Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Didaktika
Kratica: DID-3USOpterećenje: 30(P) + 30(S) + 15(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: doc. dr. sc. Petra Pejić Papak
Izvođači:
Opis predmeta: PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
- Razlučiti i argumentirati temeljne didaktičke pojmove;
- Objasniti i interpretirati različite didaktičke teorije, škole, pravce i modele;
- Izraditi i analizirati nastavni plan i program;
- Osmisliti i predlagati korelaciju i integraciju nastavnih sadržaja;
- Opisati i razlikovati različite stilove učenja djece i obrazložiti njihovo postojanje i uvažavanje u odgojno-obrazovnom procesu;
- Provesti i analizirati različite didaktičko-metodičke odluke u praktičnim situacijama niza odgojno-obrazovnih procesa;
- Planirati i analizirati nastavni sat primjenom adekvatne nastavne metode;
- Odabrati i obrazložiti izbor nastavne tehnologije;
- Implementirati i evaluirati suvremene strategije učenja i poučavanja.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
1. Predmetna i metodološko-epistemološka utemeljenost didaktike;
2. Terminologija i didaktički sustav;
3. Obrazovanje i nastava (ciljevi, zadaci i sadržaji; zakoni i zakonitosti, zakonite tendencije; načela, faktori, sredstva i socijalni oblici);
4. Odgojno-obrazovne i nastavne situacije;
5. Didaktički ciklus i njegove etape (pripremanje, realizacija i evaluacija nastave i obrazovanja);
6. Planiranje i programiranje-strukturiranje kurikuluma;
7. Teorije o izboru i strukturiranju sadržaja nastave;
8. Tehnologija obrazovanja i nastave;
9. Makro i mikro organizacija obrazovanja i nastave;
10. Nacionalni okvirni kurikulum;
11. Hrvatski kvalifikacijski okvir (ishodi učenja)
12. Odgojno-obrazovna komunikacija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obavezna: Bognar, L., Matijević, M. (2002). Didaktika. Zagreb: Školska knjiga. Jurčić M. (2012) Pedagoške kompetencije suvremenog učitelja. Zagreb:Recedo d.o.o. Jensen, E. (2003). Super nastava.Zagreb: Educa. Kyriacou, Ch., (2001). Temeljna nastavna umijeća, II. Dopunjeno izdanje.Zagreb: Educa. Previšić, V. (ur.), (2007). Kurikulum. Zagreb: Zavod za pedagogiju, Školska knjiga.
Preporučena literatura:
2. Dodatna: Cindrić,M., Miljković,D.,Strugar,V. (2010). Didaktika i kurikulum. Zagreb:IEP d.o.o. Meyer, H. (2002). Didaktika razredne kvake. Zagreb, Educa. Meyer, H. (2005). Što je dobra nastava? Zagreb: Erudita. Marzano R.J., Pickering D.J., Pollock J.E. (2006) Nastavne strategije. Zagreb:Educa. Mattes, W. (2007). Nastavne metode. Zagreb: Naklada Ljevak.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu