Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Inkluzivni odgoj i obrazovanje
Kratica: IOO-3PPOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 30(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: doc. dr. sc. Sanja Skočić Mihić
Izvođači:
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
1. Opisati termine, razvoj, zakonsku regulativu i etiološke činioce na području inkluzivnog odgoja i obrazovanja
2. Usporediti razvojne potencijale djece s posebnim potrebama
3. Prikazati rezultate primjene opservacijske liste
4. Povezati stečena profesionalna znanja sa spoznajama iz inkluzivnog odgoja i obrazovanja
5. Izložiti postupke odgajatelja s djetetom s posebnim potrebama
6. Protumačiti načela suradnje u interdisciplinarnom timu, komunikacije s roditeljima i etička pravila struke
7. Osmisliti /Planirati odgojno-obrazovni rad s djetetom s posebnim potrebama
8. Procijeniti inkluzivnu praksu i njene facilitatore

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
1. Predškolski inkluzivni odgoj i obrazovanje: Zakonska regulativa, Terminologija, Klasifikacije, Etiološki činitelji
2. Povijesni razvoj: Segregacijski oblici, Integracija: Pretpostavke za integraciju
3. Inkluzija: Prava djece s posebnim potrebama, Koncepcijski modeli
4. Identifikacija: Uloga odgojitelja u opservaciji: Instrumenti, Individualizirani program rada. Program rane intervencije
5. Razvojni potencijali predškolske djece s teškoćama: oštećenjem vida i sluha, s poremećajima glasovno-govorne komunikacije, s poremećajima u ponašanju, s motoričkim oštećenjima, sniženih intelektualnih sposobnosti, s autizmom, s višestrukim teškoćama; Darovita djeca
6. Odgajatelj u radu u inkluzivnim skupinama: Strategije i postupci, Znanstveno utemeljene intervencije
7. Obilježja obiteljskog odgoja i roditeljstvo djeci s posebnim potrebama, Stručna podrška
8. Oblici suradnje odgajatelja sa stručnim suradnicima: državnim i regionalnim službama, stručnim organizacijama i humanitarnim udrugama relevantnim za predškolski odgoj djece s posebnim potrebama
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
3. 1. Bouillet, D. (2010). Izazovi integriranog odgoja i obrazovanja. Zagreb: Školska knjiga. 2. Cvetković Lay, J., Sekulić Majurec, A. (2008). Darovito je, što ću s njim? - Priručnik za odgoj i obrazovanje darovite djece predškolske dobi. Zagreb: Alinea. 3. Stančić, V. (1985). Djeca s teškoćama u razvoju u redovnoj školi. Zagreb: Savez slijepih Hrvatske. 4. Stafford, K., Daniels, E. (2003). Kurikulum za inkluziju - razvojno-primjereni program za rad s djecom s posebnim potrebama. Zagreb: Udruga roditelja Korak po korak
Preporučena literatura:
4. 5. Kostelnik, M.J. i sur. (2004). Djeca s posebnim potrebama. Zagreb-Educa. 6. NOVI prijatelji: kako pomoći djeci predškolske i mlađe školske dobi u razumijevanju i prihvaćanju individualnih razlika: priručnik za odgajatelje i učitelje. Ur. Shelley Heekin i Patricia Mengel. Zagreb: Mali profesor. 7. Juul, J. (2006). Obitelj s kronično bolesnom djecom. Zagreb: Pelago, 16-36, 64-79. 8. Wieder, S., Greenspan, S. (2003). Dijete s posebnim potrebama - Poticanje intelektualnog i emocionalnog razvoja. Buševec: Ostvarenje. 9. Bašić, J., Hudina, B., Koller-Trbović, N., Žižak, A.(1994). Integralna metoda - Priručnik za odgajatelje i stručne suradnike predškolskih ustanova. Zagreb: Alinea.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu