Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Pedagogija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Kratica: PRPO-2PPOpterećenje: 45(P) + 15(S) + 15(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Krstović
Izvođači:
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
- poznavati i razumjeti (interpretirati, klasificirati, usporediti, objasniti) stručnu terminologiju primjerenu odgoju i obrazovanju u ranom djetinjstvu u okvirima svoje profesionalne uloge;
- povezati i interpretirati usvojene temeljne pojmove ranog odgoja i obrazovanja;
- klasificirati dobivene spoznaje, argumentirati stajališta o njima, te na taj način stvarati svoju implicitnu pedagogiju ranog djetinjstva;
- prepoznati osobitosti ranog djetinjstva kao konteksta u kojem se realizira dijete sa svojim osobinama i značajkama;
- razumjeti djetetova ponašanja i na toj ih osnovi diferencirati;
- navesti osobine djece predškolske dobi, interpretirati ih u holističkom i diferencijacijskom aspektu te razumijeti i diferencirati djetetova ponašanja;
- usporediti različite pristupe u definiranju odgojnih značajki, objasniti njihove odgojne refleksije;
- objasniti temeljne značajke važnih ličnosti koje su doprinijele razvoju odgoja u ranom djetinjstvu,
- analizirati i usporediti pedagoške koncepte i vrednovati ih sa pozicija njihove aktualnosti;
- razumijeti i vrijednosno interpretirati vrednovati suštinu odgojno-obrazovnog djelovanja u ranom djetinjstvu (kao rezultat usvojenih spoznaja) ;
- biti u mogućnosti identificirati ključne aspekte odgojno obrazovnih problema i formulirati strategiju za njihovo rješavanje.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
1. Pedagogija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kao sustav znanstvenih činjenica, istraživačkih metoda i znantsvenih teorija o odgoju u ranom djetinjstvu
2. Pedagogija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kao pedagoška disciplina
3. Društvena i kulturna uvjetovanost odgoja i obrazovanja u ranom djetinjstvu: suvrmeneo poimanje ranog djetinjstva
4. Povijesni razvoj ideja o odgoju i obrazovanju u ranom djetinjstvu i njihov odraz u suvremeni odgojno-obrazovni kontekst
5. Ciljevi odgoja u ranoj dobi; činioci zakonitosti razvoja; područja odgoja i obrazovanja; djetetove potrebe
6. Rano djetinjstvo i društveni kontekst
7. Socijalizacija-pojam, razvojno određenje, posebnosti socijalizacije u ranom djetinjstvu, osobine djece predškolske dobi, razvoj dječje društvenosti, prve društvene grupe
8. Osnovne karakteristike izvanobiteljskog odgoja i obrazovanja u ranom djetinjstvu
9. Predškolski programi
10. Teorije dječjeg razvoja i njihove odgojno-obrazovne refleksije
11. Pojmovno određenje kurikuluma ranog odgoja i obrazovanja
12. Igra i igračke; teorijski pristupi u pojašnjenju igre; vrste igara i njihove značajke; edukacijski potencijali igre; uloga odraslog u igri
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1.Duran, M. (2001), Dijete i igra. Jastrebarsko: Naklada Slap.(13-22) 2.Kamenov, E. (1991), Predškolska pedagogija. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika. 3.Milanović M.,Stricević I.,Maleš D.,Sekulic-Majurec A. (2000): Skrb za dijete i poticanje ranog razvoja djeteta u Republici Hrvatskoj. UNICEF. Zagreb 4.Miljak, A.: Humanistički pristup teoriji i praksi predškolskog odgoja do 53. str. 5.Starc. B., i dr. (2004). Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi.Golden Marketing - Tehnicka knjiga. Zagreb. ( str. 13. - 62.)
Preporučena literatura:
2. 1.Došen-Dobud, A. (2013), Slike iz povijesti predškolskog odgoja. Rijeka: Centar za istraživanje djetinjstva, Učiteljski fakultet u Rijeci. 2.Miljak A ( 2009) Življenje djece u vrtiću SM naklada ( str.11-21) 3.Petrović,Sočo B. (2007) Kontekst ustanove za rani odgoj i obrazovanje Mali profesor Zagreb (Određenje i svojstva institucijskog konteksta str 31-40) 4.Slunjski, E. (2008) Dječji vrtić zajednica koja uči, Spektar Medija Str. 7-19 5.Šagud, M. (2002.), Odgajatelj u dječjoj igri, Zagreb: Školske novine
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Opća pedagogija
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu