Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sociologija
Kratica: SOC-2USOpterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Željko Boneta
Izvođači: Željka Ivković dipl. soc. ( Seminar )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Opći ishodi:
- razumijevanje i analiziranje teksta
- precizna formulacija stavova, logičko argumentiranje i toleriranje drugačijeg mišljenja
- jasno i razgovijetno usmeno i pismeno izražavanje
- usavršavanje u radu s on-line sustavom za učenje (MudRi)
- sigurnost javnog nastupa
Specifični ishodi:
- razumijevanje i analiziranje temeljnih socioloških pojmova i njihovih međuodnosa
- prepoznavanje i kritičko razumijevanje osnovnih socioloških perspektiva
- analitička sposobnost razumijevanja pročitanog teksta i kritički osvrt
- primjena sociološkog kategorijalnog aparata na aktualne društvene procese
- razumijevanje latentnih funkcija društvenih procesa

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
1. Specifičnosti sociološkog pristupa. Razvoj sociološkog mišljenja.
2. Kultura i društvo. Socijalizacija, društvene uloge i identitet.
3. Društvene promjene. Tradicionalno i moderno društvo. Svijet u promjeni. Globalizacija i društvo rizika.
4. Socijalna interakcija. Društvene grupe, organizacije i kolektivno ponašanje.
5. Zločin i devijantnost. Sociološki pristupi devijantnosti.
6. Klase, stratifikacija i nejednakost. Teorijski pristupi. Stratifikacija u suvremenom društvu.
7. Društvene promjene i obitelj. Osnovni pristupi u sociologiji obitelji
8. Moderno društvo i obrazovanje. Obrazovanje i nejednakost.
9. Vlast i politika.
10. Religija. Društvene promjene i religija. Sekularizacija i desekularizacija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Giddens, A. (2007) SOCIOLOGIJA. Zagreb: Nakladni zavod Globus. Poglavlja (stranice): 1. Što je sociologija (1-19); 2. Kultura i društvo (20-47); 3. Svijet u promjeni (48-77); 4. Društvena interakcija i svakodnevni život (78-103); 7. Obitelj (172-197); 8. Zločin i devijantnost (200-241); 10. Klasa, stratifikacija i nejednakost (280-307); 14. Vlast i politika (418-449); 16. Obrazovanje (490-492, 510-519); 17. Religija (528-567); 20. Metode istraživanja u sociologiji (632-661); 21. Teorijsko mišljenje u sociologiji (662-682). 2. Haralambos, M. i Holborn, M. (2002), SOCIOLOGIJA, TEME I PERSPEKTIVE. Zagreb: Golden Marketing. Poglavlja (stranice): 1. Sociološke perspektive. Str. 2-17; 2. Društvena stratifikacija (26-29); 6. Zločin i devijantnost (348-359, 372- 385); 8. Obitelj i kućanstva (503-531, 563-572, 578-584); 9. Moć, politika i država (588-611); 11. Obrazovanje (777-782,787-794, 843-849, 850-864); 15. Sociološka teorija 1032-1079
Preporučena literatura:
2. 1. Kuvačić, I. (2004) UVOD U SOCIOLOGIJU. Zagreb: Golden marketing. 2. Fanuko, N. (2005) SOCIOLOGIJA. Zagreb: Profil. (više izdanja) 3. Štulhofer, A. (prir.) (1993) Sociologija svakidašnjice. Zagreb: Treći program hrvatskog radija. 4. Giddens, A.(2005) ODBJEGLI SVIJET, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu