Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Povijest
Kratica: POV-3USOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: doc. Maja Polić
Izvođači:
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Od studenata se očekuje da usvoje odgovarajuća teorijska znanja o pojedinim povijesnim događajima te procesima što će ih osposobiti za razumijevanje povijesnog razvoja uopće. Kolegij će obraditi najbitnije značajke povijesti kao znanosti kao i doprinos pomoćnih povijesnih znanosti pri historiografskom istraživanju.
Također, naglasak će se staviti na shvaćanje društvenog napretka civilizacije kroz razna povijesna razdoblja.
Studenti će nakon odslušanog kolegija ostvariti sljedeće ishode učenja:
- pravilno definiranje temeljnih pojmova povijesnog razvitka;
- razvijanje vještina prepoznavanja, analiziranja i interpretiranja političke, vojne, gospodarske, društvene, vjerske, intelektualne i druge problematike prapovijesnog i povijesnog doba;
- vrednovanje pojmova i pojavnosti u pojedinim povijesnim razdobljima;
- kritičko razumijevanje pojmova, ideja i teorija;
- procjenjivanje relevantne problematike i činjenica;
- prijenos i upotreba znanja u drugim područjima.
Studenti će nakon odslušanog kolegija steći sljedeće kompetencije:
- sposobnost stvaranja novih ideja;
- opća informiranost i kultura;
- sposobnost prepoznavanja, postavljanja i rješavanja problema;
- sposobnost analize i procjene stručne i znanstvene literature.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Kolegij obrađuje razdoblja ljudske civilizacije od prvih zajednica do danas. Kolegij je tematski podijeljen na dva povijesna doba: prapovijesno doba te na povijesno doba u kojem će se obrađivati razdoblja starog vijeka, srednjeg vijeka, novog vijeka te modernog doba. Ovim kolegijem studenti će dobiti uvid u razdiobu te razvoj cjelokupne ljudske povijesti. Kolegij će također posebno obraditi pojedine pojmove koji su ključni za razvitak i napredak ljudskog društva.
Popis tema:
Povijest kao znanost.
Prapovijest-rano doba razvoja čovječanstva.
Uspon kultura u prednjoj Aziji i razvitak prvih velikih civilizacija.
Razvoj života i kulture starih Grka.
Uspon i razvoj Rimske Republike i Rimskog Carstva.
Pojava i širenja kršćanstva.
Velika seoba naroda te uspostava prvih barbarskih kraljevstva na tlu Europe.
Europa i Hrvatska u ranom i kasnom srednjem vijeku.
Europa i Hrvatska u novom vijeku.
Svijet i Hrvatska uoči izbijanja Prvoga svjetskog rata.
Prvi svjetski rat.
Međuratno razdoblje u Hrvatskoj i svijetu.
Izbijanje Drugog svjetskog rata te njegove posljedice.
Svijet i Hrvatska u poslijeratnom razdoblju.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Pavličević, D. Povijest Hrvatske, Zagreb: P.I.P. Pavičić, 2007. 2. Povijest (21 sv.), Zagreb: Europapress holding, 2007. i 2008. 3. Povijest Rijeke, Rijeka, 1988 i 1989. 4. Povijest svijeta, knj. 1-3., Split, 2005. 5. Povijest svijeta: Od početka do danas, 2., Izdanje, Zagreb, 1990.
Preporučena literatura:
2. 1. Akmadža, M. Povijest 4, Zagreb: Alfa, 2009. 2. Bekavac, S. Povijest 3, Zagreb: Alfa, 2009. 3. Birin, A. Povijest 2, Zagreb: Alfa, 2009. 4. Macan, T. Povijest hrvatskoga naroda, Zagreb, 1992. 5. Mijatović, D. Povijest 1, Zagreb: Alfa, 2009.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu