Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Psihologija obrazovanja
Kratica: PO-2USOpterećenje: 45(P) + 30(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Darko Lončarić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Darko Lončarić ( Seminar )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Razvojna psihologija - položena

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Nakon položenog nastavnog predmeta Psihologija obrazovanja student će moći:
a) aktivno sudjelovati u procesu "e-učenja" i steći vještine sudjelovanja u suvremenim oblicima cjeloživotnog učenja i obrazovanja (sposobnost cjeloživotnog učenja; informatička pismenost)
b) pronaći informacije potrebne za obradu određene nastavne teme, usporediti ih, procijeniti njihovu primjerenost zadanoj temi i organizirati ih u funkcionalnu cjelinu (informacijska pismenost; analiza i sinteza; organizacija; kritičko mišljenje)
c) surađivati s drugim studentima u realizaciji zajedničkog zadatka (interpersonalne vještine i timski rad)
Specifične kompetencije :
Opisati i usporediti teorije učenja
Primijeniti i vrednovati različite klasične i suvremene oblike poučavanja s obzirom na ishode učenja
Prepoznati individualne razlike među učenicima i vlastite osobine relevantne za proces obrazovanja
Opisati i usporediti teorije motivacije i motivirati učenike
Poučiti učenike samoregulaciji učenja za potrebe cjeloživotnog učenja
Izraditi različite zadatke za procjenjivanja znanja i učinkovito koristiti rezultate procjena i (samo)vrednovanja
Navesti osnovne elemente organizacije i evaluacije nastavnog procesa

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
1. Teorije učenja
2. Pamćenje i učenje kao procesiranje informacija;
3. Osobine učenika (ličnost, sposobnosti, kognitivni stilovi...) i proces obrazovanja;
4. Motivacija za učenje i strah od škole;
5. Samoregulirano učenje;
6. Osobine nastavnika povezane s procesom podučavanja i ocjenjivanja;
7. Planiranje, ishodi i evaluacija obrazovnog procesa;
8. Klasične i suvremene metode poučavanja;
9. Praćenje, vrednovanje i (pr)ocjenjivanje;
10. Razredno ozračje (klima), disciplina i psihosocijalni odnosi u razredu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
3. O.1 Vizek-Vidović, V., Vlahović-Štetić, V., Rijavec, M. i Miljković, D. (2003). Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP-Vern.
4. O.2 Andrilović, V., Čudina-Obradović, M. (1996). Psihologija učenja i nastave. Zagreb: Školska knjiga.
5. O.3 Kolić-Vehovec, S. (1999). Edukacijska psihologija. Rijeka: Filozofski fakultet.
Preporučena literatura:
6. D.1. Grgin, T. (1997). Edukacijska psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap.
7. D.2. Pastuović, N. (1997). Osnove psihologije obrazovanja i odgoja. Zagreb: Znamen.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Razvojna psihologija
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu