Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Jezično-komunikacijski integrirani kurikulum I
Kratica: JKK1-5PPOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 15(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: v. pred. Vesna Katić
Izvođači:
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Izvoditi usmenu i pismenu komunikaciju na materinjem jeziku
Demonstrirati razumijevanje raznolikosti i multikulturalnosti
Poduprijeti primjenu interpersonalnih vještina i timski rad
Voditi i upravljati vlastitim učenjem
Osmisliti i kreirati nove ideje
Objasniti temeljne pojmove jezično komunikacijskog integriranog kurikuluma
Analizirati govor kao sredstvo jezično komunikacijske kompetencije
Prepoznati i analizirati osnovne činioce, uvjete i različite metodičke postupke pri oblikovanju jezično komunikacijskog integriranog kurikuluma
Analizirati i sintetizirati sadržaje s psihofizičkim karakteristikama razvoja predškolske djece
Aktivno primjenjivati stečene spoznaje o osnovnim komunikacijskim procesima u svakodnevnom životu i odgojno obrazovnim situacijama

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Osnovni pojmovi: Jezik - komunikacija - integrirani kurikulum
Govor kao sredstvo komunikacije (osnovni elementi, komponente, osobine dobrog govora)
Faktori razvoja govora
Osnovni pojmovi i zakoni komunikacije; funkcija komunikacije kod predškolske djece
Osnovni komunikacijski procesi - verbalni govor
Osnovni komunikacijski procesi - neverbalna komunikacija
Osnovni komunikacijski procesi - aktivno slušanje, povratna informacija
Integrirani kurikuluma - određenje, individualizacija
Integrirani kurikuluma - materijalno i prostorno okruženje
Integrirani kurikuluma - strategije poučavanja
Integrirani kurikuluma - planiranje i procjenjivanje
Uloga odgajatelja
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Apel, K., Masterson, J. (2004), Jezik i govor od rođenja do 6. godine. Zagreb: Ostvarenje. Bognar, L., Matijević, M. (2005), Didaktika. Zagreb: Školska knjiga. (str. 29, 30, 101-162, 357-372) Bratanić, M. (1991), Mikropedagogija. Zagreb: Školska knjiga. (Str. 75-90) Silić, A. (2007), Prirodno učenje stranog (engleskog) jezika djece predškolske dobi. Zagreb: Mali profesor. Slunjski, E. (2001), Integrirani predškolski kurikulum. Zagreb: Mali profesor.
Preporučena literatura:
2. Jensen, E. (2003), Super ? nastava. Zagreb: Educa. Kuvač, J., Palmović, M. (2007), Metodologija istraživanja dječjeg jezika. Jastrebarsko: Naklada Slap.:7 ? 63. McKay, M., Fanning, P., Paleg, K. (1997), Vještine komuniciranja u dvoje. Zagreb: VBZ. Pavličević ? Franić, D. (2005), Komunikacijom do gramatike. Zagreb: Alfa. (str. 18-30) Posokhova, I. (1999), Razvoj govora i prevencija govornih poremećaja u djece. Zagreb: Ostvarenje. Stančić, V., Ljubešić, M. (1994), Jezik, govor, spoznaja. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. (str. 11-14; 19- 35; 51-56; 77-85; 160-189; 191-239; 241- 284.) Starc, B., Čudina ? Obradović, M. i drugi. (2004), Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi. Zagreb: Golden marketing ? Tehnička knjiga. (Str. 26-30, 68-69, 75-76, 81-83, 90-92, 103-105, 118-119, 132-133, 147, 158). Škarić, I. (2000), Temeljci suvremenoga govorništva. Zagreb: Školska knjiga. (Str. 147 ? 165)
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu