Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Razvojna psihologija
Kratica: RP-1USOpterećenje: 45(P) + 30(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Darko Lončarić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Darko Lončarić ( Seminar )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Nakon položenog nastavnog predmeta Razvojna psihologija student će moći:
Nakon položenog nastavnog predmeta Razvojna psihologija student će moći:
a) aktivno sudjelovati u procesu "e-učenja" i steći vještine sudjelovanja u suvremenim oblicima cjeloživotnog učenja i obrazovanja (sposobnost cjeloživotnog učenja; informatička pismenost)
b) pronaći informacije potrebne za obradu određene nastavne teme, usporediti ih, procijeniti njihovu primjerenost zadanoj temi i organizirati ih u funkcionalnu cjelinu (informacijska pismenost; analiza i sinteza; organizacija; kritičko mišljenje)
c) surađivati s drugim studentima u realizaciji zajedničkog zadatka (interpersonalne vještine i timski rad)
Specifične kompetencije
Opisati i usporediti različite teorijske pristupe razvoju djeteta
Objasniti utjecaj bioloških i okolinskih čimbenika razvoja
Opisati faze i važne čimbenike prenatalnog razvoja
Opisati tjelesni, kognitivni, emocionalni i socijalni razvoj djeteta
Usporediti različite modele kognitivnog razvoja i povezati ih s procesima obrazovanja
Usporediti različite modele emocionalnog, moralnog i socijalnog razvoja i povezati ih s odgojno-afektivnom komponentom nastave
Prepoznati normativni razvoj i uočiti specifičnosti individualnog razvoja i odstupanja od normi

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
1. Uvod u razvojnu psihologiju (Definiranje; Periodizacija; Metodologija; Povijest; Temeljna pitanja);
2. Razvojne teorije (Psihoanaliza; Biheviorizam; Socijalno učenje; Kognitivna teorija Piageta; Sociokulturalna teorija Vigotskog; Model obrade Informacija; Etološka i evolucijska perspektiva; Teorija ekoloških sustava);
3. Biološke i okolinske osnove razvoja i njihova interakcija;
4. Prenatalni razvoj;
5. Tjelesni i psihomotorni razvoj;
6. Kognitivni razvoj (Piaget i Vigotski; Razvoj osjeta, percepcije i pažnje; Učenje i pamćenje; Govor; Mišljenje; Inteligencija);
7. Emocionalni i socijalni razvoj (Erikson, Kohlberg, Roditelji i privrženost, Vršnjaci; Socijalizacija i socijalna kognicija; Igra; Spolne uloge; Moralni razvoj; Razvoj pojma o sebi; Razvoj identiteta; Razvoj emocija, Razvoj temperamenta i ličnosti);
8. Periodizacijski pristup razvoju (Dojenče; Prve dvije godine; Rano djetinjstvo; Srednje djetinjstvo; Pubertet i adolescencija).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
3. O.1 Berk, L. E. (2008). Psihologija cjeloživotnog razvoja. Jastrebarsko: Naklada Slap.
4. O.2 Vasta, R., Haith, M.M., Miller, S.A. (2004). Dječja psihologija: Moderna znanost. Jastrebarsko: Naklada slap.
Preporučena literatura:
5. I.1 Andrilović, V. i Čudina-Obradović, M.(1994). Osnove opće i razvojne psihologije. Zagreb: Školska knjiga.
6. I.2 Furlan, I. (1991). Čovjekov psihički razvoj. Zagreb: Školska knjiga.
7. I.3 Starc, B. i sur. (2004). Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi. Zagreb: Golden Marketing.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu