Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodika prirode i društva II
Kratica: MPD2-8USOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 15(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: doc. dr. sc. Dunja Anđić
Izvođači:
Opis predmeta: PREDUVJET UPISA PREDMETA
Metodika prirode i društva I - položena!

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Nakon odslušanog kolegija studenti će biti sposobni:
- samostalno planirati, organizirati i izvoditi organizirane oblike rada u nastavi prirode i društva;
- koristiti teorijsko/praktično (metodičko) znanje u razrednom odjelu;
- primjeniti teoriju i metodička znanja u praktičnim vježbama;
- planirati i izraditi pripremu projektne nastave/projekta u kojoj će pravilno osmisliti ishode učenja/zadatke, izvore znanja, metode i oblike rada ovisno o trajanju nastave/projekta;
- samostalno izraditi metodičku pripremu za nastavni sat u kombiniranom odjeljenju;
- analizirati i sintetizirati usvojeno znanje te kreativno i samostalno operazionalizirati ga u praktičnom radu/nastavi.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA

1. Programski temelji nastave PID u nižim razredima osnovne škole:
- sadržaji o građanstvu i ljudskim pravima (konkretan prikaz realizacije Projekta građanin koji će učenici OŠ Nikola Tesla iz Rijeke sudentima demonstrirati - gosti predavači)
- sadržaji o kulturi;
- sadržaji o ljudskim pravima:
- promicanje humanističkih i demokratskih vrijednosti;
- sadržaji o zdravstvenom (spolnom/rodnom) odgoju;
- gospodarski sadržaji;
- sadržaji prometnog odgoja.

2. Nastava prirode i društva u kombiniranim odjeljenjima: specifičnost nastavnog rada; planiranje i programiranje nastavnih sadržaja; nastavna priprema.

3. Izvori znanja u nastavi prirode i društva: neposredna stvarnost (izvanučionička nastava), računalo(Internet, CD); tematski pano; učenički projekti (individualni i skupni); pojmovni projekt; projektna nastava.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. De Zan, I. (2010.). Metodika prirode i društva. Zagreb: Školska knjiga. 2. Udžbenici prirode i društva od I. do IV. razreda osnovne škole 3. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, (2006.). Nastavni plan i program za osnovnu školu. www.public.mzos.hr/lgs.axd?t=16&id=14181 4. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (2011). Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i opće obvezno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi. www.public.mzos.hr/fgs.axd?id=16803 5. Bezić, K. (1998.). Metodika pirode i društva (knjiga treća). Zagreb: HPKZ. 6. Bezić, K. (1997.). Metodika pirode i društva (knjiga druga). Zagreb: HPKZ. 7. Bezić, K. (1996.). Metodika pirode i društva (knjiga prva). Zagreb: HPKZ
3. 1. Miljević, R. R. (1999.). Odgoj za razvoj. Jastrebarsko: Naklada Slap. 2. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Agencija za odgoj i obrazovanje (2012). Kurikulum građanskog odgoja i obrazovanja.http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=11948&sec=3426 3. Kurikulum zdravstvenog odgoja. http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=12491&sec=3428 4. Spajić-Vrkaš, V., Kukoč, M., Bašić, S. (2001). Interdisciplinarni rječnik: obrazovanje za ljudska prava i demokraciju. Zagreb: Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO. 5. Spajić-Vrkaš, V., Stričević, I., Maleš, D., Matijević, M. (2004). Poučavati prava i slobode. Priručnik za učitelje osnovne škole. Zagreb: Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 6. Zarevski, P. (ur.) (2000.). Učitelji za učitelje. Zagreb: IEP
Preporučena literatura:
2. 1. Miljević, R.R. (1999.). Odgoj za razvoj. Jastrebarsko: Naklada Slap. 2. Spajić-Vrkaš, V., Kukoč, M., Bašić, S. (2001.). Interdisciplinarni rječnik: obrazovanje za ljudska prava i demokraciju. Zagreb: Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO i Projekt Obrazovanje za mir i ljudska prava za hrvatske škole. 3. Spajić-Vrkaš, V., Stričević, I., Maleš, D., Matijević, M. (2004). Poučavati prava i slobode. Zagreb: Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Metodika prirode i društva I
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu