2008.) 3.Pedagoški standard (Narodne novine 5/2008.) 4.Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (MZOS, Zagreb, 2010.)
Preporučena literatura:
2. 1. Nastavni plan i program Zdravstvenog odgoja za osnovnu i srednju školu (MZOS; 2013.) 2. Kurikulum građanskog odgoja i obrazovanja (MZOS, 2012.)
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu