Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kineziološka metodika III
Kratica: KM3-8USOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 30(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: doc. dr. sc. Biljana Trajkovski
Izvođači: doc. dr. sc. Biljana Trajkovski ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta: PREDUVJET UPISA PREDMETA
Kineziološka metodika II - položena!

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Opće kompetencije:
Nakon odslušanog kolegija Kineziološka metodika 3 (predavanja i vježbe), studenti će moći razlikovati temeljne pojmove i strukturu kineziološke metodike. Moći će analizirati i usporediti rezultate dobivene mjerenjem antropoloških obilježja učenika rane školske dobi. Znati će opisati i razlikovati biopsihosocijalne karakteristike učenika i učenica mlađe školske dobi. Znati će planirati i programirati godišnji globali i izvedbeni plan i program, pisati dnevnu pripremu te samostalno izvesti osnovni organizacijski oblik rada rada (sat tjelesne i zdravstvene kulture) s učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole.Opće kompetencije razvit će se kao preduvjet razvoja specifičnih kompetencija. Opće kompetencije studenti će razvijati metodama razgovora, usmenog izlaganja, demonstracije i vježbanjem.Studenti će opće kompetencije razviti ostvarivanjem predloženih konkretnih zadataka koji će biti u skladu s razvojem specifičnih kompetencija.
Specifične kompetencije:
1.Odgojno-obrazovni proces, prostor, oprema i sredstva za rad
2.Planiranje i programiranje
3.Praćenje, provjeravanje i ocjenjivanje
Nakon praćenja nastave i svladanog gradiva, studenti će moći razumjeti i objasniti važnost pravilne primijene adekvatnih načina praćenja, provjeravanja i ocjenjivanja kako bi se dobile povratne informacije o tome kako su učenici ostvarili sve zadaće tjelesne i zdravstvene kulture.
Nakon dobivenih teoretskih saznanja, na vježbama u dvorani izvodit će sat tjelesne i zdravstvene kulture u kojem će se ocjenjivati izvođenje određenog motoričkog gibanja. Vrednovanje ove kompetencije biti će prilikom studentovog samostalnog izvođenja sata tjelesne i zdravstvene kulture.
4.Dnevna priprema za sat tjelesne i zdravstvene kulture
5.Ocjensko predavanje - izvedba sata tjelesne i zdravstvene kulture

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA:
Odgojno-obrazovni proces (opće značajke, organizacija i provošenje procesa, mjere osiguranja, motivacije, stimulacije). Prostor, oprema i sredstva za rad (otvoreni i zatvoreni prostori, sprave, rekviziti, vizualnam auditivna i tektualna sredstva). Planiranje i programiranje. Primjena računala u optimalnom planiranju i programiranju procesa vježbanja. Praćenje, provjeravanje i ocjenjivanje. Evidencija o radu i školska dokumentacija. Izrada pismene pripreme za sat tjelesne i zdravstvene kulture. Prisustvovanje uglednim predavanjima učitelja mentora. Praktično izvođenje motoričkih aktivnosti. Samostalno izvođenje sata tjelesne i zdravstvene kulture
OCJENJIVANJE
1. NASTAVA 10%
2. PRAKTIČNI RAD (Samostalna izvedba sata tjelesne i zdravstvene kulture i pisana velika priprema) 25%
3. 2 KOLOKVIJA 20% (10% X 2)
4. PROJEKT (Pisanje Globalnog, operativnog i izvedbenog plana i programa tjelesne i zdravstvene kulture za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole) 15%
5. ZAVRŠNI USMENI 30%
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Neljak, B. (2011.). Opća kineziološka metodika. Kineziološki fakultet, Sveučilišta u Zagrebu. 2. Findak, V. (2003.). Metodika tjelesne i zdravstvene kulture, Zagreb, Školska knjiga 3. Findak V., Metikoš D., Mraković M., Neljak, B., Prot, F. (2000). Motorička znanja. 4. Pejčić, A. (2005). Kineziološke aktivnosti za djecu predškolske i rane školske dobi. Rojeka, Visoka učiteljska škola u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, Rijeka. 5. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (2006). HNOS. Nastavni plan i program za osnovnu školu. Zagreb.
Preporučena literatura:
2. 1. Findak, V. (1997). Programiranje u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, Školske novine, Zagreb 2. Mišigoj-Duraković i suradnici (1999). Tjelesno vježbanje i zdravlje. Grafos, Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. 3. Zbornik radova (2002-2014). Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatsk
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Kineziološka metodika II
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu